SVARTA HAVET
Svarta havet är ett bihav till Medelhavet. Medelsjödjupet är 1200m, och största djupet är
2245m.
Svarta havet har via Bosporen, Mormarsjön och Dardanellerna förbindelse med Medelhavet,
de största tillflödena är Donau, Dnestr, Dnepr och Don.
Avdunstningen från svarta havet är lägre än nederbörden och tillrinningen vilket ger ett bräckt
ytvatten, salthalten ligger på 175%.
Under 120- 200m djup är salthalten över 140 % och vattnet är syrefritt och innehåller höga
koncentrationer svavelväte p.g.a. den långsamma vattenomsättningen. Här lever endast
bakterier. Tillrinningen från floderna i norr minskade p.g.a. uttag till jordbruksbevattning.
Genom Bosporen går en ytström av bräckt vatten ut med en bottenström som för in salt
medelhavsvatten.
Fartygstrafiken på svarta havet är livsviktig.
Svarta havet förorenas från jordbruk, industrier och samhällen i bl,a Ukraina vilket skadat det
tidigare mycket omfattande fisket.
Det har blivit en överproduktion av plankton som blockerar solljuset att nå ner till sjögräs och
alger, så hela ekosystemet är kollapsat.
Och i mitten av 80-talet kom en manet liknande sak dit av en olyckshändelse från östkusten i
USA med ett skepp. Som livnärde sig på det som fisklarver, vilket småfisken livnärde sig på,
även om maneten minskade i antal så fortsatte den att plåga svarta havet.
Havet blir även förorenat av alla fabriker längs dess kuster, och oljeutsläpp har även orsakat
en del förödelse, men länderna runtomkring har inte de ekonomiska möjligheterna att göra
någonting åt sakerna.
Bakterierna på botten konsumerar allt syre på under ca:180meters djup så där är allt liv i stort
sett dött.
AV: ANNA ALFREDSSON