Gemensam kartläggning initierad av

advertisement
Förstärkt samarbete mellan
Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan
Ann-Christine Kalén
Samverkanssamordnare
Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 1
Gemensam kartläggning
Gemensam kartläggning är en metod där personlig
handläggare från Försäkringskassan och handläggare från
Arbetsförmedlingen förutsättningslöst möter en kund vars
behov utifrån ett medicinskt och arbetslivsinriktat perspektiv
behöver identifieras.
Syftet med gemensam kartläggning är att säkerställa att
individen vid rätt tidpunkt ska få rätt insatser från rätt aktör.
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 2
Målgrupper för Gemensam kartläggning
• Målgruppen för gemensam kartläggning är individer som
har eller löper risk för en nedsatt arbetsförmåga på grund
av sjukdom eller funktionsnedsättning och är i behov av
rehabilitering för att få eller återfå sin arbetsförmåga
• Gemensam kartläggning genomförs oberoende av
individens försörjning
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 3
Målet med gemensam kartläggning
• Målet med gemensam kartläggning är uppnått när individens medicinska och
arbetslivsinriktade förutsättningar för arbete har klargjorts. Vid gemensam
kartläggning ska en konkret plan upprättas. Om individen har förutsättningar
för och behov av samarbete ska planen innehålla mål, eventuella delmål och
det ska tydligt framgå vilken den första aktiviteten är och när den startar
innan den gemensamma kartläggningen avslutas.
• Det är först efter den gemensamma kartläggningen och planeringen som
eventuella insatser tar vid.
• Även om individen inte har förutsättningar för och behov av gemensamt stöd
från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för närvarande ska en plan
upprättas av den som kallat till gemensam kartläggning med ett
tydliggörande av vad som blir nästa steg
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 4
Vad sker under gemensam kartläggning
• Vid gemensam kartläggning används båda myndigheternas
kompetens. Arbetsförmedlaren och den personliga handläggaren
träffar tillsammans individen vid ett eller flera möten utifrån behov
och den aktuella situationen.
• Arbetssättet ökar förutsättningarna för att upptäcka behov av
parallella insatser. Det ska alltid övervägas om andra aktörer, till
exempel arbetsgivare, vårdgivare eller kommunen bör medverka. De
insatser och stöd som dessa aktörer kan bidra med under den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen ska då identifieras och skrivas in i
den gemensamma planeringen. Det är viktigt att informera övriga
aktörer som medverkar i planeringen om syftet med samarbetet.
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 5
Inför en Gemensam kartläggning
• Ha ett personligt möte med den enskilde och formulera syftet
tillsammans före kallelse till gemensam kartläggning
• Se till att personen har lämnat samtycke för gemensam kartläggning
och samarbete i aktiva insatser och registrering av uppgifter i SUS
• Vid kallelse till gemensam kartläggning använd blankett ”Begäran
om gemensam kartläggning”
• Samla in tillgängliga och aktuella underlag och dokument om
personen
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 6
Gemensam kartläggning
För de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen
• som deltar i/har deltagit i program och där deras
utveckling av aktivitetsnivån/arbetsomfattning har
avstannat trots anpassning och orsaken kan antas ha
medicinsk grund med nedsatt arbetsförmåga på grund
av sjukdom eller risk för nedsatt arbetsförmåga på
grund av sjukdom
• som inte kan genomföra samtal och intervju vid
Inskrivning och Introduktion samt Fastställa tjänst och
därför vid tidpunkten inte kan upprätta en
handlingsplan med fokus på inträde eller återgång i
arbetsliv.
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 7
Gemensam kartläggning initierad av
Försäkringskassan
•
Det finns risk för att den försäkrades rätt till ersättning upphör
•
Arbetslös med rehabiliteringsbehov
•
Ung med aktivitetsersättning
•
Försäkringskassans utredning med arbetsgivaren visar att det finns risk för att
den försäkrade inte kan återgå hos sin ordinarie arbetsgivare utan anpassning
el. insats
•
Det finns möjlighet att den försäkrade är i behov av arbetsförberedande insatser
parallellt med medicinska insatser
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 8
Treflerpartsmöte
• När Arbetsförmedlingen initierar gemensam kartläggning för en
individ som saknar medicinska underlag som visar nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom är det i form av ett så kallat
trepartsmöte.
• Om läkare behöver medverka vid gemensam kartläggning så kan
Försäkringskassan i vissa fall kalla till avstämningsmöte. Då behövs
ett medicinskt underlag för att kunna bedöma om individen har
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och därmed omfattas
av Försäkringskassans ansvar för att samordna
rehabiliteringsinsatser.
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 9
Samarbetet kring kunden
FörsäkringsFörsäkringskassan
kassan
Arbetsförmedlingen
Gemensam kartläggning tillsammans med kund
Enbart
insatser
från vården
och/eller
kommunen
Söka arbete
på vanliga
arbetsmarknaden
(Arbetsförmedlingen)
Ej aktuellt
med
samarbete,
åter
Försäkringskassan
Arbetsförberedande
insatser
Arbetslivsinriktade
insatser
Gemensamt mål:
• Arbete/utbildning
• Arbetssökande
• Programinsats
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 10
•
•
Konsultativa
insatser hos
arbetsgivaren
Åter till
Försäkringskassan
Annat
Presentationstitel • Månad 200X • Sida 11
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards