Vanliga frågor – Kelain

advertisement
Vanliga frågor
Kelain
10.3.2016
Vanliga frågor – Kelain
Ibruktagande av Kelain och användare
När tas Kelain i bruk?
Den första versionen av Kelain publiceras på hösten 2016. Den lagstadgade fristen
går ut 31.12.2016. Om ibruktagandet av Kelain informeras på Kelains webbplats
http://www.kanta.fi/sv/web/ammattilaisille/kelain1.
Vem kommer att använda Kelain?
I det första skedet kan läkare och tandläkare som är självständiga yrkesutövare, samt
läkare och tandläkare som inte avfattar ordinationer i egenskap av självständiga
yrkesutövare eller anställda hos en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster,
registrera sig som Kelain-användare.
Organisationerna får tillgång till Kelain då elektronisk ordination av läkemedel blir
obligatorisk.
Hur kan jag ta i bruk Kelain?
Då Kelain kan tas i bruk, publiceras registreringsanvisningar samt en länk, via vilken
man kan registrera sig som Kelain-användare.
Självständiga yrkesutövare ska först ansluta sig till Kanta-tjänsterna via Kanta
Ekstranet och informationen om anslutandet måste finnas i Valviras kodtjänst för
självständiga yrkesutövare.
Kommer Kelain att fungera på mobila apparater?
I ett senare skede kommer Kelain att fungera också på mobila apparater. De miljöer
som stöds meddelas på webbplatsen för Kelain.
Kelain-funktioner
Kan jag underteckna flera ordinationer på samma gång?
Multisignering är inte möjligt i Kelain. Efter varje läkemedelsordination undertecknas
ordinationen med PIN2-koden.
Vanliga frågor
Kelain
10.3.2016
Kan jag skriva ut en läkemedelsordination på basis av namn och födelsetid?
Läkemedelsordination på basis av namn och födelsetid är inte möjligt i den första
versionen av Kelain.
Kan man spara patientspecifika uppgifter i Kelain?
I Kelain sparas inga patientspecifika uppgifter. Läkemedelsordinationer sparas i
Receptcentralen och information till patienten i Patientdataarkivet.
Finns det i Kelain information om ändringar som gäller läkemedlet?
Kelain meddelar ifall läkemedlet som ordineras håller på att dras eller dragits bort
från försäljning.
Min patient har en läkemedelsallergi, anmärker Kelain om detta?
Kelain anmärker inte om läkemedelsallergier eftersom dessa uppgifter i
Patientdataarkivet inte är tillgängliga i den första versionen av Kelain.
Det läkemedel jag håller på att ordinera har redan ordinerats min patient. Anmärker
systemet om detta?
Kelain anmärker inte ifall samma läkemedel redan ordinerats patienten. Patientens
läkemedel kontrolleras i receptlistan.
Kontrollerar Kelain läkemedlens samverkan?
För tillfället finns inte en funktion som kontrollerar samverkan i Kelain.
Kan jag anteckna läkararvodet i läkemedelsordinationen i Kelain?
I läkemedelsordinationens uppgifter (receptdokumentet) kan man anteckna
läkararvodet från och med början av 2017.
Kan jag ta emot begäran om förnyande?
Det är möjligt att förnya ordinationer men det är inte möjligt att ta emot begäran om
förnyande i den första versionen av Kelain.
Jag är svenskspråkig. Kan jag använda Kelain på svenska?
Du kan byta språk från finska till svenska i samband med att du loggar in i Kelain.
Tjänstens språkversioner är finska och svenska.
Vanliga frågor
Kelain
10.3.2016
Förfaringsmodell för hälsovården
Kan jag göra en skriftlig läkemedelsordination i Kelain?
I Kelain kan man endast göra elektroniska läkemedelsordinationer. Om det
förekommer störningar i Kanta-tjänsterna kan man inte skriva ut
läkemedelsordinationen från Kelain. Då handlar man enligt hälsovårdens
Anvisningar för störningssituationer.
Förutsätts det att patientanvisningarna skrivs ut om jag gör en läkemedelsordination i
Kelain?
Man behöver inte ge patientanvisningen om patienten inte är på mottagningen då
ordinationen görs.
Patientanvisningen behöver inte heller ges om det av tekniska orsaker inte är möjligt
eller om den elektroniska ordinationen gjorts på en maskin utan en fast position.
Anvisningen måste ges till patienten om han eller hon inte har en personbeteckning
och läkemedlet ordineras på basis av namn och födelsetid. Annars kan apoteket inte
överlämna läkemedlet till patienten. Det är emellertid inte möjligt att ordinera på basis
av namn i den första versionen av Kelain.
Kan jag skicka patientanvisningen till min patient per e-post?
Av sekretesskäl är det inte tillåtet att skicka anvisningen per e-post.
Certifikatkort och kortavläsare
Hur skaffar jag ett yrkeskort för läkare eller tandläkare?
Du kan skaffa yrkeskortet på vilket som helst av den offentliga hälsovårdens
registreringsställen. En lista över registreringsställen och en länk till tidsbokningen
finns på Befolkningsregistrets webbplats på
https://eevertti.vrk.fi/Default.aspx?id=316. Mer information finns också på FPA:s
Kanta-sidor http://www.kanta.fi/sv/web/ammattilaisille/varmennekortti.
Beviljande av yrkeskort förutsätter att dina uppgifter finns i Terhikki-registret över
yrkesutbildade personer inom hälsovården som Valvira underhåller. Du kan
kontrollera att uppgifterna är uppdaterade på https://julkiterhikki.valvira.fi/.
Kortet är i kraft i fem år efter beviljandet.
Vanliga frågor
Kelain
10.3.2016
Jag har redan ett certifikatkort i mitt nuvarande arbete, fungerar det också i Kelain?
Ditt yrkeskort är personligt och du kan använda det också för att använda Kelain.
Vad kostar yrkeskortet?
Befolkningscentralen tar inte ut någon avgift för yrkeskortet. Den offentliga
hälsovårdens registreringsställen prissätter dock själva sina tjänster och tar ut en
egen avgift. Du kan fråga om priset direkt på registreringsstället.
Byts certifikatkortets koder ut liksom ett bankkorts?
Anvisningar för hur du använder kortet och koderna medföljer då du får kortet.
Vid problem med kortet ta kontakt med Befolkningscentralens rådgivningstjänst.
Får jag ett meddelande om att yrkeskortet håller på att gå ut?
Giltighetstiden anges på kortet.
Kortavläsningssystemet varnar om att giltighetstiden går ut en månad innan kortet
går ut.
Ett nytt yrkeskort skickas inte automatiskt utan kortet måste beställas. Leveranstiden
för det nya kortet är cirka två veckor.
Befolkningscentralens meddelande om förnyande.
Behöver man installera andra program än det för kortavläsning?
Förutom en webbläsare behöver du inga andra program än ett
kortavläsningsprogram som du hittar på Befolkningsregistercentralens eevertti-sidor.
Var kan jag köpa en kortavläsare?
Du kan köpa en kortavläsare i butiker som säljer IT-utrustning.
Kan alla kortavläsare användas med yrkeskortet?
Största delen av kortavläsarna fungerar. Det lönar sig att skaffa kortavläsaren i en
kompetent butik som säljer IT-utrustning och kontrollera med försäljaren att den
passar.
Vanliga frågor
Kelain
10.3.2016
Är Kelain avgiftsbelagd?
Vad kostar det att använda Kelain?
År 2016 tas ingen avgift ut för användning av Kelain. En utredning över om Kelain blir
avgiftsbelagd senare pågår.
Download