Umeå universitet Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Umeå universitet
Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kodnr:______
901 87 UMEÅ
TENTAMEN
Befolkningsgeografi, 15 hp
Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp
2015-04-30 i Östra paviljong 7
Kl : 9-13
Antal frågor: 6 (60p)
Skriv din kod på varje inlämnat blad!
Besvara skrivningen så att frågorna går att dela mellan lärarna!
OBS! OLÄSLIG TENTAMEN BEAKTAS EJ!
Lycka till!
BEHÅLL ETT AV FÖRSÄTTSBLADEN!
Tentamensresultat kommer att anslås på Kulturgeografiska institutionens
anslagstavla med angivande av kodnummer.
____________________________________________________________
Namn: ____________________________ Personnr: ________________
Tentamensresultat
Befolkningsgeografi
Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp
2015-04-30
____ ____ ____ ____ ____
1
2
3
4
5
HA HA EL KW ME
10p 10p 10p 10p 10p
____ _____ ________
6
Summa Resultat
SK
60p
10p
Umeå universitet
Institutionen för geografi och ekonomisk historia Kodnr:______
901 87 UMEÅ
TENTAMEN
Befolkningsgeografi, 15 hp
Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp
2015-04-30 i Östra paviljong 7
Kl : 9-13
Antal frågor: 6 (60p)
Skriv din kod på varje inlämnat blad!
Besvara skrivningen så att frågorna går att dela mellan lärarna!
OBS! OLÄSLIG TENTAMEN BEAKTAS EJ!
Lycka till!
BEHÅLL ETT AV FÖRSÄTTSBLADEN!
Tentamensresultat kommer att anslås på Kulturgeografiska institutionens
anslagstavla med angivande av kodnummer.
____________________________________________________________
Namn: ____________________________ Personnr: ________________
Tentamensresultat
Befolkningsgeografi
Moment 1: Befolkningsgeografi i nationellt och globalt perspektiv I, 7,5 hp
2015-04-30
____ ____ ____ ____ ____
1
2
3
4
5
HA HA EL KW ME
10p 10p 10p 10p 10p
____ _____ ________
6
Summa Resultat
SK
60p
10p
Kodnr:_________
1. (HA, 10p) Demografisk transition,
I den demografiska transitionens tredje fas inträffar en fertilitetsnedgång. En faktor som
lyfts fram som en av de mest centrala för fertilitetsnedgången, är den ekonomiska
välståndsutvecklingen. Resonera kring hur denna ekonomiska faktor hänger ihop med
förändringen av fertilitetsnivån..
Kodnr:__________
2. HA (10p) Fertilitet och mortalitet,
Demografiska händelser kan mätas på olika sätt. Redogör för skillnaden mellan
perioddata och kohortdata samt ange fördelar och nackdelar med respektive ansats att
studera demografiska händelser.
Kodnr:__________
3. EL (10p)
Migration är ett fenomen som inte låter sig avgränsas på ett självklart sätt. Diskutera
utifrån resonemanget i Holdsworth et.al viktiga dimensioner att beakta när migration
ska definieras och kategoriseras.
Kodnr:__________
4 . KW (10p)
Det talas mycket om agglomerationsekonomins påverkan på befolkningsomfördelning
och befolkningsutveckling på lokal och regional nivå. Men vad betyder
agglomerationsekonomi? Definiera och ge ett exempel på hur befolkningsutveckling
lokalt påverkas av agglomerationsfördelar.
Kodnr:__________
5) ME (10p) Geografi och hälsa
Holdsworth m.fl. skriver i kapitel 9 om ett antal förklaringsmodeller.
Välj två av dem, som du först beskriver med egna ord och sedan kommenterar.
Vad anser du är för och nackdelarna med dessa två modeller, när det gäller att förklara
skillnader i folkhälsa?
Kodnr:____
6. SK (10p.)
Sveriges befolkning har i många avseenden förändrats under de senaste drygt två
hundra åren. Vi kan bland annat lägga märke till att en stor ökning har skett, liksom att
en påtaglig omfördelning av befolkningen i geografiskt avseende ägt rum. Redogör för
och diskutera huvuddragen i förändringen och orsakerna till den. Följande frågor kan
hjälpa dig på traven: Varför har rikets befolkning ökat? Har inflyttning skett (och i så
fall av vilka?)? Har ökningen varit jämn eller kan vissa intensivare perioder av ökning
urskiljas? Har några kanske oväntade flyttströmmar gett sig tillkänna?