Rätten till hälsa - några FN

advertisement
Rätten till hälsa - några FN-länkar
1) Länk: http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/standards.htm
FN-sida som innehåller länkar till följande artiklar i olika MR-konventioner och andra FN-dokument, vilka alla
behandlar rätten till hälsa. Tanken är att ge en översikt, och inte att ni ska gå in och lusläsa alla
konventionstexter och kommittétexter, men det är ju alltid bra att friska upp minnet och titta igen på ESKkonventionen.:









25 (1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
article 24 of the Convention on the Rights of the Child (CRC)
article 12 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW)
article 5 (e) (iv) of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (ICERD)
Committee on the Rights of the Child General Comment No. 3 on HIV/AIDS and the rights of the
child
Committee on the Rights of the Child General Comment No. 4 on adolescent health and development
Committee on Economic, Social and Cultural Rights. General comment No. 14 (2000) on the right to
the highest attainable standard of health
Committee on the Elimination of Discrimination against Women General recommendation No. 24
(1999) on women and health
2) Länk: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En?OpenDocument
Länk till Kommittén om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheters förtydligande avseende rätten till hälsa
(där det bl a står att diskriminering pga legal status aldrig är acceptabelt).
3) Länk: http://www.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm
Länk: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=100
Länk till hemsidan för FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa (Paul Hunt) där rapporten om Sverige liksom
hans mer generellt hållna rapporter om rätten till hälsa och hur den kan konkretiseras och tolkas enligt folkrätten
behandlas. Mycket att läsa för den som vill förkovra sig.
4) Länk: http://www.who.int/hhr/NEW37871OMSOK.pdf
WHO-dokument. Frågor och svar om rätten till hälsa
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards