Juseks ekonomi inför verksamhetsåret 2009/2010

advertisement
Det här är Jusek
Juseks historia
1938
1940
Statsvetenskapliga
intresseföreningar
1942/43
Sveriges Yngre
Juristers förening
1947
Statsvetenskapliga
Intresseförbundet
1956
Sveriges Samhällsvetarförbund
Sveriges
Juristförbund
1969
JUS
1979 (1997)
Jusek
Juseks medlemsgrupper
Här finns medlemmarna
Organisation
Fullmäktigemöte
100 ledamöter som utses av sektionerna. Möte vart tredje år.
Ordförandekonferens
Förbundsstyrelse
13 ledamöter
Kansli
Sektioner
Advokat, Allmän statsförvaltning, Bank och försäkring, Domstol, Försäkringskassa. Handel och tjänste,
Högskolor, Industri, Intresseorganisationer, IT, Studerande, Kommunala, Kommunikation,
Exekutionsväsendet, Länsstyrelse, Notarie, Polis, Riksdag och regering, Skatt, Åklagare
Lokal organisation
Jusekföreningar, Sacoföreningar, Akademikerföreningar, lokal- eller regionombud
Den lokala
organisationen
Förbundets lokala organisation
utgörs av:
» Lokalombud » Lokalföreningar
• Företräder och informerar
medlemmar.
• Värvar nya medlemmar.
• Utgöra länken mellan den lokala
föreningsstyrelsen och kansliet.
Fördelar med
lokala föreningar
• Medlemmarnas inflytande stärks.
• Stärker lokalombudets roll.
• Mer stabilitet i det fackliga
arbetet.
• Mer inflytande lokalt.
• Kan förhandla.
• Stärker samhörigheten.
Sektioner
• Alla medlemmar tillhör en av
Juseks 20 sektioner. Sektionerna
är indelade efter bransch-,
sektor- eller yrkestillhörighet.
• Ansvarar för att medlemmarnas
intressen tas tillvara.
Juseks kansli
VD
Personalansvarig
Förbundsjurister
Assistent
Kommunikationsavd
Jusektidningen
Utvecklingsavd
Offentliga
förhandlingsavd
Privata
förhandlingsavd
Administrativa
avd
Förbundsstyrelsen
• Består av ordförande, förste
vice ordförande, andre vice
ordförande (presidium) och tio
ledamöter.
• Leder förbundet i enlighet med
fullmäktiges beslut
• Upprättar årlig verksamhetsplan
och budget för förbundets hela
verksamhet utifrån fullmäktige
tagna mål och riktlinjer
Ordförandekonferens
• Sektionernas och förbundets
ordförande.
• Vägleder förbundsstyrelsen inför
viktiga beslut.
• Förrättar fyllnadsval till förbundsstyrelsen.
Fullmäktige
• Förbundets högsta beslutande
organ.
• Samlas var tredje år.
• 100 ledamöter baserat på
sektionens storlek.
• Väljer förbundsstyrelse och tar
mål och riktlinjer.
Juseks Hjärtefrågor
• Sätt lönen nära individen
• Skapa tydliga chefs- och
ledarroller
• Öka rörligheten på
arbetsmarknaden
• Ge förutsättningar för karriär på
lika villkor
• Använd invandrarakademikers
kompetens
Juseks Hjärtefrågor
• Höj kvaliteten i den akademiska
utbildningen
• Utveckla ett hållbart arbetsliv i
effektiva företag och
organisationer
• Värna rättstryggheten i den
offentliga sektorn
• Underlätta steget från studier till
arbetsliv
Juseks kärnvärden
• Professionella – Vårt arbete inom kansli och
förtroendemannaorganisation ska präglas av
sakkunskap, effektivitet och etiskt förhållningssätt
• Individorienterade – Vår verksamhet och
våra avtal ska byggas på att varje medlem
har en unik kompetens med ansvar för den
egna situationen
• Nytänkande – Vi ska ständigt utveckla
medlemsnyttan i linje med verksamhetsidén,
våga ifrågasätta traditionella fackliga dogmer
• Konstruktiva – Vi ska vara medpart snarare än
motpart och ett förbund som anstränger sig för
att hitta nya lösningar.
Download