ARKEOLOGISK UTREDNING
Ola Kadefors
Kulparps bergtäkt
Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken, Kulparp 3:5
Undersökningen utförd 2014
Kulparp
Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland
Uppdragsverksamheten, Halmstad 2015.
Arkeologisk utredning 2014.
Omslagsbild: Foto Ola Kadefors
Layout: A. Andersson.
Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.
Ärende nr ms2006/02316.
Innehåll
Sammanfattning och slutsats................................................................................................................................  5
Inledning............................................................................................................................................................................  5
Topografi och fornlämningsmiljö.........................................................................................................................  5
Syfte, metod och undersökningsresultat........................................................................................................  6
Beskrivning av natthägn och gärdesgård........................................................................................................  7
Slutsats................................................................................................................................................................................  8
Referenser.........................................................................................................................................................................  8
Tekniska och administrativa uppgifter..............................................................................................................  9
Figur 1. Översikt 1:10 000
4
Sammanfattning och slutsats
Med anledning av en planerad utvidgning av bergtäkten i Kulparp har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk utredning etapp 1 inom det planerade täktområdet. Det planerade täktområdet är 70 000 m². Utredningen syftade till att
okulärt eftersöka synliga lämningar från gångna tider, samt eftersöka ytor som
eventuellt skulle kunna bli föremål för en utredning etapp 2 om det fanns goda
topografiska lägen för fornlämningar.
Inom täktområdet påträffades endast två historiska lämningar, en gärdesgård
och ett eventuellt natthägn för kreatur i direkt anslutning till gärdesgården. Ingen
av dessa lämningar bedöms av Kulturmiljö Halland vara av högre skyddsvärde.
Då undersökningsområdet var mycket kuperat, med mycket få plana ytor, fanns
inga platser som direkt föreföll lämpliga för bosättning eller annan historisk eller
förhistorisk verksamhet. Ej heller påträffades några rester efter åkermark eller annan aktivitet mer än den ovan nämnda gärdesgården och natthägnet.
Sammantaget menar Kulturmiljö Halland att det inte finns ett adekvat antikvariskt underlag för att gå vidare med ärendet, varför inga ytterligare antikvariska insatser är nödvändiga.
Inledning
Med anledning av att NCC Roads planerade en utvidgning av en inom fastigheten Kulparp 3:5 belägen bergtäkt har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk
utredning etapp 1 inom det nya tänkta täktområdet. Utredningen utfördes den
2 december 2014 under för årstiden goda förhållanden.
Topografi och fornlämningsmiljö
Undersökningsområdet ligger i ett gränsområde mellan den halländska slättbygden och det kuperade inlandet och området präglas av kuperad odlingsmark bruten av skogbeklädda berg. Själva undersökningsområdet är beläget inom ett större
bergsparti med kuperad åkermark runt om. Bergspartiet är i landskapet mycket
välmarkerat. Framförallt är berget brant utmed sin väst- och sydvästsida. På sydsidan om det redan upptagna stenbrottet finns två något högre partier. På toppen
av det östra av dessa finns ett röse, RAÄ 26:1, vilket sannolikt är från bronsåldern.
Röset ligger strax utanför täktens verksamhetsområde. Mellan de båda höjdpar-
5
tierna finns en ravin som leder ner mot sydväst. Detta parti ligger centralt i det
nya brottområdet. Övervägande var undersökningsområdet bevuxet med högväxt gran varvat med sly. Utmed den sydvästra delen av undersökningsområdet
övergår vegetationen till höga lövträd. Invid den befintliga bergtäkten är skogen
huggen och direkt invid täktkanten är humusen bortrensad ner till kalt berg.
Figur 2. RAÄ 26:1
Närområdet till undersökningsområdet är rikligt på fornlämningar. Inom en
tvåkilometersradie runt undersökningsområdet finns 72 registrerade fornlämningar. Av dessa är 51 gravar eller gravfält, vilket gör gravar till den vanligaste
fornlämningstypen i området. Bland gravtyperna representerade bland dessa finns
högar, rösen, stensättningar och resta stenar. Dessa olika gravtyper visar på ett
sammansatt kulturlandskap, där människors närvaro går långt tillbaka i tiden.
Detta visas även av de tre röjningsröseområdena i undersökningsområdets närhet.
I undersökningsområdets närhet har mycket lite arkeologi bedrivits. 1400 meter öster om undersökningsområdet utfördes i maj 2014 en antikvarisk kontroll
i samband med byggnationen av en paddock i direkt anslutning till fyra gravar,
Rolfstorp 54: 1-4 (Tegnhed 2014a). Denna undersökning följdes upp med en förundersökning där inga lämningar påträffades (Tegnhed 2014b).
I närheten av undersökningsområdet, men ej inom det samma, finns en fornborg. Fornborgen, RAÄ Skällinge 71:1, befinner sig på sydsluttningen av det berg
där täkten skall brytas. Fornborgen är ej möjlig att datera och den återfinns ej
på toppen av berget utan utmed dess sydöstra sida. Borgen är mycket svår att se
i terrängen.
Syfte, metod och undersökningsresultat
Det 70 000 m² stora täktområdet besiktigades okulärt. Utredningen syftade dels
till att eftersöka synliga lämningar från gångna tider, dels att eftersöka ytor som
eventuellt skulle kunna bli föremål för en utredning etapp II om där fanns goda
6
topografiska lägen för fornlämningar. Då undersökningsområdet var kuperat, med
mycket få plana ytor, fanns inga platser som direkt föreföll lämpliga för bosättning. Då det i anslutning till undersökningsområdet finns registrerade gravrösen
kunde det förmodas att sådana kunde påträffas även inom det tänkta exploateringsområdet. Därför besiktigades särskilt topografiskt höglänta lägen noggrant.
Även om det i undersökningsområdet fanns väl synliga terrängpunkter så påträffades inga ytterligare rösen.
Inom täktområdet påträffades endast två historiska lämningar, en stensträng
och en hägnad. Lämningarna kan eventuellt tolkas som ett natthägn för kreatur
i direkt anslutning till gärdesgården. Dessa lämningar utgör förmodligen en äldre ägogräns. I övrigt påträffades inga rester efter torp eller andra byggnader. En
studie av det historiska kartmaterialet, skifteskarta från 1792 visar att det söder
om natthägnet finns ett äldre torp, men detta förefaller ligga nedanför den branta
sydsluttning som i terrängen markerar slutet på exploateringsområdet. Då det heller inte finns några röjningsrösen eller terrasseringar i terrängen är det sannolikt
att ingen torplämning finns inom undersökningsområdet. Terrängavsnittet genomgick även LAS-data analys, men inga indikationer på kulturlämningar kunde
iakttas med hjälp av denna metod.
Beskrivning av natthägn och gärdesgård
Hägnaden tolkades som ett eventuellt natthägn för kreatur. Stenkretsen är 9 x 2
meter stor med längdriktningen i rak nordsydlig riktning. Formen på kretsen är
rektangulär med raka kortsidor. Stenen ligger i två lager, men har på flera ställen
rasat. Stenkretsen är sammanbyggd med en intilliggande gärdesgård och själva
stenkretsen ligger på östra sidan om denna. Det skall sägas att tolkningen av an-
Figur 3. Hägnad
7
läggningen är osäker då det förefaller vara ett väl litet hägn för att rymma några
djur.
Stensträngen, eller gärdesgården, markerar sannolikt en äldre fastighetsgräns.
Den kan följas ca 200 meter i terrängen i en rak nordsydlig riktning. Gärdesgården slutar i söder där marken övergår i en brant sydsluttning och i norr där terrängen börjar slutta mot norr. Gärdesgården är ca 0,5 meter bred med ett blandat stenmaterial.
Slutsats
Med tanke på att inga förhistoriska lämningar eller indikationer på förhistoriska lämningar påträffades finns ingen anledning att utöka utredningen till etapp
II. De lämningar som påträffades, det eventuella natthägnet och gärdesgården,
bedöms ej inneha sådant kulturhistoriskt värde att de skall genomgå ytterligare
antikvariska insatser. Därför anser Kulturmiljö Halland att inga ytterligare antikvariska insatser är av nöd.
Referenser
Tegnhed, Stina. 2014a. Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge
16:1. Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1 2014. Hallands länsmuseer,
Kulturmiljö Halland. Uppdragsverksamheten, Halmstad 2014.
Tegnhed, Stina. 2014b. Arkeologisk förundersökning inför planerad byggnation
inom fastighet Skällinge 16:1. Halland, Varbergs kommun, Skällinge socken,
Skällinge 16:1. Hallands länsmuseer, Kulturmiljö Halland. Uppdragsverksamheten, Halmstad 2014.
TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
431-8221-14
2014-431
NCC Roads AB
2014-12-02
Sweref 99
RH 2000
Halland, Varbergs kommun, Skällinge sn, fastigheten Kulparp 3:5, Ekonomiska kartan 5B8j, Koordinater X 6338842 och Y346292.
Dokumentationsmaterial: Dokumentationsmaterialet förvaras i Kulturmiljö
Hallands arkiv.
Datering: Länsstyrelsens diarienr:
Eget diarienummer:
Uppdragsgivare:
Utförandetid:
Koordinatsystem:
Höjdsystem:
Läge:
Postadress: Bastionsgatan 3 | 302 43 Halmstad | Tel: 035-19 26 00
E-post: [email protected] | Hemsida: www.kulturmiljohalland.se