Pejling – jag och andra
Mål
Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man
till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende.
Barn och ungdomar tror att riskbeteende är mer allmänt i deras referensgrupp än det i själva verket är.
Man motiverar det egna riskbeteendet med att alla andra också gör på samma sätt. Denna gruppmissuppfattning kan verka som ett socialt tryck. Missuppfattningar understöder riskbeteende och de unga
börjar bete sig på samma sätt som de tror att andra gör, även fastän beteendet skulle strida mot deras
egen uppfattning. Man har en tendens att bortförklara det egna riskbeteendet ”Det var dumt gjort,
men andra gör det ändå oftare”.
I Danmark konstaterade man i Rigsted –projektet att man samtidigt
kunde minska riskbeteendet när man tillsammans gick igenom den
sociala missuppfattningen. Genom att rikta interventionen mot en
riskgrupp kunde man inverka också på andra former av riskbeteende. Att få bukt med en utbredd missuppfattning förutsätter en fri
och öppen diskussion och korrekt information.
Pejling
Med social missuppfattning menas att
människorna tror
att andra gör på
annat sätt än de i
själva verket gör.
Man väljer en frågeserie som passar till elevernas ålder (t.ex. cykling
för 7:e klassister, mopedkörning för 8:e och 9:e klassister, serien om bilpassagerare passar redan från 15
års ålder). Frågeserierna består av två delar. I den första delen frågar man om elevens eget beteende
och i den andra delen frågar man hur eleven tror att andra i den egna åldersgruppen gör. Eleverna
behöver alltså inte säkert känna till hur deras jämnåriga kamrater gör.
1. Man PRATAR INTE om social missuppfattning med eleverna före man har
genomfört pejlingen.
2. Läraren delar ut den valda frågeserien till eleverna och de får svara på den.
3. Läraren samlar in svarsblanketterna, blandar dem och delar ut dem igen
för en gemensam sammanställning.
4. Med elevernas hjälp skapar man för varje frågepar exempelvis en tabell
som beskriver det egna beteendet och hur man uppfattar andras beteende:
Jag använder hjälm när
jag färdas med moped.
t.ex.
Mina jämnåriga använder hjälm
när de färdas med moped.
ofta
nästan alltid
ibland
sällan
aldrig
33
Pejling – jag och andra
5. Resultatet gås igenom med ett frågepar i gången. Man jämför elevernas uppskattning
av det egna beteendet med hur de uppfattar att jämnåriga gör. När man märker att
dessa inte stämmer överens behandlar man skillnaden. I det här skedet tar
man upp social missuppfattning och innebörden av det.
6. När man har gått igenom alla frågor delar man in eleverna i smågrupper.
Eleverna funderar på nedanstående frågor och skriver med stora bokstäver ner
sina svar på papper (en sak/per papper).
Slutligen samlar man in pappren och sätter upp dem på tavlan för diskussion.
- Vad beror det på att människor tror att andra gör på annat sätt än de själva?
- Vad beror det på att människor tror att andra gör på annat sätt än de i själva verket gör?
- Hur påverkar missuppfattningen det egna beteendet?
- Vad kan man göra i den egna klassen så att det inte ska uppstå någon missuppfattning?
7. Om man har tid kan man också granska forskningsresultat i ämnet och jämföra dem
med klassens reslutat, men detta är inte nödvändigt.
Tilläggsinstruktioner till stöd för diskussionen
Följande faktorer skulle vara bra att ta upp till diskussion (läraren kan ge instruktioner, dock utan att
erbjuda klara svar):
- föregå med gott exempel
- andra berättar historier om t.ex. ”sina supresor”
- man tror att saken x är en bra sak
- man tror, att alla andra gör x
- tv, webb, tidningar
- föräldrar och andra vuxna som exempel
Gruppmissuppfattning kan i vissa grupper vara starkare och och i vissa svagare. Det är inget konstigt
om man inte kan se någon missuppfattning utgående från svaren. Redan detta är ett resultat och man
kan fundera över varför det i nämnda grupp inte uppstår någon socialmissuppfattning. Man kan ändå
behandla ovannämnda frågor. Social missuppfattning är som fenomen väl känt och man vet att det
har en inverkan på ungdomars riskbeteende. Man kan t.ex. lägga fram frågan ”I vilka frågor tror ni att
gruppmissuppfattning visar sig?” (ett exempel är ungdomarnas alkoholdrickande under veckosluten)
eller ”Vad beror det på att ni uppskattar det egna beteendet vara likadant eller mer riskbenäget än
andras beteende?” Vad innebär det?
Viktigast är att fundera över social missuppfattning och dess inverkan på individens beteende och inte
koncentrera sig på statistik. Behandlingen grundar sig på elevernas egna synpunkter (”Vad anser ni om
den här saken?”)
Bakgrundsinformation
Utbildningshelheten grundar sig på ett projekt kallat Rigsted som utförts i Danmark och där man
försökte påverka ungdomars riskbeteende. Förfaringssättet grundar sig på insikten att barn och ungdomar har en missuppfattning om andra ungdomars riskbeteende. Enligt Rigsted- forskarna är vanliga
upplysningsåtgärder som betonar riskbeteendets faror inte effektiva för att minska riskbeteendet.
Det är viktigt att eleverna förstår att ungdomarna har missuppfattningar om vissa saker som exempelvis tidpunkter för hemkomst, penninganvändning och sällskapande/sex.
34
Pejling – jag och andra
Mopedkörning
1.
Jag använder hjälm då jag färdas med moped
Alltid
2.
5.
Jag äger ingen moped
Ganska ofta
Några gånger
Aldrig
Jag kör inte moped
Ganska säkert
Kanske inte
Säkert inte
Nästan alltid
Aldrig
Sällan
Ibland
Andra i min ålder har en trimmad moped
Majoriteten
Ungefär hälften
Endast någon enstaka
Ingen
Andra i min ålder kör moped berusade
Ofta
4.
Nej
Andra i min ålder använder hjälm då de färdas med moped
Alla
3.
Jag kör inte moped
Jag är rädd att åka med min kamrat om han/hon kör vårdslöst
Alltid
2.
Aldrig
Jag har åkt som passagerare med en mopedförare som varit berusad
Jag har inte åkt som
Ofta
Många gånger
Någon gång
Aldrig
passagerare på moped
Säkert
1.
Sällan
Jag har kört moped berusad
Ofta
4.
Ibland
Min moped är trimmad
Jag
3.
Nästan alltid
Ganska ofta
Någon gång
Aldrig
Andra i min ålder har åkt som passagerare med en mopedförare som varit berusad
Ofta
Många gånger
Någon gång
Aldrig
5. Andra i min ålder är rädda att åka med en kamrat om han eller hon kör vårdslöst
Säkert
Ganska säkert
Kanske inte
35
Säkert inte
Pejling – jag och andra
Cykling
1.
Jag använder hjälm då jag cyklar
Alltid
2.
Många gånger
Någon gång
Aldrig
Medelmåttligt
Dåligt
Nästan alltid
Ibland
Sällan
Aldrig
Andra i min ålder har cyklat då de varit berusade
Ofta
3.
Aldrig
Andra i min ålder använder hjälm då de cyklar
Alltid
2.
Sällan
Jag kan cykelreglerna om bl.a. väjningsregler i korsning
Bra
1.
Ibland
Jag har cyklat då jag varit berusad
Ofta
3.
Nästan alltid
Många gånger
Någon gång
Aldrig
Andra i min ålder kan cykelreglerna om bl.a. väjningsregler i korsning
Bra
Medelmåttligt
Dåligt
36
Pejling – jag och andra
Passagerare i bil
1.
Jag använder bilbälte då jag åker som passagerare i bil
Alltid
2.
Ibland
Sällan
Aldrig
Jag har varit passagerare i en bil med berusad förare
Ofta
3.
Nästan alltid
Många gånger
Några gånger
Aldrig
Jag har uppviglat föraren att köra vårdslöst
Ofta
Ganska ofta Några gånger
Aldrig
4. Jag skulle försöka hindra min kamrat om han/hon skulle börja köra vårdslöst
Säkert
5.
Nästan säkert
Kanske inte
Säkert inte
Jag skulle våga berätta för föraren att jag är rädd att åka med honom eller henne
Säkert
Nästan säkert
Kanske inte
Säkert inte
1. Andra i min ålder använder bilbälte då de åker som passagerare i bil
Alltid
2.
Aldrig
Många gånger
Några gånger
Aldrig
Ganska ofta Några gånger
Aldrig
Andra i min ålder försöker hindra sin kamrat om han eller hon kör vårdslöst
Säkert
5.
Sällan
Andra i min ålder har uppviglat föraren att köra vårdslöst
Ofta
4.
Ibland
Andra i min ålder har varit passagerare i en bil med en berusad förare
Ofta
3.
Nästan alltid
Nästan säkert
Kanske inte
Säkert inte
Andra i min ålder vågar berätta för föraren att de är rädda att åka med honom eller henne
Säkert
Nästan säkert
Kanske inte
37
Säkert inte
Pejling – jag och andra
Bilförare
1.
Jag använder bilbälte då jag kör bil
Alltid
2.
Aldrig
Många gånger
Några gånger
Aldrig
Gaska ofta
Ibland
Sällan
Aldrig
Sällan
Aldrig
Andra i min ålder använder bilbälte när de kör bil
Alltid
2.
Sällan
Jag kör med över 20km/h överhastighet
Ofta
1.
Ibland
Jag har kört berusad
Ofta
3.
Nästan alltid
Nästan alltid
Ibland
2. Andra i min ålder kör bil berusade
Ofta
Ganska ofta
Någon gång
Aldrig
3. Andra i min ålder kör bil med över 20 km/h överhastighet
Ofta
Gaska ofta
Ibland
Sällan
38
Aldrig
Pejling – jag och andra