Patienter som ska flytta till ett kommunalt korttids

advertisement
1
Dokumentnamn:
Patienter som ska flytta till ett kommunalt korttids- eller permanent särskilt boende, SÄBO
(sjukhem, gruppboende för demenssjuka, ålderdomshem eller servicelägenhet)
Dokumenttyp:
PM
Utfärdande PE:
Närsjukvården i Centrala Östergötland NSC
Sökord:
Giltig fr.o.m.:
2010
Utfärdande enhet:
NSC-stab
Målgrupp:
Sjuksköterskor sluten vård, LiÖ
Giltigt t o m:
Framtagen av: (Namn, titel)
Arbetsgruppen för äldrevårdsprocessen, Ewa
Vestin
Godkänd av: (Namn, titel)
Ewa Vestin
Diarienummer:
NSC 2009
Patienter som ska flytta till ett kommunalt korttids- eller permanent särskilt boende,
SÄBO (sjukhem, gruppboende för demenssjuka, ålderdomshem eller servicelägenhet).
Bakgrund
Överflyttning från slutenvården ska föregås av en samordnad vårdplanering, Socialstyrelsens
författtningsamling 2005:27 (M och S) ”Samverkan vid in och utskrivning av patient i sluten
vård” och ”Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i
Östergötland”.
Kommunsköterskor har inte tillgång till information i Cosmic. För patientens säkerhet och
fortsatt god vård, krävs att aktuella kopior enligt detta PM skickas med patienten till boendet.
I det särskilda boendet finns inte heller tillgång till andra än patientens egna läkemedel, dvs.
det finns inte något läkemedelsförråd.
Vid eventuella behov av tekniska hjälpmedel ska landstingets arbetsterapeut ha haft kontakt
med kommunens arbetsterapeut så att hjälpmedel finns för patienten vid utskrivningen.
För läkare och sjuksköterska inom slutenvården när en patient ska flytta till kommunalt
särskilt boende.
Sjuksköterska inom slutenvården ansvarar för att nedanstående är klart och skickas med
vid överflyttning till SÄBO
Process
Informerat patienten om överflyttningen
Informerat anhörig/närstående om
överflyttningen
Skriftlig information om patientens,
anhörigas och eller närståendes namn och
telefonnummer skickas med till det
särskilda boendet.
Ge muntlig rapport till sjuksköterska på det
särskilda boendet, efter patientens
medgivande.
Omvårdnadsepikris
Läkarepikris
Läkemedel delade i dosett för närmaste fem
dygnen. På dosettens baksida ska finnas ett
Dosettkort där det framgår vilka läkemedel
som är delade, patientens namn och signatur
på den som delat dosetten.
Åtgärdat och
klart
Datum
Namn (ej signatur)
2
Dokumentnamn:
Patienter som ska flytta till ett kommunalt korttids- eller permanent särskilt boende, SÄBO
(sjukhem, gruppboende för demenssjuka, ålderdomshem eller servicelägenhet)
Dokumenttyp:
PM
Utfärdande PE:
Närsjukvården i Centrala Östergötland NSC
Sökord:
Giltig fr.o.m.:
2010
Utfärdande enhet:
NSC-stab
Målgrupp:
Sjuksköterskor sluten vård, LiÖ
Giltigt t o m:
Framtagen av: (Namn, titel)
Arbetsgruppen för äldrevårdsprocessen, Ewa
Vestin
Godkänd av: (Namn, titel)
Ewa Vestin
Diarienummer:
NSC 2009
Process
Om patienten har Apodos ska dospåsar med
aktuell ordination skickas med för de
närmaste fem dygnen
Läkemedel som inte kan delas i dosett eller
Apodos-påsar skickas med i s.k.
läkmedelspåse tydligt märkt med
patientdata och läkemedelsnamn, varje
preparat i respektive påse.
Vid behovsläkemedel skickas med i s.k.
Läkemedelspåse tydligt märkt med
patientdata och ordinerat läkemedelsnamn.
Medicinskteknisk utrustning för att kunna
ge ett läkemedel, t ex insulinpenna med
injektionsnålar, inhalationshjälpmedel,
stomihjälpmedel, eventuella specialförband
för omläggning mm skickas enligt
överenskommelse med
kommunsjuksköterska.
Beställ resa till SÄBO. OBS! Kontrollera att
patienten har pengar att betala resan.
Patientens privata tillhörigheter skickas med
till boendet.
Vid ordinerad sondnäring ska nedanstående
skickas med patienten till SÄBO:
Läkemedelsschema
Sondnäring och aggregat för 5 dagar
Om patienten efter utskrivningen är i behov
av något tekniskt hjälpmedel ska
landstingets arbetsterapeut kontakta
kommunens arbetsterapeut och informera
om hjälpmedelsbehovet.
Åtgärdat och
klart
Datum
Namn (ej signatur)
3
Dokumentnamn:
Patienter som ska flytta till ett kommunalt korttids- eller permanent särskilt boende, SÄBO
(sjukhem, gruppboende för demenssjuka, ålderdomshem eller servicelägenhet)
Dokumenttyp:
PM
Utfärdande PE:
Närsjukvården i Centrala Östergötland NSC
Sökord:
Giltig fr.o.m.:
2010
Utfärdande enhet:
NSC-stab
Målgrupp:
Sjuksköterskor sluten vård, LiÖ
Giltigt t o m:
Framtagen av: (Namn, titel)
Arbetsgruppen för äldrevårdsprocessen, Ewa
Vestin
Godkänd av: (Namn, titel)
Ewa Vestin
Diarienummer:
NSC 2009
Sjuksköterska ansvarar för att ovanstående aktiviteter säkras.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards