Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och

1 (4)
Kursplan för:
Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och Farmakologi,
7,5 hp
Medical Science Ba (A) Microbiology and Pharmacology, 7,5 credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
MV027G
Ämne/huvudområde
Medicinsk vetenskap
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Mikrobiologi och Farmakologi
Högskolepoäng
7.5
Fördjupning vs. Examen
G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Medicin
Ansvarig avdelning
Avdelningen för omvårdnad
100%
Inrättad
Fastställd
2016-10-17
Senast reviderad
Giltig fr.o.m
2017-01-01
Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskap om
medicinsk mikrobiologi, immunologi och vårdhygien, grundläggande kunskaper
om provtagningar och analys inom klinisk kemi och mikrobiologi, samt
grundläggande kunskaper om allmän farmakologi
2 (4)
Lärandemål
Efter avslutat kurs ska studenten kunna
- Beskriva vanligt förekommande mikroorganismer samt redogöra för hur de
sprids och påverkar hälsa och ohälsa.
- Beskriva och förklara hur människans immunförsvar fungerar i relation till hälsa
och sjukdom.
- Tillämpa vårdhygien i patientnära omvårdnadsarbete.
- Beskriva och förklara olika farmakokinetiska och farmakodynamiska begrepp i
samband med läkemedelsadministration.
- Redogöra för faktorer och regler som styr läkemedelsbehandling och hur de
tillämpas vid individuell dosering.
- Beskriva vanligt förekommande kemiska och mikrobiologiska analyser av
kroppsvätskor, vävnader och celler, ha kännedom om normalvärden samt tillämpa
vedertagna provtagningstekniker.
- Relatera till aktuella lagar och förordningar.
Innehåll
Kroppens normalflora samt funktion och reglering av de medfödda och det
förvärvade immunsystemet
- Inflammationsprocessen
- Aktiv och passiv immunisering
- Bakteriers uppbyggnad samt vanligt förekommande patogena bakteriers
egenskaper och förmåga att skapa sjukdom
- Skillnaden mellan kontamination, kolonisering och infektion
- Bakteriell antibiotikaresistens
- Virus uppbyggnad och replikering av DNA respektive RNA-virus samt vanligt
förekommande virala patogener och de sjukdomar de orsakar
- Vårdhygien
- Aktuella lagar och förordningar
- Provtagning och analys inom klinisk kemi och mikrobiologi
- Läkemedels verkan
- Läkemedelsbiverkningar
- Interaktion av läkemedel
3 (4)
Behörighet
Grundläggande behörighet
Kursbeskrivning
Kursen ingår i Sjuksköterskeutbildning, 180 högskolepoäng.
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Varierande arbetsformer som inkluderar individuellt arbete och samverkan i
grupp. Undervisningsformer är egna studier, föreläsningar, grupparbeten,
seminarier samt praktisk tillämpning.
Examination
3 hp. Individuell skriftlig tentamen: Mikrobiologi, virologi, immunologi och
vårdhygien.
Betygsskala: A-F.
3 hp. Individuell skriftlig tentamen: Farmakologi.
Betygsskala: A-F.
1,5 hp. Praktisk individuell tillämpning:
Provtagningsteknik och vårdhygien.
Betygsskala: Godkänd/Underkänd
För att erhålla kursbetyg (innebärande betygen A-E) krävs godkänt i den praktiska
tillämpningen samt minst betyg E på skriftliga, individuella, tentamina.
Ny tentamen i betygshöjande syfte får ej förekomma vid Mittuniversitetet.
Länk till ämnesspecifika betygskriterier för sjugradig betygsskala:
www.miun.se/betygskriterier
Student som underkänts två gånger på prov i viss kurs har rätt att begära att annan
examinator utses, om det inte finns speciella skäl mot det.
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
4 (4)
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:
Bjålie, J.G., Haug, G., Sand, O., & Sjaastad, Ö.
Titel:
Människokroppen - fysiologi och anatomi.
Upplaga:
Senaste
Förlag:
Liber
Författare/red:
Boman, L., & Wikström, C.
Titel:
Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande
Upplaga:
Senaste
Förlag:
Studentlitteratur
Författare/red:
Nordeng, H., & Spigset, O.
Titel:
Farmakologi och läkemedelsanvändning
Upplaga:
Senaste
Förlag:
Studentlitteratur
Författare/red:
Raadu, G
Titel:
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvård
Upplaga:
senaste
Förlag:
Liber
Kommentar:
Nätupplaga finns tillgänglig
Författare/red:
Steen, M., & Degré, M.
Titel:
Mikrobiologi
Upplaga:
Senaste
Förlag:
Studentlitteratur
Författare/red:
Stokke, O., & Hagve, T-A.
Titel:
Undersökningar vid sjukdom
Upplaga:
Senaste
Förlag:
Studentlitteratur
Vetenskapliga artiklar samt litteratur från tidigare kurser kan tillkomma
Övrig information
Kursbevis, tillgodoräknande, överklagande m.m. regleras i Högskoleförordningen.