KURSBESKRIVNING - KEMI
ARBETSOMRÅDE: KEMISKA BINDNINGAR ÅK 9
Lärare: Lena Folkebrant
http://skola.uppsala.se/sv/Bjorkvallsskolan/Bjorkvallsskolan/Arbetslag/9/
Atomer och molekyler är inte de enda byggstenarna i vår omvärld. Minst lika vanliga
är jonerna. Till skillnad från atomer och molekyler är jonerna laddade partiklar.
Vanligt bordssalt är en jonförening som du får i dig varje dag via maten. Du svettas
också ut samma salt genom huden dygnet runt.
Arbetsområdets innehåll




Beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet utifrån en partikelmodell innehållande
atomer, elektroner och kärnpartiklar.
Sätta samman atomer till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
Genomföra systematiska undersökningar genom att formulera 1)enkla frågeställningar, 2)planera och 3)utföra och
utvärdera.
Dokumentera undersökningar i skriftliga laborationsrapporter.
Förmågor som vi ska träna på



Ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att använda dina kunskaper i kemi
Hur man genomför systematiska undersökningar i kemi och dokumenterar i skriftliga laboratonsrapoerter
Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att kunna beskriva och förklara kemiska samband i samhället
och naturen.
Så här kommer vi att arbeta
Vi kommer att har genomgångar i helklass där vi går igenom innehållet från boken, skriver förenklade anteckningar och
har frågestunder.
Eleverna kommer enskilt och i grupp få möjlighet att i arbetsblad träna på det som vi gått igenom.
En gång per vecka kommer vi att ha ett laborationspass i halvklass då vi laborerar och lär oss skriver laborationsrapporter
utifrån givna ramar.
Detta kommer att bedömas
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:
 kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar.
 kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som
det går att arbeta systematiskt utifrån.
 gör dokumentationer av undersökningarna med skriftliga rapporter.
 har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar.
När arbetsområdet är avslutat ska du:





Känna till att atomen inte är odelbar, utan att den består av en atomkärna med protoner och neutroner omgiven av
elektroner
Veta att atomen är elektriskt neutral
Kunna rita upp atomer och deras skal med innehållande elektroner
Förstå varför valenselektronerna är så betydande vid kemiska reaktioner
Förstå periodiska systemets uppbyggnad och kunna använda det vid problemlösning






Kunna ge exempel på hur positiva och negativa joner bildas
Kunna ge exempel på positiva och negativa joner
Veta hur jonföreningen natriumklorid bildas
Känna till att salter hålls samman av jonbindningar
Veta att molekyler hålls samman av elektronparbindning (en så kallad molekylbindning)
Känna till flera grundämnen och kemiska föreningar och hur man skriver deras kemiska beteckningar.
KURSBESKRIVNING - KEMI Sida 2