orsaker till amerikanska revolutionen

advertisement
ORSAKER TILL AMERIKANSKA REVOLUTIONEN
1. De fransk-engelska krigen (och det faktum att Storbritannien sponsrade Preussens krig i
Europa) – de kostade mycket pengar vilket innebar att Storbritannien fördubblade sitt
budgetunderskott
2. Det brittiska förbudet mot bosättningar väster om Appalacherna retade upp de nybyggare
som redan bosatt sig där och de som ville känna att de hade friheten att bosätta sig där
3. Skatt/Tullar – olika avgifter infördes för att försöka betala det stora brittiska
budgetunderskottet
4. Brittiska soldater inhystes i kolonisternas hem – utan någon form av ersättning för
kolonisterna.
5. Koloniernas råvaror fraktades till Storbritannien – även om en del av dem hade behövts i
kolonierna.
6. Fisket utanför New Englands kust motarbetades av moderlandet
7. Kolonierna fick inte själva bedriva någon handel – all handel skulle ske med moderlandet
8. Kolonierna fick ej ta emot “utländska” fartyg – endast de brittiska
9. Kolonierna fick inte framställa varor som kunde konkurrera med moderlandet (bl.a. järn – det
rådde förbud mot masugnar och smedjor i kolonierna så det brutna järnet skickades i ett
relativt obearbetat skick till Storbritannien)
10. Småindustrierna i kolonierna motarbetades av moderlandet
11. 1768 så skärptes kontrollen över kolonierna vilket innebar att den tidigare så lukrativa
smugglingen i stort sett stoppade (framförallt handeln med spanjorer och fransmän i
Västindien)
12. Köpmännen i kolonierna gjorde nu en hel del ekonomiska förluster beroende på skatter,
tullar, förbud, etc…
13. Flera nybyggare hade utvandrat från moderlandet som protest mot situationen i landet
(religiöst, politiskt, etc…). De hade därför svårt att tänka sig ett system i kolonierna som var
samma som det system de i protest hade lämnat
14. Nybyggarna var mycket självständiga. De hade skött sig själva under en relativt lång period
så Storbritanniens sätt att skärpa sin kontroll och införa olika avgifter stred mot den
självständighet dessa nybyggare byggt upp
15. Upplysningsidéerna kom att påverka kolonisterna – nu fick de reda på att det var rätt att
göra uppror om en härskare styrde sina undersåtar mindre bra + att det var rätt att folket
skulle vara involverade i politiken och ha makt
Download