Nyheter från
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Akademiska laboratoriet
2017-05-19
JC-virus DNA, ny metod
Kvantitativ real-tids PCR-metod för JC-virus DNA införs 2017-05-23. Metoden har tidigare
varit tillgänglig via externa laboratorier. Införandet innebär förenkling av beställning och
provflöde, sänkt svarslatens och sänkt pris för viruslaboratoriets kunder. Pris: 958 kr.
Indikation: Vid misstanke om JCV-infektion vid samtidig immunsuppression. Framför allt vid
sänkt T-cellsaktivitet, kan virus reaktiveras och orsaka progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet (CNS) som är mycket
ovanlig. I mycket sällsynta fall kan JCV orsaka nefropati hos immunsupprimerad patient.
Remiss: Analysen är beställningsbar via Cosmic Beställning och Svar - Mikrobiologi eller på
remiss Mikrobiologi 2 (www.akademiska.se/remisser ).
Provmaterial: Csv, Urin, Plasma
Metoden är tidigare publicerad, har validerats och är ackrediterad.
Referens: Funahashi Y, et al. Multiplex real-time PCR assay for simultaneous quantification of BK
polyomavirus, JC polyomavirus, and adenovirus DNA. J Clin Microbiol. 2010 Mar;48(3):825-30.
För ytterligare information:
Anders Bergqvist
Mikrobiolog, Metodansvarig
070-536 16 14
AL11396-2
Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Kåre Bondeson
Överläkare, Medicinskt ansvarig
018-611 55 92