ARRHENIUS ARRHENIUS EKVATION EKVATION

advertisement
ARRHENIUS EKVATION
Om temperaturen för en reaktion varieras, ändras reaktionshastigheten så att hastighetskonstanten k kan
skrivas som
k = A exp(-E a / RT) eller k = A e −Ea /RT
där R = kB NA.
där kB är Boltzmanns konstant och NA är Avogadros tal..
A kallas pre-exponentiella faktorn med dimension som motvarande hastighetskonstant k och
Ea kallas aktiveringsenergin och har dimension som RT dvs energi.
Om ekvationen logaritmeras fås
E
ln k = ln A - RTa
som är en användbar form vid beräkningar av olika slag.
1E6
ln k
1E5
1E4
1E3
1E2
2.20E-03 2.60E-03 3.00E-03 3.40E-03
1/T
MOLEKYLARITET
MOLEKYLARITET
Molekylariteten för en reaktion är det antal molekyl som verkligen deltar i ett elementärt reaktionssteg.
Vid normala tryck i gaser eller lägre är dock sannolikheten för att fler än två molekyler verkligen stöter
samman samtidigt (dvs. inom < 1 ps) försumbar.
I vätskor uppträder speciella fenomen som vi återkommer till.
UNIMOLEKYLÄRA REAKTIONER
BIMOLEKYLÄRA REAKTIONER
TERMOLEKYLÄRA REAKTIONER
A d produkter
Egentligen ett bimolekylärtt steg med intern
fördröjning!
A + B d produkter
A + B + C d produkter
Egentligen två bimolekylära steg!
KOLLISIONER: HÅRDA SFÄRER
Energi
Potentiell
energi
diameter för B
B
A
avstånd
d
diameter för A
AB
Avståndet mellan centra av de båda kolliderande molekylerna A och B när de precis är i kontakt med
varandra är summan av radierna för molekylerna dvs
d AB =
dA + d B
2 .
Arean av den cirkel inom vilken B kolliderar med A är då r = o
Detta kallas för tvärsnittet för kollisionen .
d 2AB
d + dB 
= o A
 2 
2
.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards