China Equity Fund

advertisement
Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för
att hjälpa dig att förstå vad en investering i delfonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat
investeringsbeslut.
China Equity Fund
En delfond till Eastspring Investments Klass A LU0307460666
Delfonden förvaltas av Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Mål och placeringsinriktning
Mål Målet med delfonden är att öka värdet av din investering på lång sikt.
Värdepapper i portföljen Delfonden investerar företrädesvis i aktier i
företag av varierande storlek som finns i, är registrerade i eller bedriver stora
delar av sin verksamhet i Folkrepubliken Kina.
Investeringsprocess I valet av investeringar söker investeringsförvaltaren
efter aktier som är undervärderade och som förefaller ha potential att stiga
i pris på längre sikt.
Delfonden kan använda derivat för en effektiv portföljförvaltning eller för
att hantera risker.
Basvaluta USD
Rekommendation Den här delfonden kanske inte passar investerare som
planerar att ta ut sina pengar inom 7 år.
Viktiga termer
Derivat Finansiella instrument vars värde är kopplat till en eller flera
räntor, index, andelskurser eller andra värden.
Aktier Värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag.
Du kan lägga köp- eller säljorder på andelar när som helst. Order som läggs
före 14.00 (luxemburgsk tid) alla dagar som är bankdagar i Luxemburg och
i det land/de länder där [majoriteten av] delfondens tillgångar finns
investerade behandlas vanligen samma dag.
Delfonden erbjuder både ackumulerande andelar (andelar där eventuell
utdelning läggs till andelskursen) och utdelande andelar (andelar där
eventuell utdelning betalas ut till investerarna).
Risk/avkastningsprofil
Lägre risker
1
Högre risker
2
3
Vanligtvis lägre avkastning
4
5
6
7
Vanligtvis högre avkastning
China-Hong Kong Stock Connect-programmen Delfonden kan
investera i kinesiska A-aktier via China-Hong Kong Stock Connectprogrammen som är föremål för regleringsförändringar, kvotbegränsningar
och även operativa begränsningar som kan leda till ökad motpartsrisk.
2 Historiska data kan vara ett otillförlitligt mått inför framtiden.
2 Riskkategorin är inte garanterad och kan variera över tid.
2 Den lägsta riskkategorin innebär inte att investeringen är riskfri.
Delfondens risknivå återspeglar följande:
2 Som kategori betraktat är aktier mer volatila än både obligationer och
penningmarknadsinstrument.
2 Delfonden investerar i ett enda geografiskt område.
Risk/avkastningsindikatorn återspeglar inte de möjliga effekterna av
ovanliga marknadsförhållanden eller större oförutsägbara händelser, vilka
kan förstärka de dagliga riskerna och utlösa andra risker, exempelvis
följande:
Motpartsrisk Delfonden kan förlora pengar om en enhet som den gör
affärer med skulle bli ovillig eller oförmögen att uppfylla sina förpliktelser
gentemot fonden.
Derivatrisk Vissa derivat kan uppträda på ett oväntat sätt eller exponera
delfonden mot förluster som vida överstiger kostnaden för derivatet.
Koncentrationsrisk I den mån delfonden har exponering mot en viss
emittent, ett visst geografiskt område eller typ av värdepapper som påverkas
kraftigt av en negativ händelse kan dess värde minska.
Likviditetsrisker En del värdepapper kan bli svåra att värdera eller sälja vid
önskad tidpunkt och till önskat pris.
Förvaltningsrisker Tekniker för förvaltning av investeringar som har
fungerat väl under normalamarknadsförhållanden kan visa sig ineffektiva
eller ge upphov till förluster.
Operativ risk Risken att delfonden på någon marknad, men i synnerhet
på tillväxtmarknaderna, förlorar vissa eller delar av sina investeringar på
grund av bedrägeri, korruption, politisk eller militär utveckling,
beslagtagandet av tillgångar eller andra ovanliga händelser.
Basfakta för investerare
1 av 2
China Equity Fund Klass A
Avgifter för andelsklassen
De avgifter du betalar när du investerar i andelsklassen går till att täcka
driftskostnaderna för fonden, inklusive kostnaderna för att marknadsföra
och distribuera den. Dessa avgifter minskar investeringens resultat.
Vad gäller tecknings- och inlösenavgifter kan du få betala mindre än de
maximala belopp som anges. Vänd dig till din finansiella rådgivare.
Förvaltningsavgifterna varierar från år till år och omfattar inte portföljens
transaktionskostnader. Förvaltningsavgifterna är identiska för alla
investerare.
Mer information om avgifter finns i prospektet (tillgängligt
via www.eastspring.lu).
Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället
Teckningsavgift
5.00%
Inlösenavgift
Ingen
Det maximala belopp som kan dras
från dina pengar
Avgifter som debiteras andelsklassen under ett år
Årlig avgift
2.14%
Grundas på utgifter beräknade per år
för det år som slutade den december
2016.
Avgifter som debiteras andelsklassen under särskilda
omständigheter
Resultatrelaterad avgift
Ingen
Tidigare resultat
China Equity Fund Klass A
Tidigare resultat utgör ingen garanti för framtida resultat. Den siffra som
anges för ett visst år visar hur mycket delfonden har ökat eller minskat i
värde under det året. Dessa resultat avspeglar löpande kostnader som tas
ut av delfonden men inte eventuella teckningsavgifter som du kan behöva
betala.
I USD
%
Delfonden grundades:03 oktober 2005
Andelsklassen grundades:02 juli 2007
Praktisk information
Förvaringsinstitut: The Bank of New York SA/NV, Luxemburgfilialen
Övriga upplysningar: Information om SICAV-bolaget, dess delfonder
och tillgängliga andelsklasser samt prospektet och de senaste års-och
halvårsrapporterna kan erhållas kostnadsfritt från SICAV-bolagets säte
samt online via www.eastspring.lu. Dokumenten finns tillgängliga på
engelska. Även andra dokument finns tillgängliga.
Publicering av kursinformation: Substansvärdet per andel beräknas
på den aktuella affärsdagen och andelskurserna finns tillgängliga från
SICAV-bolagets säte samt online via www.eastspring.lu.
Skattelagstiftning: Delfonden omfattas av skattelagstiftningen i
Luxemburg. Ditt bosättningsland kan påverka din investering. Vänd dig
till en skatterådgivare för mer information.
Ansvarsfriskrivning: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. kan
hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av prospektet. Detta
basfaktablad för investerare beskriver en delfond i SICAV-bolaget och
prospektet och de periodiska rapporterna tas fram för hela SICAVparaplybolaget. Alla tillgångar och skulder som hör till delfonderna i
SICAV-bolaget är separerade enligt luxemburgsk lag. Du kan byta mellan
delfonderna, med en bytesavgift på upp till 1 procent. Mer information
om att byta mellan olika delfonder finns i avsnitt 2.3 i prospektet som
finns tillgängligt via www.eastspring.lu.
Information om den aktuella ersättningspolicyn, inklusive bland annat en
beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, finns tillgänglig
på webbplatsen www.eastspring.lu och på begäran riktad till SICAVfondens säte.
Delfonden är auktoriserad i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg.
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur
Financier i Luxemburg.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 30/06/2017.
Basfakta för investerare
2 av 2
China Equity Fund Klass A
Download