Om vi upptäcker att någon av våra spelare utsätts för

advertisement
Malbas/MiniMalbas föreningspolicy (gällande basketverksamhet)
Drog- och tobakspolicy
(Med droger avses narkotika, doping och alkohol. Med tobak avses rökning och snusning).
Malbas/MiniMalbas ställer sig bakom samhällets mål att minska drogkonsumtionen. Utgångspunkten
måste vara att erbjuda en trygg "basketmiljö" också ur drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende
kunna låta sitt barn delta i basketens föreningsverksamhet. Detta ställer också krav på våra ledare,
som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.




Bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag och så
även inom Malbas/MiniMalbas verksamhet
Alkohol får inte förekomma bland ledare eller aktiva i samband med basketverksamhet
Det är inte tillåtet för ungdomar under 18 år att använda tobak i samband med
basketverksamhet
Som förebilder för de yngre ska övriga personer knutna till föreningen inte använda tobak
(röka eller snusa) i samband med basketverksamhet. Man ska inte röka i nära anslutning till
sporthallen.
Vi når målen genom att



Informera klubbens anställda, ledare och tränare vår drogpolicy
Informera klubbens medlemmar och deras föräldrar om vår drogpolicy
Ha drogpolicyn tillgänglig på vår hemsida, i klubblokalen och i träningshallen
Handlingsplan
Om vi upptäcker att någon av våra barn/ungdomsledare använder alkohol i samband med
föreningens aktiviteter, uppträder berusad i föreningens profilkläder eller på annat sätt inte följer
föreningens drogpolicy tar en styrelsemedlem ett samtal med ledaren. Om ledaren inte uppvisar
förbättrat beteende kan denne stängas av.
Om vi upptäcker att någon av våra aktiva över 18 år använder alkohol i anknytning till träning,
match, resor, lägerverksamhet eller uppträder berusad i föreningens profilkläder tar ledaren ett
första samtal med den aktive och informerar sedan styrelsen (direkt eller via kanslipersonalen) om
händelsen.
Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder tobak eller alkohol tar ledaren
kontakt med den aktives föräldrar och informerar styrelsen (direkt eller via kanslipersonalen).
Sexuella trakasserier
Vi följer riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten.



Ingen form av sexuella trakasserier eller diskriminering accepteras
Vi strävar mot undvikandet av könsord och svordomar i samband med basketverksamhet
Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv
Handlingsplan
Om vi upptäcker att någon av våra spelare utsätts för sexuella trakasserier tar ledaren eller den som
upptäckt trakasseriet kontakt med den aktives föräldrar och informerar styrelsen (direkt eller via
kanslipersonalen) om händelsen.
Om någon ledare/anställd utsätts för sexuella trakasserier tar denne kontakt med styrelsen (direkt
eller via kanslipersonalen).
Coachpolicy
Principer vid träningar
Det ska vara kul att träna basket! Vi tillämpar förstärkning av positivt beteende. Vi arbetar med att
stärka självkänsla och självförtroende hos våra medlemmar. Alla lag ska träna enligt Malbas
spelarutvecklingsmodell, som följer Svensk baskets SUP. Alla spelare ska få samma möjlighet att
utvecklas som hela basketspelare - och inte bli låsta till en viss position.
Principer vid laguttagningar
Alla spelare i ett lag ska få så likvärdig speltid som möjligt i lagets matcher. Ju yngre spelarna är,
desto viktigare är det att man som coach är rättvis med speltiden. Bra inställning på träningar ska
premieras före kunskapsnivå när det gäller speltid.
Seriematcher (typ nivåträdet) spelar vi i första hand inte för att vinna, utan för att utveckla spelarna.
Alla bör få likvärdig speltid, alla bör få spela lika många matcher. Vid uppdelning av en träningsgrupp
i två lag bör man dela upp spelarna i två jämna lag och inte ett första- och ett andralag (alternativt
anmäla lagen i olika nivåer och låta ”mittspelarna” alternera mellan lagen).
Turneringar mm: Coachen ska alltid informera spelare och föräldrar om vad som gäller beträffande
speltid inför turneringar typ RM/SM och Scania cup, där det finns risk att spelare kan komma att få
mycket lite speltid. Coachen ska för icke uttagna spelare samt spelare som får lite speltid kunna
motivera anledningen till detta. Matchning för att nå resultat ska inte användas för spelare upp
t.o.m. U12.
Coachens ansvar
 Upprätta säsongsplan utifrån spelarutvecklingsmodellen och mallexempel
 Skapa träningsplan med övningar inför varje träning enligt mallexempel
 Ha föräldramöte i samband med säsongsstart
 Följa klubbens policy och spelarutvecklingsplan
 Komma i tid till alla sammankomster
 Vara idrottsklädd på träning och representativt klädd på match
 Efter varje träning se till att laget har städat undan efter sig
 Att sköta närvaroregistreringen
 Se till att hemsidan uppdateras
Spelarnas ansvar
 Komma i tid till alla sammankomster
 Följa klubbens policy
 Meddela innan träning om man inte kan komma (gäller fr.o.m. U13)



Om man är sjuk ska man INTE komma till träningen p.g.a. smittorisken
Om man är skadad ska man komma till träningen ändå (kan exempelvis köra rehab)
Respektera coachen och följa hans/hennes direktiv
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards