Infektioner

advertisement
Infektioner vid förskolestart
Skrivet av
Anna Claesson Ahlin
Immunförsvarets förmåga att stå emot infektioner är
begränsad när barnet börjar i förskolan. Och här möts barnet
av en hel flora av olika bakterier och virus.
Hälsoinformation
Granskad/uppdaterad 2015-07-27
Barn ska förberedas för ett liv i samhället tillsammans med andra människor.
Under fostertiden, mot slutet av graviditeten, överförs antikroppar från
mammans blod via navelsträngen till barnet. När det föds har det nästan samma
immunförsvar som mamman i form av antikroppar.
Under de första månaderna sjunker nivån av antikroppar och har i princip
försvunnit vid ca 6 mån ålder. Barnets immunförsvar är då grovt sett som ett
oskrivet blad där allt han/hon stöter på i form av virus och bakterier lätt ger en
synbar infektion.
www.forskoleforum.se. © Författaren och Studentlitteratur
1
Svårt att skilja mellan virus och bakterier
Över 90% av luftvägsinfektionerna orsakas av virus som t.ex. förkylningar. Som
komplikation till en virusinfektion kan dock bakterier växa till i t.ex. luftvägar
eller öron och ge lunginflammation och/eller öroninflammation.
Det finns fyra vanliga bakterier som räknas till normal bakterieflora i näsan hos
mindre barn. Huruvida det är dessa bakterier som ger infektionssymptomen
eller virus kan ibland vara svårt att avgöra även för en erfaren läkare och blir en
avvägningsfråga. Bedöms bakterien ge förvärrade symptom skall givetvis
antibiotika ges men är det viruset hjälper inte antibiotika mot detta.
De flesta infektioner läker ut på ca 1 vecka.
Smittas och smittar
Små personer är inte bara mera infektionsskänsliga utan sprider också
infektioner lättare vidare. De hålls närmare vårdaren och utsöndrar mera snuva
och saliv till omgivningen.
Hur vanligt är det med infektioner i en förskolegrupp?
Förskolebarn har i genomsnitt 6-8 infektioner per år. Upp till 12–15 infektioner
kan också vara normalt hos en del barn utan att det behöver vara någon
bakomliggande immunbrist. Barn med immundefekter har oftare allvarliga
förlopp, långdragna eller kroniska infektioner samt infektioner orsakade av
ovanliga bakterier eller virus.
Antalet infektioner avtar och åldersgruppen 5–19 år har i genomsnitt 2–3
infektioner per år. Om varje infektion läker ut på ca en vecka innebär det att
varje barn i snitt kommer att vara infekterad ca 2 månader sammanlagt på ett år.
”Men han är ju alltid snorig ...”
Förskolan är en miljö med stora kontaktytor mot andra barn och vuxna, nära
umgänge samt idag växande barngrupper. Många föräldrar upplever att barnen
blir sjuka och alltid går omkring och är mer eller mindre snuviga/hostiga de
första infektionssäsongerna när de börjar på förskolan. Om barnen är pigga och
glada mellan sina infektioner, växer bra samt inte har ovanligt förlopp kan man i
de flesta fall lugna oroliga föräldrar.
Vad kan man tänka på som förskolepersonal?
Inte använda samma snytpapper till flera barn.
www.forskoleforum.se. © Författaren och Studentlitteratur
2
Varje barn har egen handduk att torka händerna på alternativt
engångshanddukar.
Tvätta leksaker med jämna mellanrum.
Varje barn har en egen mugg att dricka vatten ur.
Barn bör ha haft ett feberfritt dygn innan återgång till barnomsorgen.
God hygien på skötbord och händer vid toalettbesök samt innan måltid.
Se även artikeln Hygieninstruktioner för tvättrum/toalett och skötplatser.
www.forskoleforum.se. © Författaren och Studentlitteratur
3
Download