Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med

advertisement
Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster
för personer med nedsatt arbetsförmåga på
grund av psykisk funktionsnedsättning
Återrapportering till
Regeringen
Socialdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
2010-02-12
Dnr Af-2009/000852
1
Slutrapport för uppdrag att upphandla tjänster för
personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
psykisk funktionsnedsättning
Rapportering enligt särskilt uppdrag från Socialdepartementet, Dnr
Af-2009/000852
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samverkan med
Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av
stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten ska bedrivas i hela
landet och bör omfatta minst 750 personer under 2009. Syftet med
uppdraget är att ge fler personer med nedsatt arbetsförmåga på
grund av psykisk funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning
och arbete.
En slutrapport ska lämnas senast den 12 februari 2010.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Angeles
Bermudez-Svankvist. Ärendet har föredragits av Ingmarie Ottosson.
I den slutliga handläggningen har chefen för Avdelningen
Rehabilitering till arbete Henrietta Stein deltagit
Angeles Bermudez-Svankvist
Ingmarie Ottosson
1
2
Innehållsförteckning
Sammanfattning............................................................................4
Uppdrag .............................................................................................4
Projektorganisation.....................................................................5
Budget ................................................................................................5
Urval och rutiner i samverkan ...............................................6
Ekonomiskt utfall .........................................................................6
Leverantörer och arbetsuppgifter .......................................6
Leverantörskontroller ................................................................7
Utvärdering ......................................................................................7
Resultat och analys ....................................................................8
3
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fick ett gemensamt
uppdrag under 2009 att upphandla rehabilitering och andra typer av
stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
psykisk funktionsnedsättning.
Verksamheten har bedrivits under 2009 och kommer att fortsätta
med samma förutsättningar under 2010. Regeringen har aviserat att
verksamheten ska fortsätta även under 2011.
Syftet med uppdraget är att ge fler personer med psykisk
funktionsnedsättning rehabilitering, sysselsättning och arbete och
samtidigt tillvarata möjligheterna för företag inom den sociala
ekonomin att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning.
Målet för 2009 var att verksamheten skulle omfatta 750 personer.
Upphandlingen annonserades den 24 februari 2009.
Arbetsförmedlingen tecknade i början av juni avtal med samtliga
anbudsgivare som uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen innebar kontakt med många för Arbetsförmedlingen
nya leverantörer. Avropen kom igång ordentligt först i oktober. Drygt
200 personer har startat fördelade på 89 kommuner.
Projektledningen har planerat flera externa informationsinsatser
under 2010 för att nå ut till fler och öka volymerna.
Av dem som har startat har endast 11 avbrutit, de flesta på grund av
försämringstillstånd i sjukdomen. Tre personer har fått arbete. Det är
ett mycket bra resultat på denna korta tid då de flesta deltagare har
varit borta från arbetsmarknaden under en mycket lång period – ofta
i många år.
Uppdrag
Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att i samverkan med
Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av
stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
psykisk funktionsnedsättning.
Medlen ska användas för att finansiera så kallat arbetsledningsstöd
som utgår till de upphandlade aktörerna. Medlen får användas för att
finansiera myndigheternas informationsinsatser och projektledning
för uppdraget. Verksamheten finansieras genom de medel som
tilldelats Socialstyrelsen, som för detta ändamål får disponera högst
50 miljoner kronor av de miljoner som för 2009 avsattes inom ramen
4
för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8
Bidrag till psykiatri.
Verksamheten kommer att fortsätta med samma förutsättningar
under 2010 och regeringen har för avsikt att fortsätta också under
2011.
Syftet med uppdraget är att ge fler personer med nedsatt
arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning
rehabilitering, sysselsättning och arbete.
Verksamheten riktar sig till personer som har sin försörjning från
sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning,
sjukersättning (som beviljats före den 1 juli 2008), aktivitetsstöd,
arbetslöshetsförsäkring eller kommunalt försörjningsstöd.
I uppdraget framgår också att det är angeläget att företag inom den
sociala ekonomin, och då särskilt sociala kooperativs, möjligheter att
stödja personer med psykisk funktionsnedsättning tas tillvara.
Verksamheten ska följas upp och har utvärderats av Örebro
Universitet (Se bilaga).
En lägesrapport har lämnats till regeringen den 10 augusti 2009.
Projektorganisation
En gemensam projektgrupp med en ansvarig projektledare i vardera
myndigheten har bildats. Projektgruppen består av 3,60
heltidstjänster, varav två avropssamordnare på 50 procent vardera.
Respektive myndighet är ansvarig för den interna styrningen av
projektet. Projektgruppen beslöt att benämna uppdraget Resa, en
förkortning av rehabilitering, sysselsättning, arbete.
I planering av projektet har samarbete skett med Socialstyrelsen och
Tillväxtverket. Erfarenheter har tagits tillvara av den tvååriga
försöksverksamheten med Alternativa insatser för
långtidssjukskrivna som bedrivs av Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, dnr S2008/702/SF.
Samarbete sker även med närliggande uppdrag om att genomföra
insatser för att öka kunskapen om företag inom den sociala
ekonomins potential när det gäller rehabilitering och sysselsättning,
S2008/10036/SF.
Budget
Verksamheten ska bedrivas till en kostnad av högst 50 miljoner
kronor under 2009 och ytterligare högst 50 miljoner under 2010.
5
Medlen ska i huvudsak användas för ersättning till aktörerna.
Ersättningen betalas i form av ett så kallat arbetslednings/handledarstöd. Det är ett ekonomiskt stöd till aktören om högst
60 000 kronor per deltagare för att de tillhandahåller adekvat
arbetsledning och stöd.
Betalningsmodell:
Den första utbetalningen på 30 000 kronor sker två veckor efter att
deltagaren startat hos aktören.
Den andra utbetalningen på 30 000 kronor sker efter sex månader,
om deltagaren kommer att fortsätta hos aktören.
Urval och rutiner i samverkan
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för urvalet av
deltagare. Urvalet görs av handläggare på Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Deltagaren ska ingå i målgruppen och bedömas
vara i behov av arbetslednings/-handledarstöd. Projektledningen
ansvarar för att stödja med rutiner för arbetet, information och
eventuell utbildning.
På Arbetsförmedlingen har två avropssamordnare på vardera halvtid
avsatts för att sköta administrationen kring bokningen av platser.
Ekonomiskt utfall
Under 2009 var det ekonomiska utfallet ca 5 miljoner kronor. Av
dessa var 3,5 miljoner kronor ersättning till aktörer. Resterande
belopp om ca 1,5 miljoner kronor är för projektledning och
informationsinsatser. Många aktörer har inte rekvirerat den första
utbetalningen efter de stipulerade veckorna, om de gjort det hade
summan av utbetalningar för 2009 fördubblats. Ungefär hälften av
de påbörjade insatserna kommer att starta sin andra
sexmånadersperiod samtidigt som nya insatser kontinuerligt startar,
vilket kommer att väsentligt öka utbetalningstakten under 2010.
Leverantörer och arbetsuppgifter
Upphandlingen som genomfördes av Arbetsförmedlingens
Upphandlingsenhet under våren 2009 resulterade i avtal med 31
aktörer om närmare 500 platser i 89 kommuner.
Vilken typ av verksamhet som företagen bedriver varierar mycket.
Exempel på verksamhet som företagen bedriver är caféverksamhet,
bageri, olika typer av andra köksarbeten, försäljning, ekonomi och
administration. Flera aktörer kan också erbjuda utomhusarbete
6
såsom trädgårdsskötsel, camping och hunddagis. Några aktörer kan
erbjuda reparation av datorer och andra ekonomi, administration.
Gemensamt för alla är att de erbjuder verkliga arbetsuppgifter och
förväntar sig att alla arbetar 100 procent av sin arbetsförmåga.
Leverantörskontroller
Under våren och början av sommaren 2010 kommer
projektledningen att besöka samtliga aktörer och underleverantörer
för att säkra att verksamheten fungerar som avtalat. Under hösten
besöktes tre företag.
De aktörer som besöktes var mycket engagerade och måna om att
göra det så bra som möjligt för deltagaren. Samtliga hade kunskap
kring psykiska funktionsnedsättningar och stor förståelse för
svårigheterna.
Alla var också måna om att ha meningsfulla och utvecklande
arbetsuppgifter och att undvika att tala om sjukdom och problem.
Exempel på anpassning till målgruppen är en aktör, som är svår att
nå med kommunala transportmedel som därför hämtade och
lämnade deltagarna i en buss varje dag.
Utvärdering
En deskriptiv utvärdering har genomförts av Örebro Universitet
under hösten 2009. Utvärderingen bygger på intervjuer med
handläggare på båda myndigheterna samt med deltagare och ett
urval av de sociala företag som har avtal med Arbetsförmedlingen
inom ramen för projektet.
Resultatet visar bl.a. att de sociala företagen upplever att de i sitt
anbud till Arbetsförmedlingen har beskrivit sin metodik och i
samband med detta ofta påtalat vikten av frivilligt deltagande och att
processen ska starta med ett studiebesök. Detta har ibland krockat då
myndigheterna visat på avtalet där det står att företagen ska ta emot
de deltagare som anvisas och att start ska kunna ske inom 14 dagar.
För att deltagaren ska få en så bra start som möjligt kommer
projektledningen inför fortsättningen av projektet att rekommendera
sina handläggare att föreslå ett studiebesök för deltagaren.
Flera deltagare kände sig osäkra och tvingade att delta. De flesta har
flera år av psykisk ohälsa bakom sig och vet inte vad de klarar av. De
beskriver samtidigt rollen som arbetstagare som oerhört viktig för
dem. Både deltagare och de sociala företagen pekar på möjligheten
7
att inte uppleva tvång och krav att hela tiden öka sin förmåga utan ta
det i den takt man mäktar med som en viktig del av rehabiliteringen.
Utvärderingen pekar också på att projektledningen inte varit tydlig
med att informera handläggarna om att oavsett när deltagaren startar
så har denne en möjlighet att få en insats i upp till ett år, detta
kommer vi att förtydliga inför fortsättningen.
Samtliga aktörer har enligt avtalet en skyldighet att delge
myndigheterna ett produktblad som beskriver företagets verksamhet.
Många handläggare upplever produktbladen som ofullständiga och
svåra att använda i matchning av platser. Projektledningen har därför
kontaktat samtliga aktörer för att få uppdaterade och tydliga
produktblad.
Den skriftliga informationen från projektledningen kom sent och var
inte alltid så tydlig enligt flera handläggare. Den har nu förbättrats
och är lätt att hitta på myndigheternas respektive intranät.
Kontaktpersonerna på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
har inte heller fått tydliga instruktioner om sitt uppdrag. Här avser
projektledningen att tydliggöra att det är viktigt att man sprider
information om projektet till sina arbetskamrater på kontoren.
Metoddokumenten upplevs av båda myndigheterna som tydliga och
bra och det har varit lätt att kontakta avropssamordnare eller
projektledning för att få stöd om det uppstår oklarheter.
Resultat och analys
Avtalen med aktörerna blev klara precis före sommaren 2009, varför
avropen inte kom igång förrän efter sommarsemestrarna. I större
skala kom avropen igång i oktober, då fördubblades antalet startande
på en månad. Eftersom besked om förlängning kom först dagarna
före jul så stannade verksamheten av mot slutet av året då
handläggarna upplevde att framtiden för projektet var osäker.
Vid årsskiftet hade drygt 210 deltagare startat sina insatser hos
aktörerna. Platserna är begränsade till antal och arbetsuppgifter och
täcker inte hela landet, vilket har försvårat matchningen och bidragit
till att inte fler har startat. Av dem som har startat har endast ett fåtal
hunnit vara hos aktören mer än sex månader. Positivt är att
avbrotten har varit få. Inte minst mot bakgrund av att det är en
målgrupp som vanligtvis behöver mycket stöd och är mycket
beroende av att vara i en miljö med väl avpassade krav utan för
mycket stress.
8
Av de 216 som har startat har endast 11 avbrutit. De flesta på grund
av försämringstillstånd i sjukdomen. En deltagare slutade pga
missnöje med aktiviteten. Tre stycken har fått arbete.
Två av deltagarna har fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden,
en med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen och en utan . Den
tredje har fått en anställning med anställningsstöd hos aktören. Det
är ett mycket bra resultat på denna korta tid då de flesta deltagare
har varit borta från arbetsmarknaden under en mycket lång period –
ofta i många år.
Statistiska centralbyråns undersökning av ”funktionsnedsattas
situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet 2008” visar att drygt
var sjätte person av befolkningen i arbetsför ålder har en
funktionsnedsättning, nio procent av dessa är av psykisk art. Av alla
som har en funktionsnedsättning anser 60 procent att det påverkar
deras arbetsförmåga.
I ”Ambition och Ansvar – slutbetänkande av Nationell
psykiatrisamordning” pekar man på att psykiskt funktionshindrade
har den lägsta sysselsättningsgraden av alla, hela 90 procent av de
tillfrågade upplever att sjukdomen påverkar deras arbetsförmåga och
endast en tredjedel har någon form av anställning
Arbetsförmedlingens ”Kartläggning av arbetssökande med psykisk
sjukdom eller funktionsnedsättning avseende deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program” från 2009 visar att arbetssökande
med psykiskt funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga har
ökat i andel av samtliga arbetssökande som ett resultat av att den
psykiska ohälsan har ökat i befolkningen i stort.
Arbetssökande som tillhör målgruppen erhåller också de resurser i
form av program och insatser som reserveras för samtliga med
funktionshinder motsvarande sin andel av gruppen. Många av dem
med ett psykiskt funktionshinder har relativt långa inskrivningstider
då de ofta behöver flera föreberedande insatser under lång tid.
En av flera framgångsfaktorer för att få en förankring på
arbetsmarknaden är att man kan få tillgång till förberedande
arbetsträning, utökad tid i program samt stöd till
arbetsgivare/arbetsplats.
De möjligheter som Resa erbjuder, en accepterande miljö, med
anpassade krav och riktiga arbetsuppgifter samt en möjlighet att vara
kvar upp till ett år utan krav på att man ska ha uppnått en viss
arbetsförmåga efter ett antal månader erbjuder mycket av det som
psykiskt funktionshindrade behöver för att få en möjlighet att få ett
arbete.
9
Flera handläggare på Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
upplevde att informationen i början var bristfällig. Information på
Arbetsförmedlingen nådde inte fram till de handläggare som var
berörda. Under projekttiden har informationen blivit tydligare och
lättare att hitta. De flesta kontor har nu också kontaktpersoner som
tar emot informationen och sprider den vidare till kollegor på
arbetsplatsen.
Avropssamordnarna upplevs som ett stort stöd. De är lätta att få tag
på och kan besvara de flesta frågor både från handläggare och från
aktörer. Projektledningen är lätt att få kontakt med och positiv till att
svara på frågor och hjälpa till med de problem som dyker upp.
Kommunen har anmält mindre än 10 deltagare direkt även om
naturligtvis många av de som Arbetsförmedlingen har anmält också
har kontakt med kommunen för försörjningsstöd. För att ge fler
information om Resa och möjlighet att anmäla kommer information
om projektet att läggas ut på samordningsförbundens hemsida.
Under 2010 kommer fler externa informationsinsatser att
genomföras i syfte att nå bl.a. psykiatrin och kommunerna med
information om projektet. Det kommer även att informeras om
möjligheten att delta i Resaprojektet till personer med sjukersättning.
I dagsläget har endast nio personer med hel sjukersättning anmälts
till Resaprojektet. Förhoppningsvis kan detta medföra ett ökat antal
deltagare som har varaktig sjukersättning.
10
11
Arbetsförmedlingen
Besöksadress
Hälsingegatan 38
Stockholm
Postadress
113 99
Stockholm
Telefon: 08-508 801 00
www.arbetsformedlingen.se
12
Download