INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖRORD
13
I
INLEDNING
16
1. Bakgrund
1.1 Abortetik förr och nu
1.2 Aborternas omfattning
16
16
17
2. Problemformulering och syfte
2.1 Vad är abort?
2.2 Problemet
18
18
21
3. Fem positioner
24
4. Typer av argument
4.1 Pliktetiska argument
4.2 Rättighetsargument
4.3 Utilitaristiska argument
26
26
26
28
5. Metod
5.1 Tillämpad respektive normativ etik
5.2 Möjligheten av rationell etisk argumentation
5.3 Tankeexperiment och moraliska principer
30
30
31
32
6. Fosterutvecklingen och abortmetoder
6.1 Fosterutvecklingen
6.2 Hur kan man göra abort?
35
35
36
7. Uppläggning
37
II
DEN KONSERVATIVA POSITIONEN
41
1. Den officiella katolska hållningen
1.1 När kan abort vara rätt? - principen om dubbel
effekt
1.1.1 Medel, orsaker och avsikter
1.1.2 När är fostrets död avsedd som ett medel?
1.1.3 Avsikternas moraliska relevans
1.2 Fostrets oskuld och rätten till självförsvar
1.2.1 Fostret som angripare
1.3 Andra kristna riktningar
42
2. Vad är en människa?
2.1 Det essentialistiska argumentet
2.2 Det sluttande planet
2.3 Den teologiska tolkningen
2.3.1 Vad är en själ?
2.3.2 När får fostret sin själ?
2.3.2.1 Risker och riktighet
2.3.2.2 Tvillingbildning och själens odelbarhet
2.3.3 Är det fel att döda varelser med själar?
2.3.3.1 Själars intresse av jordelivet
2.3.3.2 Guds förbud
2.4 Den biologiska tolkningen
2.4.1 Direkt och indirekt moralisk relevans
2.4.2 Moral och biologi
2.4.2.1 Har varelser som tillhör Homo Sapiens en
särställning
2.4.2.2 Arttillhörighetens moraliska relevans
2.5 Den mentalistiska tolkningen
2.5.1 Kapaciteter och potentialiteter
2.6 Potentialitetstolkningen
2.6.1 Sannolikhetsresonemanget
2.6.2 Positiva egenskaper och frånvaro av hinder
2.6.3 Uppräknade villkor
2.6.4 Är det fel att utplåna potentiella personer?
2.6.4.1 Moralisk symmetri
2.6.4.2 Handlingar och underlåtelser
2.6.4.3 Barnets bästa
65
69
73
76
77
79
82
85
87
88
89
92
94
96
97
100
102
106
107
110
113
115
118
121
122
125
3. Summering av kapitel II
126
43
44
49
55
58
60
63
III
MODERATA POSITIONER
128
1. Ett avsteg från konservatismen: våldtäkt
1.1 Fostret som ofrivillig inkräktare
129
130
2. Det feministiska argumentet
2.1 Kvinnans ansvar - fostrets rätt
2.1.1 Vad är en skälig motåtgärd?
2.1.2 Ansvarets moraliska relevans
2.2 Vad följer om fostret har rätt till liv?
2.2.1 Rätt till avbrutet havandeskap kontra rätt
till fostrets död
2.2.2 Kvinnans rätt att bestämma över sin kropp
2.2.2.1 Vad ger oss rätt till våra kroppar?
2.2.2.2 Vad får man göra med sin kropp?
135
221
143
145
147
3. Fostrets medvetande och rätten till liv
3.1 Vad innebär kravet på medvetande?
3.2 När blir foster medvetna?
158
161
165
4. Fostrets medvetande och det bästa systemet
4.1 Sumners utilitarism
4.2 Det bästa systemet
4.2.1 Sumners argument
4.2.2 Identitet och framtida skador
4.3 Vår plikt att tro på en falsk moral
170
171
173
174
180
183
5. Moralisk gradualism
5.1 Gradualism motiverad av effekter på andra än
fostret
5.2 Gradualism med avseende på fostrets rätt till liv
5.2.1 Gillespies argumentationsmodell
5.2.2 Likhet, graderad identitet och delvis existens
185
6. Abort och den gyllene regeln
6.1 Den gyllene glädjen
6.2 När kan abort vara rätt?
6.2.1 Effekter på närstående
6.2.2 Överföringsargumentet: abort som
fördelningsinstrument
199
204
205
205
7. Summering av kapitel III
212
148
150
151
153
186
188
189
192
207
IV
V
DEN LIBERALA POSITIONEN
216
1. Vad är en liberal position?
216
2. Personargumentet
2.1 Personbegreppet
2.2 Vad är en person?
219
221
223
3. Rätten till liv
3.1 Vad är "liv" i rätten till liv?
3.2 Intressebegreppet
3.2.1 Vad är en önskan?
3.2.2 Kravet på mental representation
3.2.3 Personlig identitet över tiden
3.2.3.1 Vad kan vi minnas?
3.2.3.2 Minnets moraliska relevans
227
230
231
236
240
243
251
255
4. Personargumentet och den liberala positionen
262
5. Summering av kapitel IV
265
DEN RADIKALA POSITIONEN
267
1. Det utilitaristiska argumentet
1.1 Positiva effekter av abort
1.1.1 Oönskade barn och oönskade graviditeter
1.1.2 Selektiva aborter, grava skador och utbyte av
personer
1.1.3 Överföring
1.2 Negativa effekter på andra än fostret
1.2.1 Den gravida kvinnan
1.2.2 Sjukvårdspersonal och sjukvårdskonsumenter
1.2.3 Effekter på samhället
1.3 Radikalism eller extremism?
270
271
271
2. Abort och autonomi
2.1 Glovers autonomiprincip
2.1.1 Vad är en autonomikränkning?
2.1.2 Autonomiprincipens normativa status
2.1.3 Vilka omständigheter är extrema?
2.2 Autonomi, lycka och effekter på andra
287
288
291
294
297
300
3. Summering av kapitel V
303
274
276
278
279
280
282
285
VI
UTILITARISM OCH ABORT
305
1 Abortdebatten - en diagnos
305
2. Vad gör konsekvenserna goda?
2.1 Vad gör livet värt att levas?
2.2 Är människor intrinsikalt värdefulla?
308
310
313
3. Möjliga personer och den motbjudande slutsatsen
3.1 Försämringskravet
3.1.1 Identitetsproblemet
3.1.2 Additionsargumentet
3.2 Genomsnittsutilitarism
3.3 Asymmetrisk utilitarism
3.4 Hur motbjudande är den motbjudande
slutsatsen?
316
319
320
323
325
328
4. Alternativ, abort och resursöverföring
4.1 Ett exempel
4.2 Maximalism och minimalism
4.3 Relevanta alternativmängder
4.3.1 Relevans för ett problem
4.3.2 Relevans för en person och situation
4.3.3 Utförbarhet: är abort & resursöverföring
ett alternativ?
4.4 Konkretism
334
336
340
344
345
347
VII PÅ VÄG MOT EN HANDLINGSUTILITARISTISK ABORTSYN
331
350
353
359
1. Utilitaristisk abortetik - en omöjlighet?
1.1 Okunskap
1.2 Kunskapsosäkerhet
1.3 Osäkerheter i sammanvägningar
360
360
363
364
2. De relevanta faktorerna och deras innebördes
förhållanden
2.1 Omedelbara effekter på fostret
2.2 Effekter på det möjliga framtida barnet
2.2.1 Fosterskador, sjukdomar och handikapp
2.2.2 Barnets förväntade uppväxtförhållanden
2.3 Effekter på alternativa möjliga barn
2.4 Effekter på den gravida kvinnan
364
365
366
367
370
372
372
2.4.1 Negativa effekter av fullföljd graviditet
2.4.2 Negativa effekter av abort
2.4.2.1 Förlust av ett fördelaktigt moderskap
2.4.2.2 Fysiska skador
2.4.2.3 Psykiska besvär
2.4.2.4 Socialt betingade skador
2.5 Effekter på den närmaste omgivningen
2.6 Effekter på sjukvårdspersonalen
2.7 Effekter av abort & resursöverföring
373
374
374
374
377
378
379
380
382
3. Sammanvägningar och slutsatser
3.1 Fattigdom och abortförbud gör abort fel
3.2 Abortetik i den rika världen
3.2.1 Abortsituationen som moraliskt dilemma
3.2.2 Oönskade barn, uppskjuten barnalstring och
selektiv abort
3.2.3 Är det någonsin rätt att göra abort mot den
gravida kvinnans vilja?
3.2.4 Tidpunkten för aborten respektive upprepad
abort
3.2.5 En geografiskt begränsad fullödig extrem
position?
384
384
386
386
4. Några angränsande frågeställningar
4.1 Abort och spädbarnsavlivande
4.2 Abort och preventivmedel
4.3 Abortpolitik
393
393
396
397
5. Summering av kapitel VII
403
389
390
391
392
SUMMARY
405
LITTERATURFÖRTECKNING
418
INDEX
435