Vad är kemi??? - Benny Jansson MaNO

Tänk på!!!!!!!!!







Läs på etiketter
Använd sked
Använd skyddsglasögon
Smaka inte om inte läraren säger så
Häll inte tillbaka kemikalier
Rör om endast med glasstav
FÖRBUD MOT EGNA EXPERIMENT
Farosymboler
Laborationsmaterial

Trefot

Provrörställ

Droppflaska

Bägare
Laborationsmaterial

Provrör

Porslinsskål

Urglas

Trådnät

Degeltång
Laborationsmaterial

Degel med lock

Smältskopa

Provrörshållare

E-kolv
Vad är kemi???
Ämnens egenskaper






Vikt
Brännbart
Smältpunkt
Kokpunkt
Hårt, mjukt
Vattenlösligt






Lukt
Färg
Magnetiskt
Leder ström
Leder värme
Fast, flytande, Gas
Atomslag i människokroppen











31 kg syre (O)
5 kg väte (H)
10,5 kg kol (C)
0,5 kg fosfor (P)
100gr svavel (S)
20 gr Magnesium (Mg)
60 gr klor (Cl)
2 gr järn (Fe)
125 gr kalium (K)
40 gr natrium (Na)
1 kg kalcium (Ca)
Grundämnen

Består endast av ett slags atomer

Metaller

Icke metaller
Molekyler och kemiska föreningar



Molekyler är atomer
(grundämnen) som
är i grupper
Vattenmolekylen
består av en
syreatom och två
väteatomer
H2O
Fysikaliska förändringar
Smältning
Avdunstning
Förångning
Fast Stelning
<-> flytande
<-> gas
Kondensation
Materiens olika former

Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla

Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls ihop av
krafter som verkar mellan molekylerna.

Gas: Krafterna har upphört och molekylerna rör
sig fritt
Syrgasmolekyler



Vissa grundämnen
sitter ihop och
bildar på detta sätt
molekyler
Syre O2, väte H2,
kväve N2
I O2, N2 osv står
tvåan för att det
finns två atomer av
grundämnet
Förbränning

Syre måste finnas

Oxidation

Oxider
Kemiska reaktioner



Två eller flera ämnen bildar nya ämnen
Atomerna är bundna till varandra
Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i sina
ursprungliga beståndsdelar