Unga till Arbete

advertisement
Unga till Arbete
ESF-projekt inom programområde 2
090810-120630
”Erfarenhet och forskning visar att för väldigt många utgör ett
skolmisslyckande början på en livslång resa in i utanförskap.”
Helhetssyn och långsiktighet
Nationalekonom Ingvar Nilsson
Unga till Arbete
ESF-projekt inom programområde 2 090810-120630
Unga utanför, 16-25 år
2007: 85 300
2008: 102 000
2009: 126 300
Unga till Arbete: 090810-120630
Bakgrund: förstudie 2008
”Ungdomar med psykiska funktionshinder”
ESF – Arbetsförmedlingen – Försäkringskassan
_______________________________________________________
Landets högsta andel arbetslösa i åldersgruppen 16-24 år
Landets högsta andel med aktivitetsersättning 19-29 år
Markant ökning av psykiska diagnoser
Unga till Arbete: 090810-120630
Syfte
Skapa förutsättningar för arbete eller varaktig
sysselsättning
Skapa bestående samverkansformer mellan
myndigheterna och implementera gemensamma
metoder
Unga till Arbete: 090810-120630
Målgrupp
Unga arbetslösa mellan 18-35 år med
psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik
eller inlärningssvårigheter
Unga till Arbete: 090810-120630
Deltagare: 200
Fördelning aktörer
Arbetsförmedlingen:
17
Försäkringskassan:
76
Socialtjänsten:
30
Gymnasieskolan:
6
2 eller flera av ovanstående:
26
___________________________________
155
Unga till Arbete: 090810-120630
Deltagare: uppskattad diagnosfördelning
Diagnosfördelning
12%: psykisk ohälsa
12%
2%: fysisk ohälsa
2%
86%
Urval: 100 personer
86%: kognitiva svårigheter m/u psykisk ohälsa
Unga till Arbete: 090810-120630
Psykolog
Landstinget
Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen
Socialsekreterare
Gävle kommun
Socialtjänsten
Personlig handläggare
Försäkringskassan
Medarbetare och
resurser
Arbetsterapeut
Arbetsfömedlingen
Samordnare
Gävle kommun
Treklövern
SIUS
Arbetsförmedlingen
Arbetspsykolog
Arbetsförmedlingen
Unga till Arbete: 090810-120630
Psykolog
20%
Arbetsförmedlare
300%
Socialsekreterare
80%
Personlig handläggare
150%
Samordnare
180%
Deltagare
Arbetsterapeut
100%
SIUS
300%
Arbetspsykolog
100%
Skola
Socialen
Dec 2009
Dec 2009
Feb 2010
Mars 2010
Maj 2010
Skrivs in i
projektet
Arbetstränings
plats
Förläng
arbetsträning
50% anställning
med lönebidrag
Självförsörjande
Dec 2009
Jan 2010
April 2010
Får en SIUS
Får en god man
50% aktivitetsersättning FK
Unga till Arbete: 090810-120630
Gruppaktiviteter
Fokus: självbild, egenskaper, förutsättningar, intresse, målbild, delaktighet
Verktyg: samtal, hemuppgifter, studiebesök, föreläsningar, bikupor, ”walk and talk” – styrt av
deltagarnas behov
Antal grupper:
3
Antal medverkande:
21
Resultat 120229
Barnledig
Arbete
Arbetsträning
Starta Eget
EDV
IU/ssk/pågående gr.
1
7
3
1
1
8
Unga till Arbete: 090810-120630
Treklövern
Rehabiliteringsverksamhet inom AME (Gävle kommun) med förberedande
arbetsträning för personer med psykisk ohälsa och funktionshinder
49 deltagare från Unga till Arbete
Tidssnitt ca 1 ½ år
Dominerande diagnoser: personlighetsstörning, ångest + NPF
Unga till Arbete: 090810-120630
Resultat deltagare
250
200
200
150
117
100
34
50
14
0
Antal
Avslutade
Arbete
Studier
Unga till Arbete: 090810-120630
Framgångsfaktorer
• Rätt resurser i relation till aktuell målgrupp/uppdrag
• Högt engagemang och flexibilitet visavi professionens ramar
Samverkan med:
• hög mötesfrekvens internt och externt
• kontinuitet internt och externt, struktur och rutiner
Som konsekvens därav:
• möjlighet till samtidiga beslut om samordnade insatser
• dramatiskt kapade ledtider
• minskning av beslut i konflikt med varandra
Unga till Arbete: 090810-120630
Framgångsfaktorer
SIUS – förstärkt insats
• minimerad väntetid
• kommit in tidigare i ärendet
• vidgade ramar för uppdraget
Ärendeansvar
• medverkande handläggare har ansvarat för aktuella ärenden
• inga ombudsärenden
Unga till Arbete: 090810-120630
Lärdomar - erfarenheter
Stöd vardagsstruktur
• boende, ekonomi, fritid, myndighetskontakter
Vid sjukdom: utredning och behandling
• förutsättning för förbättrat mående
• förutsättning för anpassning och rätt stödinsatser
Effektiviserad process
• tydlig processkedja inom Arbetsförmedlingen med möjlighet till insatser av
arbetspsykolog – arbetsterapeut - SIUS
Unga till Arbete: 090810-120630
Lärdomar - erfarenheter
Täcka fältet i nivå 2
• stödfunktioner som ex. sociala coacher för att överbrygga glappet mellan
förberedande nivå (nivå 1) och direkt arbetsmarknadspolitiska insatser som fullödig
praktik och anställning (nivå 3).
Samverkan
• när tydligt med behov av andra insatser nödvändigt med dialog för att ex. säkerställa
rätt underlag inför fortsatt behandling och/eller ersättning via ex. Försäkringskassan
Unga till Arbete: 090810-120630
Systemfel
Tillgänglighet/information/anpassning
• verksamheten förutsätter förmåga formulera behov och förstå information
• möten/information sker ofta i sammanhang med stora grupper
Övergång skola - Arbetsförmedlingen
• bristande rutiner för utbyte information och aktualisering
• Effekt: snabba insatser ersätts av rundgång i 5-10 år
Anpassade tjänster inom Arbetsförmedlingen
• kriterier för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program exkluderar personer i behov av
Arbetsförmedlingens stöd men utan förutsättningar delta
Kriterier SIUS
• urval och pinnstatistik
Unga till Arbete: 090810-120630
Metoder & implementering
Samverkan
mellan
medverkande
aktörer
Samverkan
Af - skola
Metoder
Treklövern
Arbetsgivarstrategier
Rehabkoordinator Ung
Dialog i STG +
koordinator
via a-projekt
Workshops m
skolan – bilda
nätverk.
Koordinator.
Dialog om
checklista inför
utslussning m
Af.
Arbetsgivarring
-vidareutv. av
Sigrid, samarb.
m ”Den Fjärde
Resursen”
Handläggare
Af för ärenden
från skolan
Metoder NPF
Tekniska
instrument
Jämställdhetsintegrering
Tillgänglighet
Samordningsförbund
IPS.
Neuropsykoterapeutiska
metoder
Mobilbaserade
hjälpmedel.
AMPS.
ESI.
4R-analys
Konferens
120502
Inventering via
enkäter och
studiebesök
Påverkan via
dialog m politiker
Unga till Arbete: 090810-120630
Metoder & implementering
Arbetsgivare
Arbetsgivare
inom
inom
ex
ex fastighet
fastighet
Arbetsgivare
Arbetsgivare
inom
inom
ex
ex lager
lager
Mötesforum:
Beredning,
aktualisering av
ärenden,
diskussion placeringar, m.m.
Af
Af m
m
resursperson:
resursperson:
Samordnare
Samordnare
Arbetsgivare
Arbetsgivare
inom
inom
ex
ex industri
industri
Resursperson:
Konsult m
coachande och
stöttande uppdrag
Modell Danmark
Arbetsgivare
Arbetsgivare
inom
inom
ex
ex hotell
hotell
&
& turism
turism
Arbetsgivare
Arbetsgivare
inom
inom
ex
ex handel
handel
m checklista
för prövningar
inom nya näringar
Unga till Arbete: 090810-120630
Visioner
Samverkan mellan medverkande aktörer
Etablerad samverkan med upparbetade rutiner och behövliga
resurser
Nya yrkesroller
Behov av sociala coacher som går utanpå SIUS-rollen
Gemensam arena
Arena för såväl närmare samarbete mellan samverkande parter
som aktiviteter för målgruppen
Download