Socialstyrelsens PowerPoint-mall

advertisement
Implementeringen av Socialstyrelsens nationella
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Rubrik
Iréne Nilsson Carlsson
2013-11-12
• Varför nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder?
• De viktigaste rekommendationerna i
riktlinjerna
• Utmaningar för implementeringen
2013-11-12
2
De nationella riktlinjerna
2013-11-12
3
Varför riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder?
Andel med ohälsosamma
levnadsvanor
2013-11-12
Mer än 20 procent av
sjukdomsbördan
4
Det finns effektiva metoder
Hälso- och sjukvården kan göra
skillnad……
2013-11-12
Och kostnaden är låg
5
Riktlinjerna behövs också för att
främja en jämlik hälsa
Hälsan skiljer mellan
grupper i
befolkningen –
delvis beror det på
skillnader i
levnadsvanor
2013-11-12
6
Inriktning riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder
Rekommendationer om
samtalsmetoder för att
förebygga sjukdom genom
att stödja förändring av
levnadsvanor
Tobaksbruk
Riskbruk av
alkohol
Otillräcklig
fysisk aktivitet
Ohälsosamma
matvanor
2013-11-12
7
Vilka omfattas av riktlinjerna?
Vuxna med ohälsosamma
levnadsvanor samt
ungdomar under 18 år som
röker
2013-11-12
8
Vilka omfattas av riktlinjerna?
Inför operation, vid
graviditet, vid amning och
när man är förälder.
2013-11-12
9
Vilka omfattas av riktlinjerna?
Personer med förhöjd risk till
följd av sjukdomar och
medicinska tillstånd
2013-11-12
10
Exempel på högriskgrupper vid
riskbruk av alkohol
• Kronisk smärta
• Övervikt/fetma
• Högt blodtryck
• Leverpåverkan
• Hudsjukdom
• Depression och ångest
• Hjärt-kärlsjukdom
• Cancer
• Blodfettsrubbningar
• Schizofreni
Exempel på högriskgrupper vid
ohälsosamma matvanor
• Högt blodtryck
• Blodfettsrubbningar
• Hjärt- kärlsjukdom
• Övervikt/fetma
• Schizofreni
• Depression och ångest
• Diabetes
Rådgivningsnivåer i riktlinjerna
• Enkla råd (5-10 minuter)
• Rådgivande samtal (kunskap om levnadsvanan, utgår
från individen, 10-30 minuter ev uppföljning)
• Kvalificerat rådgivande samtal (strukturerat eller
teoribaserat, särskilt utbildad personal, längre samtal
och flera träffar)
2013-11-12
13
Hälso- och sjukvården bör
erbjuda patienter
Rökning
Riskbruk av
alkohol
• Kvalificerat rådgivande
samtal
• Rådgivande samtal
Otillräcklig fysisk • Rådgivande samtal med
tillägg och uppföljning
aktivitet
Ohälsosamma
matvanor
2013-11-12
• Kvalificerat rådgivande
samtal
14
Hälso- och sjukvården bör
gravida
Rökning och
snusning
• Rådgivande samtal
Bruk av alkohol
• Rådgivande samtal
Otillräcklig fysisk • Behandlas inte i riktlinjerna
aktivitet
Ohälsosamma
matvanor
2013-11-12
• Kvalificerat rådgivande
samtal
15
Enkla råd
• Socialstyrelsen har tagit
fram en film och en
broschyr som visar hur ett
enkelt råd i 5 steg kan ges
på mindre än 5 minuter
• Ni hittar den på
Socialstyrelsens webplats
2013-11-12
16
Exempel på ett rådgivande
samtal om fysisk aktivitet
• Informera och förbereda inför förändringen
• Följa upp erfarenheter inför förändringen och identifiera
svårigheter
• Skriva ut Fysisk aktivitet på recept, dela ut stegräknare,
motionsdagbok eller andra hjälpmedel för att stödja
förändringen
• Följa upp efter förändringen hur det har gått och
diskutera ev. svårigheter
2013-11-12
17
Exempel på kvalificerat
rådgivande samtal
• Metod för diplomerade
tobaksavvänjare
2013-11-12
18
Hälsofrämjande förhållningssätt
gäller alltid
• Hälsofrämjande – stödja patienternas möjlighet att öka
kontrollen över sin hälsa
• Stödjande dialog – erbjuda patienterna kunskap, verktyg
och stöd i sin hälsoutveckling
• Ta hänsyn till patienternas motivation till förändring
Bedöm om det är rätt tillfälle att
fråga……
Hur kan patienter tas om hand
Identifiera
Erbjuda
åtgärd
2013-11-12
Behandla
Följa upp
21
Vilka aktörer är viktigast för
förändring?
• Chefer och personal i
vården
• Högsta ledningen
• Ledande
professionsföreträdare
2013-11-12
22
Steg i förändringsprocessen
Kännedom
Hålla med
2013-11-12
Börja
tillämpa
Det
normala
23
Strukturella förutsättningar för en
framgångsrik implementering
Resurser
Uppdrag
Rutiner och
beslutsstöd
2013-11-12
Chefer och
medarbetare
Organisation
Dokumentationssystem
24
Regeringsuppdraget om
implementering
• Sprida kännedom och
förankra riktlinjerna
• Skapa webbaserad
utbildning
• Stödja metodutveckling
• Utveckla modeller eller
metoder för att säkerställa
datatillgång för
uppföljning av införandet
av riktlinjerna
2013-11-12
Photo©Oskar Falck
25
Mer information finns på:
www.socialstyrelsen.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards