Fråga 1. Övertorneå kommun driver ett projekt som handlar om att privata skogsägare gör åtgärder i skogen som ökar tillväxten. När tillväxten ökar så ökar även upptaget av koldioxid från atmosfären och skogen bidrar till att skapa klimatnytta. Den klimatnytta som skapas ska senare kunna säljas till företag som vill klimatkompensera sina utsläpp. Vad heter projektet? 1. Klimatnytta från skogen X. Koldioxidkrediter från skogen 2. CCS (Carbon capture and storage) Fråga 2. Klimatnyttan som skapas i projektet kommer till genom att privata skogsägare i Övertorneå kommun gör åtgärder i skogen som ökar trädets barrmassa, detta bidrar till ökad tillväxt när trädet kan nyttja solljuset bättre och tillväxten blir större. Vilka åtgärder är aktuella i projektet där barrmassan ökar? 1. Skogsägaren planterar flera plantor, röjer och lämnar flera stammar samt gödslar skogen. X. Skogsägaren använder sig av förädlat plantmaterial vilket bidrar till ökad tillväxt. 2. Skogsägaren dikar myrmark Fråga 3. Det är fotosyntesen som är drivkraften i processen när trädet tar upp koldioxid från atmosfären. Trädet binder solljus, vatten och koldioxid och omvandlar det till socker och syre. Var i trädet sker fotosyntesen och upptaget av koldioxid? 1. Stammen X. Barr och blad 2. rötter Grenar och Fråga 4. Företag och organisationer har möjlighet att köpa klimatnyttan som skapas i projektet när de vill klimatkompensera sina utsläpp. Men vad är egentligen klimatkompensation? 1. Företagen minskar på utsläppen genom en speciell klimatstrategi som heter ”Klimatsmart”. X. Företagen och organisationerna minskar sina utsläpp genom att dra in på flygresor och endast erbjuda anställda andra miljövänliga alternativ som tåg. 2. Att klimatkompensera är ett sätt för företag att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som företag eller organisationer inte lyckas undvika göra med egna åtgärder. Fråga 5. Sveriges mål är att vi ska vara klimatneutralt om ett visst antal år. Målet innebär att summan av utsläpp och upptag av koldioxid ska vara 0. Projektet bidrar till målet genom att skogsägarna gör åtgärder i skogen som ökar tillväxten, vilket resulterar i att skogen binder mera koldioxid. Vilket år ska målet vara uppfyllt? 1. 2015 X. 2050 2. 2075 Fråga 6. Projektet finansieras av en innovationsmyndighet som heter? 1. Linnova X. Vinnova 2. Sennova Fråga 7. Projektet går ut på att skapa klimatnytta som företag eller organisationer kan köpa när de klimatkompenserar. I det föregående projektet köpte denna gruvjätte utsläppsrätter från projektet. Vad heter jätten? 1. Northland X. LKAB 2. Swedish Arctic Mining Fråga 8. När en skogsägare anmäler ett område för gödsling sker det till en myndighet som granskar anmälan och ser till att områden som är känsliga eller har höga naturvärden inte gödslas. Vad heter myndigheten? 1. Skogsstyrelsen X. Polismyndigheten 2. Fortifikationsverket Fråga 9. Det finns flera sätt att bidra till ett bättre klimat men en av dem är att bedriva ett aktivare skogsbruk. Skogsägare som varit delaktiga i projektet har själv kunnat välja vilka åtgärder som de vill utföra i skogen som ökar tillväxten utifrån de alternativ som finns. Det finns även andra sätt att öka upptaget från koldioxid i atmosfären om man vill vara en klimatsmart skogsägare. Ett sätt är att satsa på trädslag som är snabbväxande. Grenen på väggen tillhör ett trädslag som är snabbväxande och som fäller sina barr vintertid. Vad heter trädslaget? 1. Contorta X. En 2. Lärk Fråga 10. Projektet har en hemsida som du gärna får besöka, vad heter hemsidan? 1. www.forestrycarboncredits.se X. www.klimatetskavitänkapå.se 2. www.nyttaforklimatet.se Besökare som lyckades med att få ihop 10 rätt på tipsrundan om skogen och klimatet Kerstin Sipola 10p Göran Rönnbäck 10p Peter Mariin 10p Peter Johansson 10p Mehmed H 10p Roland Kemppainen 10p Kjell 10p Monika L 10p Ingela Karlsson 10p Elisabeth Jönsson 10p Ylva Sannemalm 10p