Instruktioner till skribenter Finskt museum är en vetenskaplig tidskrift

advertisement
Instruktioner till skribenter
Finskt museum är en vetenskaplig tidskrift som utkommer årligen. FM tar emot artiklar
på svenska och engelska inom museivetenskaperna och andra närstående ämnen, t.ex.
arkeologi, etnologi, historia, kulturhistoria, konsthistoria, museologi, numismatik,
antropologi och folkloristik. Vi tar emot artiklar som har en vetenskaplig frågeställning
och ger intressanta nya synvinklar på museivetenskaperna.
Artiklarna granskas av två anonyma refereer innan de godkänns för publicering. Efter
granskningen har skribenterna möjlighet att göra ändringar i texten. De
refereegranskade artiklarna förses med Vetenskapliga samfundens delegations (VSD, Fi.
TSV) märke för kollegialt granskade publikationer (fi. vertaisarviointitunnus). Märket
visar att publikationens kollegiala granskning har genomförts enligt de kvalitativa och
etiska kraven som det internationella vetenskapssamfundet följer.
Förutom de refereegranskade artiklarna publicerar vi även kortare granskningar (10
000-15 000 tecken) och översikter. Dessa kan t.ex. vara bok- eller
utställningsrecensioner samt andra aktuella texter.
Allmänt om artikelns form
- Artiklar max 35 000 tecken (inkl. mellanslag) + noter och källförteckning
- Bilder 6-8 st, dpi 300
- Underrubriker i en nivå, utan numrering
- Inga formateringar i texten
- Engelskspråkiga artiklar förses med ett kort abstrakt (max 200 ord) på svenska,
redaktionen sköter översättningen från engelska eller finska.
Bildrättigheter
Vi förutsätter att skribenterna har erhållit rättigheter till de bilder som används och att
dessa rättigheter även omfattar publicering på nätet. Från och med 2016 kommer Finskt
Museum även att utkomma som en nätpublikation med en 6 månaders embargo.
Språkgranskning
Skribenterna ansvarar för att språket i de inlämnade artiklarna är gott. Vi tar inte emot
artiklar vars språk är undermåligt. Innan publicering bör artiklar skrivna på annat språk
än skribentens modersmål granskas av en utomstående.
Instruktioner för källhänvisningar
Källhänvisningar görs som slutnoter efter litteraturlistan. Numreringen skall vara med
arabiska siffror, inte romerska.
Exempel på monografi:
Johansson Maria 2014. Domkyrkan i Helsingfors – Minnen och kulturhistoria. Helsingfors.
Exempel på artikel i tidskrift:
Johansson Maria 2014. Bänkordningen i Helsingfors domkyrka. Finskt museum 2011–
2012. Finska Fornminnesföreningen, Helsingfors. s. 34–67.
Exempel på artikel i antologi:
Johansson Maria 2014. Altartavlor i Helsingfors. Konst i Finlands domkyrkor I. Red. Qvist,
K. , Lööv Y. & Puu J. Helsingfors. s. 78–123.
Vid ytterligare frågor kontakta alltid bägge redaktörerna ([email protected])
samt ([email protected])
Download