Allmän information om Omvänd Osmos (Reverse

Allmän information om Omvänd Osmos (Reverse Osmosis)
Avsaltning genom omvänd osmos – reverse osmosis (R.O.) – separerar salter och andra mineraler från
vattnet. Vattenkällorna kan inkludera bräckt vatten, havsvatten, saltvattenbrunnar, ytvatten (salta
floder och vattendrag), avloppsvatten, industriellt processvatten etc.
Membranseparation kräver bl.a. högt tryck, elektrisk potential och koncentration för att övervinna det
naturliga osmotiska trycket och effektivt tvinga vattnet genom membranen. Följaktligen är teknologin
energiintensiv och forskningen går ständigt framåt för att förbättra effektiviteten och minska
energiförbrukningen.
Avsaltning av havsvatten möjliggör att på ett tillförlitligt sätt producera tillräckligt med dricksvatten för
att tillgodose stora populationer belägna nära världens kuster. Ett stort antal avsaltningsanläggningar
med membranfiltrering är redan igång i olika delar av världen.
Omvänd osmos (R.O.) är den ledande tryckdrivna membranprocessen i dagsläget. Olika
membranmodeller används, men dagens membran är huvudsakligen gjorda av polymermaterial.
Applicerat tryck för R.O. system är i storleksordningen 50 till 1000 psig (3,4 till 68 bar, 345-6896 kPa).
Storleken på förorenande partiklar som finns i havet varierar kraftigt. Därför kräver havsvatten mer
sofistikerad filtrering än de flesta andra vätskor, då spektrumet på partikelstorlek sträcker sig från 10
mm ned till 50 mikrometer (0,05 mm). Detta kräver filtrering av både grova och fina partiklar.
Pure Bio Synergy’s teknologi med automatiska självrengörande filtersystem och R.O. används för
filtrering av havsvatten, bräckt vatten, industrivatten och andra processer med höga TDS
koncentrationer.
[email protected]