Pedagogiskt arbete vid avdelningen för energi

Pedagogisk mångfald i
ingenjörsutbildningen
• Kort historik
• Förutsättningar
• Två kurser för att exemplifiera;
- Energiteknik, 5p
- Ingenjörsarbete, 10p
• Trender
Kort historik
• Labbprojekt
• Kvinnor- och teknik projektet
• Misslyckat försök att introducera Problembaserat
lärande
Förutsättningar
• Avdelningens undervisande personal;
Prof, Doc, 5+5 Adj, 5 dokt
• Pedagogisk utbildning
• Publicera det pedagogiska arbetet
• Arbetslag
• Tidsberäkning
Energiteknik, 5p
• Konvertering av existerande kurs
• Syfte
- efterlikna vårt ”normala sätt att lära”
- vi lärare ville bli en del av inlärningsprocessen
• Mål
- ingen ska komma undan undervisningen
- lärarna ska lära sig mer om de pedagogiska processerna
- högre andel godkända
- studenterna skall förmås att vara aktiva i undervisningen
Energiteknik, 5p -form
• Formen; -laboration
- självständigt arbete (läsa)
- lektion (självtest, sammanfattande diskussion)
- självständigt arbete (räkna)
• Ny lab…….
- föreläsning
Uppföljning -Energiteknik 5p
• Kontinuerlig informationsinhämtning, värdering och
utveckling av lärarlaget medan kursen pågick
• Studenternas synpunkter togs upp under kursens
gång med (1) Post IT lappar,(2) efter avslutad kurs i
en djupintervju
Måluppföljning- Energiteknik 5p
• Ingen kom undan, hög närvaro.
• Kursen blev inkörsporten till den palett av olika
undervisningsformer som vi idag erbjuder på Energioch miljöprogrammen.
• Andelen godkända vid första examinationstillfället
nästan fördubblades jämfört med tidigare upplägg.
• I senare kurser upplevde lärarna studentgruppen som
aktiv, ifrågasättande och nyfiken.
Ingenjörsarbete, 10p
• Syfte
- lågt teknikkunnande hos våra studenter
- ojämnt teknikkunnande hos våra studenter
- industrins krav, (1) kommunikation, (2) arbeta i team
• Mål
- förbättra studenternas förmåga att skriva och tolka
tekniska rapporter
- förbättra studenternas kunskaper om gruppdynamiska
processer
- genom att engagera professionella ex. språklärare och
beteendevetare i kursen vill vi förbättra den egna
avdelningens kunskaper inom dessa områden
Ingenjörsarbete, 10p - Form
• Laborationer
- lärarledd
- studentledda
• Projektarbete
- konstruktionsgruppen (materialbeställning, skiss,
byggbeskrivning,)
- byggruppen (evaluering)
- besiktning
- tävling
Uppföljning - Ingenjörsarbete 10p
• Kontinuerlig informationsinhämtning, värdering och
utveckling av lärarlaget medan kursen pågick
• Studenternas synpunkter togs upp efter kursen
avslutats genom ett antal öppna frågor.
- de pedagogiska tankarna
- lärandet fokuserades
- hur kursen är upplagd
Måluppföljning - Ingenjörsarbete 10p
• En skrivprocess är nu introducerad tidigt i
utbildningen. (1) innehåll (2) form (3) språk, tillgång
i senare kurser
• Kvaliteten på studenternas projektarbeten, även
examensarbeten har förbättrats.
• Avdelningens personal har bättre förutsättningar att
handleda skrivprocessen och har en beredskap att
möta gruppdynamiska problem i senare kurser.
Trender
•Föreläsningarna i traditionell mening där läraren går igenom materialet
minskat kraftigt och de har ersatts av möten i mindre grupper.
• Studenternas frågor är motorn i de pedagogiska mötena.
•Räknandet av tal har ersatts av resonemang om och kring tankemodeller
för att lösa olika uppgifter.
Sammanfattningsvis kan man säga att allt mer av de pedagogiska mötena
numera går ut på att stödja inlärningsprocessen istället för som tidigare
förevisa kursinnehållet på olika sätt och ange ramarna för kursen.