Jrnsackaros Rechon sol for injection or conc for sol for inf SmPC

Läkemedelsverket 2014-06-23
PRODUKTRESUMÉ
1.
LÄKEMEDLETS NAMN
Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.
2.
KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING
En ampull Järnsackaros Rechon à 5 ml innehåller 100 mg järn i form av järnsackaros (järn(III)hydroxid-sackaroskomplex) motsvarande 20 mg järn per ml.
För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.
3.
LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.
Järnsackaros Rechon är en mörkbrun, ogenomskinlig vattenlösning.
4.
KLINISKA UPPGIFTER
4.1
Terapeutiska indikationer
Järnbrist vid följande indikationer:
•
Kliniskt behov av att snabbt leverera järn till järndepåer.
•
Då perorala järnpreparat inte tolereras av patienten och vid bristande följsamhet.
•
Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom hos patienter då perorala järnpreparat är ineffektiva.
Diagnosen järnbrist skall baseras på laboratorieprover (t.ex. Hb, serumferritin, serumjärn,
transferrinmättnad, hematokrit, erytrocytvärde och röda blodkroppar (MCV, MCHC, MCH)).
4.2
Dosering och administreringssätt
Övervaka patienter noga med avseende på tecken och symptom på överkänslighetsreaktioner under
och efter varje administrering av Järnsackaros Rechon.
Järnsackaros Rechon ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera
anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning
garanterat är tillgängliga. Patienten ska observeras med avseende på biverkningar under minst 30
minuter efter varje injektion av Järnsackaros Rechon (se avsnitt 4.4).
Dosering
Total kumulativ dos av Järnsackaros Rechon, motsvarande den totala järnbristen (mg), bestäms utifrån
hemoglobinvärde och kroppsvikt. Dosen Järnsackaros Rechon måste fastställas individuellt för varje
patient utifrån det totala järnunderskottet beräknat med följande formel:
Totalt järnunderskott (mg)
= kroppsvikt (kg) x (mål-Hb - aktuellt Hb) (g/l) x 0,24* +
depåjärn (mg)
Kroppsvikt <35 kg: mål-Hb
= 130 g/l + depåjärn = 15 mg/kg kroppsvikt
Kroppsvikt ≥ 35 kg: mål-Hb
= 150 g/l + depåjärn = 500 mg
* Faktor 0,24 = 0,0034 x 0,07 x 1000 (Järnhalten i hemoglobin ca 0,34 % / blodvolym ca 7 % av
kroppsvikt / faktor 1000 = omvandling från g till mg)
1
Läkemedelsverket 2014-06-23
Den totala mängd Järnsackaros Rechon som behövs bestäms utifrån någon av ovanstående ekvationer
eller enligt följande tabell:
Kroppsvikt (kg)
Totalt antal Järnsackaros Rechon-ampuller
Hb 60 g/l
Hb 75 g/l
Hb 90 g/l
Hb 105 g/l
30
9,5
8,5
7,5
6,5
35
12,5
11,5
10
9
40
13,5
12
11
9,5
45
15
13
11,5
10
50
16
14
12
10,5
55
17
15
13
11
60
18
16
13,5
11,5
65
19
16,5
14,5
12
70
20
17,5
15
12,5
75
21
18,5
16
13
80
22,5
19,5
16,5
13,5
85
23,5
20,5
17
14
90
24,5
21,5
18
14,5
För att omvandla Hb (mM) till Hb (g/l) multipliceras det förstnämnda värdet med 16,1145.
Den totala engångsdosen skall inte överskrida 200 mg järn, och denna dos får ges högst tre gånger i
veckan. Om den totala nödvändiga dosen överskrider den största tillåtna engångsdosen, måste den
delas upp i flera administreringar.
Pediatrisk population
Järnsackaros har inte undersökts tillräckligt hos barn. Därför rekommenderas Järnsackaros Rechon inte
till barn.
Administreringssätt
Järnsackaros Rechon skall endast ges som långsam intravenös injektion eller som intravenös infusion.
Järnsackaros Rechon skall inte injiceras intramuskulärt.
Intravenös infusion
Järnsackaros Rechon skall endast spädas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml.
•
5 ml Järnsackaros Rechon (100 mg järn) skall spädas med max. 100 ml steril
natriumkloridlösning 9 mg/ml.
•
10 ml Järnsackaros Rechon (200 mg järn) skall spädas med max. 200 ml steril
natriumkloridlösning 9 mg/ml.
Av stabilitetsskäl är spädning av Järnsackaros Rechon till lägre koncentrationer inte tillåtet.
Spädning måste utföras omedelbart före infusion och lösningen bör administreras enligt följande:
•
100 mg järn (5 ml Järnsackaros Rechon) under minst 15 minuter
•
200 mg järn (10 ml Järnsackaros Rechon) under minst 30 minuter
2
Läkemedelsverket 2014-06-23
Intravenös injektion
Järnsackaros Rechon kan ges som långsam intravenös injektion med en hastighet av 1 ml outspädd
lösning per minut (dvs. 5 minuter per ampull) och högst 2 ampuller Järnsackaros Rechon (200 mg
järn) per injektion.
Vid dialys
Järnsackaros Rechon kan administreras under en hemodialysbehandling direkt i blodslangen på
vensidan av dialysatorn på samma sätt som beskrivits för intravenös injektion.
Försiktighetsåtgärder före hantering eller administrering av läkemedlet
Kontrollera före användning att det inte finns fällning i ampullerna och att de inte är skadade. Använd
endast ampuller där lösningen är homogen och utan fällning.
Den utspädda lösningen skall vara brun och klar till utseende.
Se även avsnitt 6.3.
4.3
Kontraindikationer
•
•
•
•
4.4
Överkänslighet mot den aktiva substansen, Järnsackaros Rechon eller mot något hjälpämne
som anges i avsnitt 6.1
Konstaterad allvarlig överkänslighet mot andra parenterala järnprodukter
Anemier som inte orsakats av järnbrist
Överbelastning av järn eller rubbningar i kroppens användning av järn
Varningar och försiktighet
Parenteralt administrerade järnpreparat kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner inklusive
allvarliga och potentiellt dödliga anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner. Överkänslighetsreaktioner har
även rapporterats när tidigare doser av parenterala järnkomplex inte har resulterat i några oönskade
effekter.
Risken är större för patienter med konstaterade allergier inklusive läkemedelsallergier, däribland
patienter med svår astma, eksem eller andra atopiska allergier i anamnesen. Det finns även en ökad
risk för överkänslighetsreaktioner mot parenterala järnkomplex hos patienter med immunologiska eller
inflammatoriska tillstånd (t.ex. systemisk lupus erythematosus, reumatoid artrit).
Järnsackaros Rechon ska endast administreras när personal som är utbildad i att bedöma och hantera
anafylaktiska reaktioner finns tillhands, i en miljö där lokaler och utrustning för återupplivning
garanterat finns tillgängliga. Varje patient ska observeras avseende biverkningar under minst 30
minuter efter varje injektion av Järnsackaros Rechon. Om överkänslighetsreaktioner eller tecken på
intolerans uppkommer under administreringen måste behandlingen stoppas omedelbart. Lokaler för
hjärt-lungräddning och utrustning för hantering av akuta anafylaktiska/anafylaktoida reaktioner ska
finnas tillgängliga, inklusive en injicerbar 1:1 000 adrenalinlösning. Ytterligare behandling med
antihistaminer och/eller kortikosteroider ges efter behov.
Till patienter med nedsatt leverfunktion skall parenteralt järn administreras endast efter noggrann
bedömning av nytta/risk. Administrering av parenteralt järn skall undvikas till patienter med nedsatt
leverfunktion när järnöverskott är en utlösande faktor, i synnerhet vid Porfyria Cutanea Tarda (PCT).
Noggrann övervakning av järnstatus rekommenderas för att järnöverskott skall undvikas.
Parenteralt järn skall användas med försiktighet vid fall av akut eller kronisk infektion. Det
rekommenderas att administrering av järnsackaros avbryts till patienter med pågående bakteriemi. För
patienter med kronisk infektion skall bedömning av nytta/risk utföras, varvid suppression av
erytropoes skall beaktas.
3
Läkemedelsverket 2014-06-23
Hypotensiva reaktioner kan uppträda om injektionen ges alltför snabbt. Allergi-liknande reaktioner,
ibland inkluderande artralgi, har varit vanligare när den rekommenderade doseringen har överskridits.
Extravasalt läckage måste undvikas, eftersom läckage av Järnsackaros Rechon vid injektionsstället kan
leda till smärta, inflammation, vävnadsnekros och brun missfärgning av huden.
4.5
Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Som övriga parenterala järnpreparat bör Järnsackaros Rechon inte ges tillsammans med perorala
järnpreparat, eftersom detta minskar absorptionen av peroralt järn. Därför bör peroral järnbehandling
inte påbörjas förrän tidigast 5 dagar efter den sista Järnsackaros Rechon-injektionen.
4.6
Fertilitet, graviditet och amning
Graviditet
Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av järnsackaros till gravida kvinnor. Därför krävs
en noggrann risk/nytta-bedömning före användning under graviditet. Järnsackaros Rechon skall
användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt (se avsnitt 4.4).
Järnbristanemi som uppträder under graviditetens första trimester kan i många fall behandlas med
peroralt järn. Behandling med Järnsackaros Rechon ska begränsas till andra och tredje trimestern om
nyttan bedöms uppväga den potentiella risken för både modern och fostret.
Data från ett begränsat antal exponerade graviditeter visade inga skadliga effekter av järnsackaros vid
graviditet eller på fostrets/det nyfödda barnets hälsa. Studier på djur visade inga direkt eller indirekt
skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning eller postnatal
utveckling.
Amning
Icke-metaboliserad Järnsackaros Rechon går sannolikt inte över i modersmjölk. Inga välkontrollerade
kliniska studier finns tillgängliga till dags dato. Djurstudier tyder inte på direkt eller indirekt skadliga
effekter på barn som ammas.
Fertilitet
Studier på djur visade inga direkt eller indirekt skadliga effekter med avseende på fertilitet eller
parningsbeteende.
4.7
Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner
I fall av yrsel, förvirring eller omtöckning efter administrering av Järnsackaros Rechon, skall patienten
inte köra bil eller använda maskiner förrän symtomen har avtagit.
4.8
Biverkningar
Sammanfattningsvis var de vanligaste biverkningarna (ADRs) för järnsackaros i kliniska prövningar
övergående smakrubbningar, hypotension, feber och frossa, reaktioner på injektionsstället och
illamående hos 0,5 till 1,5 % av patienterna. Anafylaktoida reaktioner, som inte var av allvarlig
karaktär, var sällsynta. Anafylaktoida reaktioner är generellt sett de potentiellt allvarligaste
biverkningarna (4.4 Varningar och försiktighet).
4
Läkemedelsverket 2014-06-23
I kliniska prövningar har följande biverkningar rapporterats i samband med administrering av
järnsackaros med åtminstone ett möjligt orsakssamband:
Vanliga
(≥1/100, <1/10)
Hjärtat
Centrala och perifera
nervsystemet
Övergående
smakrubbningar
(speciellt
metallsmak)
Andningsvägar,
bröstkorg och
mediastinum
Magtarmkanalen
Hud och subkutan
vävnad
Muskuloskeletala
systemet och bindväv
Blodkärl
Allmänna symtom
och/eller symtom vid
administreringsstället
Mindre vanliga
(≥1/1 000, <1/100)
Takykardi,
hjärtklappning
Huvudvärk, yrsel
Sällsynta
(≥1/10 000, <1/1 000)
Parestesi, synkope,
medvetslöshet,
brännande känsla
Bronkospasm, dyspné
Illamående, kräkningar,
buksmärtor, diarré
Pruritus, urtikaria,
hudutslag, exantem,
erytem
Muskelkramper, myalgi
Hypotension, kollaps
Feber, frossa,
blodvallning,
bröstsmärtor och
andnöd. Reaktioner på
injektionsstället såsom
ytliga flebiter,
brännande känsla och
svullnad.
Immunsystemet
Hypertension
Artralgi, perifert
ödem, trötthet, asteni,
sjukdomskänsla,
värmekänsla, ödem
Anafylaktoida
reaktioner
Dessutom har följande biverkningar rapporterats spontant:
Enstaka fall: sänkt medvetandegrad, omtöckning, förvirring, angioödem, ledsvullnad, hyperhidros,
ryggsmärta, bradykardi, kromaturi.
Rapportering av misstänkta biverkningar
Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt
att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas
att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
4.9
Överdosering
Överdosering kan orsaka en akut järnöverbelastning och hemosideros. Överdosering bör vid behov
behandlas med ett järnkelatkomplexbildande preparat.
5.
FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER
5
Läkemedelsverket 2014-06-23
5.1
Farmakodynamiska egenskaper
Farmakoterapeutisk grupp: Järn, parenterala preparat. ATC-kod: B03AC
De ferrokinetiska egenskaperna hos järnsackaros har undersökts i en isotopstudie (59Fe och 52Fe) hos 5
patienter med anemi och kronisk njursvikt. Plasmaclearance för 52Fe var 60 till 100 minuter. 52Fe
distribuerades till levern, mjälten och benmärgen. Två veckor efter administreringen var det maximala
upptaget av 59Fe i de röda blodcellerna 62 % till 97 %.
5.2
Farmakokinetiska egenskaper
Distribution
Efter intravenös injektion av en engångsdos av järnsackaros innehållande 100 mg järn till friska
frivilliga uppnåddes maximal järnkoncentration, i genomsnitt 538 μmol/l, 10 minuter efter injektionen.
Distributionsvolymen för järnsackaros var ungefär likvärdig med plasmavolymen (ca 3 liter).
Eliminering
Injicerat järn eliminerades snabbt ur plasma, med en halveringstid av ca 6 timmar.
Distributionsvolymen vid ”steady state” var ca 8 liter, vilket tyder på en låg distributionsgrad av järn i
kroppsvätskorna. Eftersom järnsackaros är mindre stabilt än transferrin, sågs en konkurrerande
bindning av järn till transferrin. Detta ledde till en järntransport av ca 31 mg järn/24 timmar.
Eliminationen av järn via njurarna under de första 4 timmarna efter injektion motsvarade mindre än
5 % av kroppens totala clearance. Efter 24 timmar hade järnkoncentrationen i plasma återgått till de
nivåer som rådde före behandlingen och ca 75 % av sackarosdosen hade eliminerats.
5.3
Prekliniska säkerhetsuppgifter
Det finns inga prekliniska data som den förskrivande läkaren bör känna till utöver den information
som lämnas i andra avsnitt i denna produktresumé.
6.
FARMACEUTISKA UPPGIFTER
6.1
Förteckning över hjälpämnen
Vatten för injektionsvätskor
Natriumhydroxid
6.2
Inkompatibiliteter
Järnsackaros Rechon skall endast blandas med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml. Inga andra
lösningar eller läkemedel skall användas, då risk för fällning och/eller interaktion föreligger.
Kompatibiliteten med andra behållare än glas, polyetylen och PVC har inte dokumenterats.
6.3
Hållbarhet
3 år.
Hållbarhet i öppnad förpackning
Från mikrobiologisk synpunkt skall produkten användas omedelbart.
Hållbarhetstid efter spädning med steril natriumkloridlösning 9 mg/ml
Mikrobiologiskt sett bör produkten användas omedelbart efter spädning med steril
natriumkloridlösning 9 mg/ml.
6
Läkemedelsverket 2014-06-23
6.4
Särskilda förvaringsanvisningar
Får ej frysas.
Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter spädning och öppnande finns i avsnitt 6.3.
6.5
Förpackningstyp och innehåll
5 ml lösning i glasampull Typ I i förpackningar om 5 ampuller.
6.6
Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering
Kontrollera före användning att det inte finns fällning i ampullerna och att de inte är skadade. Använd
endast ampuller där lösningen är homogen och utan fällning.
Den utspädda lösningen ska vara brun och klar till utseendet. Se även avsnitt 6.3.
Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.
7.
INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
Rechon Life Science AB
Box 60043
216 10 Limhamn
8.
NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING
41988
9.
DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE
Datum för det första godkännandet: 8 mars 2012
10.
DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN
2014-06-23
7