Ämnens egenskaper - Benny Jansson MaNO

advertisement
Grundämnen

Består endast av ett slags atomer

Metaller

Icke metaller
Molekyler och kemiska
föreningar

Molekyler är
atomer
(grundämnen) som
är i grupper

Vattenmolekylen
består av en
syreatom och två
väteatomer
H2O

Fysikaliska förändringar
Smältning
Avdunstning
Förångning
Fast <-> flytande <-> gas
Stelning
Kondensation
Materiens olika former

Fast form: Molekylerna är nästan helt stilla

Flytande: Molekylerna rör sig, men hålls
ihop av krafter som verkar mellan
molekylerna.

Gas: Krafterna har upphört och molekylerna
rör sig fritt
Syrgasmolekyler



Vissa grundämnen
sitter ihop och
bildar på detta sätt
molekyler
Syre O2, väte H2,
kväve N2
I O2, N2 osv står
tvåan för att det
finns två atomer av
grundämnet
Förbränning

Syre måste finnas

Oxidation

Oxider
Kemiska reaktioner

Två eller flera ämnen bildar nya ämnen

Atomerna är bundna till varandra
Alla kemiska föreningar kan sönderdelas i
sina ursprungliga beståndsdelar

Järnoxider

Fe2O3 - blodstensmalm

Fe3O4 - svartmalm
Skyddande oxidation

Koppar

Aluminium

Galvanisering

Förkromning
Oxider som bildas vis
förbränning

Koldioxid CO3

Koloxid-kolmonoxid CO

Avgaser
Koldioxidmolekyler(CO2)
Kemiska reaktioner



När två olika grundämnen förvandlas till ett nytt
ämne med nya egenskaper
Väte och syre ger knallgas
Atomer kan aldrig försvinna
Reaktionsformler
2H2
+
+
O2 
2H2O

2
Atomens storlek

10 milj. i rad = 1 mm

Förstoring 10 milj. = ett
knappnålshuvud

5 * 1027 stycken atomer i kroppen
Allting består av atomer




Demokritos
Atom = odelbar
Består av
- kärna
protoner
neutroner
- elektroner
Dalton
Molekylföreningar

Starka krafter

Ex vatten, koldioxid
Jonföreningar
Joner - atomer som har en elektrisk
laddning
 Fattas det en eller flera elekroner blir
atomen positivt laddad
 Om atomen har ett överskott på
elektroner blir den negativt laddad
 Ex koksalt NaCl

Download