Kirurgisk abort, för ob-gyn NLL

advertisement
Kirurgisk abort, för ob-gyn
NLL
Berörda enheter
Samtliga enheter inom VO Obstetrik och Gynekologi, Norrbottens Läns
Landsting.
Syfte
Att erbjuda likvärdig god och säker vård till abortsökande kvinnor i enlighet
med Abortlagen och Socialstyrelsens föreskrifter.
Vid första besöket
Utredning enligt särskild rutin Inducerad abort, utredning och planering.
Kirurgisk abort
1. Bakgrund
Kirurgisk abort genomförs med vakuumaspiration, i normalfallet upp till
graviditetsvecka 11+6 – 12+0. Ingreppet skall endast i undantagsfall utföras
tidigare än graviditetsvecka 7+0.
Vid särskilda skäl kan man, efter samråd med berörd operatör, förlänga
denna tidsgräns uppåt t o m v 12+6, i händerna på van operatör. Mellan
graviditetsvecka 13+0 – 15+0 kan efter särskilt övervägande dilatation och
extraktion utföras, mycket viktigt med van operatör.
Annan kirurgisk metod skall inte användas.
Tillstånd att särskilt beakta inför aborten
Om patienten har konstaterats ha klamydia eller annan infektion bör
denna behandlas innan den kirurgiska aborten genomförs. Om positiv
klamydia upptäcks op-dagen kan behandling med inf Doxycyklin
(Doxyferm®) 200 mg iv ges pre- eller peroperativt, varpå behandlingen sedan fullföljs med peroralt Doxycyklin enligt separat rutin för behandling av
klamydia.
Om patienten i samband med abortutredning har Hb <100 skall ansvarig
läkare ta ställning till behandling av anemin innan aborten påbörjas.
2. Förbehandling av cervix
1 st. T Cytotec® 0,2 mg ges till alla kvällen före operationen (patienten
applicerar själv tabletten högt vaginalt kvällen före operationen). Alternativt
kan 2 st. T Cytotec® 0,2 mg tas vaginalt eller sublingualt 3 timmar före
ingreppet.
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3514
2017-04-11
4.0
2. Peroperativt
Ingreppet skall föregås av palpation. I samband med rensugning av kaviteten
kan inj Oxytocin 8,3 ug i.v ges för uteruskontraktion.
3. Kontroll omedelbart efter genomfört ingrepp
Operatören ansvarar för att aborten är komplett. Ultraljudsapparat skall finnas nära tillgänglig på operationssal för möjlighet till efterkontroll av
uteruskaviteten.
4. Rh-profylax
Kontrollera blodgrupp framförallt med avseende på Rh-faktor. Om Rhnegativ och graviditet >7+0 skall inj1500IE anti-D (Rhophylac®) i.m ges
före hemgång från DKE.
5. Uppföljning
Patienten skall erbjudas uppföljning även efter kirurgisk abort. Detta kan ske
genom besök hos mottagningssköterska antingen på gynmottagning eller
genom remiss till ungdomsmottagning/preventivmedelsmottagning. Om
patienten uteblir ska det dokumenteras i journalen. Planeringen för eventuell
uppföljning görs i samband med att operationen planeras.
Komplikationer efter kirurgisk abort
Se särskild rutin Komplikationer efter abort.
2.6 Diagnoser/KVÅ
Graviditetsvecka -- 9+0:
Graviditetsvecka 9+1 – 12+0
(Graviditetsvecka 12+1 – 18+0)
Vid Rh-profylax: lägg till
Vid återbesöket efter aborten:
O049A + LCH00 + DL006
O049B + LCH00 + DL006
O049C + LCH00 + DL006
DR026
Z098 + O049
Referenser
1. Abortlagen, 1974:595
2) Socialstyrelsens föreskrifter om abort, SOSFS 2009:15 (ersätter SOSFS
2004:4 och SOSFS 1990:8)
3) Inducerad abort. SFOG Rapport nr 54:2006
4) www.fass.se
Huvudprocess
[Process]
Dokumenttyp
Vårdrutin
Ansvarig
Processledare
Sida
Anna Pohjanen
Anna Pohjanen
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-3514
2017-04-11
4.0
Download