HISTORIEPRAKTIK
MIKRO- OCH MAK
eller
Hur går historieforskning
egentligen till?
HISTORISKA INSTITUTIONEN
Jonas Lindström
Dagens föreläsning
Hur går historisk forskning till?
Vad är en källa?
Var hittar vi källor?
Hur kan källan användas?
Vad är källkritik?
Inför morgondagens seminarium
Hur går historisk forskning till?
”History begins with sources.”
John Arnold, History: A very short introduction, s. 62
Historia, i meningen historievetenskap, börjar med frågor
”All historisk forskning börjar med en fråga.”
Riktlinjer för B-uppsats, Historiska institutionen, Lunds universitet
Hur går historisk forskning till?
Exempel på historievetenskapliga frågor:
• Varför började första världskriget?
• Hur upplevdes första världskriget?
• Var spanska sjukan dödligare än kriget?
”For every historian, what is at stake is what
actually happened – and what it might mean.”
John Arnold, History: A very short introduction, s. 13
Hur går historisk forskning till?
Historia är en empirisk vetenskap
grek. empeiria, ’erfarenhet’
Svaret på våra frågor, det vill säga våra påståenden
om världen, ska bygga på iakttagelser
Problemet: Vi kan inte iaktta det förflutna
Lösningen: Vi studerar källor
Vad är en källa?
”A source can […] be anything that has
left us a trace of the past”
John Arnold, History: A very short introduction, s. 60
En historisk källa är ett spår av det förflutna
som används för att besvara en fråga och/eller
för att belägga ett påstående
Vad är en källa?
• Skriftliga källor
konstitutionella dokument
räkenskaper
kyrkböcker
Vad är en källa?
• Skriftliga källor
domböcker
dagböcker
skönlitteratur
Vad är en källa?
• Bilder
målningar
kartor
fotografier
Vad är en källa?
• Bilder
ritningar
Vad är en källa?
• Föremål
verktyg
byggnader
kläder
Vad är en källa?
• Ljud
• Muntliga källor
Historikern skapar själv sina källor genom intervjuer
Var finns källorna?
Arkiv
Institutioner för bevarande av dokument, bilder, ljudupptagningar
o.s.v.
• 700 000 hyllmeter
• 3 000 000 kartor och ritningar
• 90 000 rullar mikrofilm
Var finns källorna?
Uppsala universitetsbiblioteks arkiv
Uppsala universitets arkiv
Landsarkivet i Uppsala
Uppsala stadsarkiv
Var finns källorna?
Bibliotek
Mer än bara böcker
Var finns källorna?
• Digitaliserade källor
• Internet
Var finns källorna?
• Digitaliserade källor
• Internet
Hur kan källorna användas?
Historievetenskapliga frågor ska besvaras med
hjälp av vetenskapliga metoder
•
•
•
•
•
Systematiskt tillvägagångssätt
Kvalitativa och kvantitiva metoder
Urval och avgränsningar
Förhållningssätt till tid
Källkritik
Vad är källkritik?
Problemet: Vi kan inte iaktta det förflutna
Vi är beroende av andras beskrivningar
Därför behövs källkritik
Vad är källkritik?
Traditionell källkritik
• En uppsättning regler
• Kvarlevor och berättande källor
• Äkthet – närhet – beroende – tendens
Vad är källkritik?
Källkritik i vid mening:
Kan den här källan användas för att besvara min fråga?
Exempel på källkritiska frågor som kan vara relevanta:
• Vad är detta för slags dokument?
• Vem ligger bakom det?
• Varför har det skapats?
• Är innehållet tillförlitligt?
Orientering inför seminarium 5:
Historiepraktik
Psykisk sjukdom och psykiatrisk vård i Sverige under 1800-talets
andra hälft
1800-talets ”unga” sinnessjukvård
• Läkarnas roll och psykiatrins etablering
• Humanisering vs effektivisering
• Början på en stadig expansion
Historiska perspektiv på psykiatrin – i
Sverige och utomlands
• Kritiska undersökningar av hur psykisk sjukdom
definierats, och av hur människor behandlats på
institutioner.
• Genus, klass och postkoloniala perspektiv viktiga
också i denna historieskrivning.
Michel Foucault