Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus

advertisement
Reference 090000
Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus
Industri
Sjukhus
Användningsområde Pannvatten, Process vatten, Sköljvatten
Land
Beskrivning
Vattenbehandlingssystemet på sjukhuset är helt centraliserat och råvatten kommer från det lokala
vattenverket. Ett sjukhus kräver en tillförlitlig och säker vattenbehandling. Därför har det varit viktigt att
utforska nya och effektiva teknologier för att bibehålla tillförlitligheten och samtidigt reducera vatten-,
energi- samt saltkonsumtion.
Avhärdningsanläggningen använder jonbyte för att reducera kalcium och magnesium mot natrium från
vattnet. Kalcium och magnesium kan orsaka beläggningar t.ex. på membranytan på omvänd osmosen,
vilket annars kan reducera membranets effektivitet. Hårdheten på vattnet kontrolleras kontinuerligt med
en Testomat. Överstiger hårdheten ett bestämt värde skickar testomaten en signal och startar
avhärdningsanläggningen regenerationsprocess. Det ger en optimerad regenerationsprocess och
samtidigt reducerar mängden regenerationsvatten till avlopp.
Omvänd osmos används för framställning av demineraliserat vatten. Den reducerar mer än 98% av
salterna i vattnet och tar bort pyrogena ämnen samt mikroorganismer. Omvänd osmos med RO-PLUS
teknik möjliggör att 85 % av inkommande råvatten blir demineraliserat vatten och endast 15 % går till
avlopp. Normalt producerar en omvänd osmos cirka 75% demineraliserat vatten från inkommande
råvatten.
Vattenanvändningen varierar över dygnet och därför lagras vattnet i uppehållstankar. Detta reducerar
markant anläggningens energi-, salt- och vattenkonsumtion. Det demineraliserade cirkuleras
kontinuerligt genom en UV- och en omvänd osmos. Desinfektion med UV ljus reducerar effektivt
mikrobiell tillväxt i vattensystemet. UV ljuset förstör mikroorganismernas DNA, vilket omöjliggör
mikroorganismens möjlighet att reproducera sig. Exempel på mikroorganismer är bakterier, virus, alger
och svamp. Omvänd osmos anläggningen fungerar som en sekundär hygienbarriär genom att reducera
organiskt material.
Efter att uppdaterat sin befintliga vattenanläggning har detta sjukhus gjort stora ekonomiska
besparingar. Det innefattar exempelvis besparingar som en konsekvens av reducerad vatten- salt- och
energikonsumtion. I jämförelse med den äldre anläggningen reduceras vattenkonsumtionen med
ungefär 10000 m3 per år.
Teknisk data
Flöde: 50 m³/h avhärdat vatten
Flöde: 3 x 7 m³/h demineraliserat vatten
Ladda ner flödesdiagram
Anläggningstyper
Avhärdningsanläggning av typen STFA 30
duplex
Kontinuerlig hårdhetsmätning med
Testomat
Utrustning för återanvändning av
regenerationsvatten
Omvänd osmos anläggningar med ROPLUS teknik, 3 x C2-6+2
UV anläggning av typen Wedeco Aquada
RO desinfektionsanläggning av typen B1-1
Download