Årsrapport 2015

advertisement
Årsrapport 2015 – RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra
sjukvårdsregionen
Utvecklingstendenser
Omvärldsspaning
Den demografiska utvecklingen pekar på att vi blir allt fler äldre och tack vare medicinska
framsteg lever allt fler allt längre med kroniska sjukdomar. En av de viktigaste orsakerna
bakom de flesta kroniska sjukdomar är ogynnsamma levnadsvanor som är möjliga att påverka.
Effektivt sjukdomsförebyggande arbete innebär stora besparingar för individen, för hälso- och
sjukvården och för samhället. Men öppna jämförelser av vårdens kvalitet i Sverige och inom
sydöstra sjukvårdsregionen visar att det fortfarande finns stora skillnader i hälsa, levnadsvanor,
bemötande, vård och behandling mellan olika grupper i samhället, och i hur vi erbjuder
personer stöd på ett jämlikt sätt.
Den demografiska utvecklingen men också hälsoutvecklingen påverkas samtidigt av de stora
flyktingströmmar Sverige har tagit emot. Människor som kommer hit kan ha med sig
traumatiska upplevelser vilket kan leda till apatiska tillstånd och depressioner. De kan ha ett
ackumulerat vårdbehov, kan uppleva höggradig stress och känna sig isolerade i det nya landet
på grund av språksvårigheter, kulturskillnader samt asylprocessen. Asylprocessen innebär
ovisshet, men också begränsade rättigheter vad beträffar sjukvården, boende, skola och arbete
samt ekonomisk och social utveckling. Asylsökande befinner sig ofta i högst onormala, otrygga
situationer utan ett socialt nätverk och med begränsade språkkunskaper som ger upphov till
missförstånd och missnöje. Risken för försämra individens fysiska och psykiska hälsa, för
kroniska och behandlingsresistenta symtom och sjukdomar kan vara större jämfört med andra
patientgrupper, även vid lätta eller måttliga symtom, något som initialt ofta förbises av
behandlare.
Den psykiska ohälsan i allmänhet bland barn, ungdomar och unga vuxna ökar fortfarande. Det
finns en tydlig social gradient där de med lägst socioekonomisk status upplever sämst psykisk
hälsa. Att förbättra psykisk hälsa i sydöstra sjukvårdsregionen är därmed ett viktigt
utvecklingsområde.
Utvecklingsfokus
Ett tydligt utvecklingsfokus finns i SKL:s initiativ ”Flippen” som bland annat stimulerar till
hur primärvården kan arbeta mer innovativt inom digitalisering och stöd för invånarnas hälsa.
Kommunikation till invånarna genom e-hälsa, stöd via 1177 finns också med. Sydöstra
sjukvårdsregionen deltar i det nationella arbetet och det pågår utvecklingsarbeten i olika
omfattning i det tre länen. En Kraftsamling hälsa har startats med deltagare från länens hälsooch sjukvårdsdirektörer, utvecklingsdirektörer, kommunikationsdirektörer, folkhälsochefer och
motsvarande samt representanter från hälso- och sjukvården generellt.
2 (6)
RMPG hälsofrämjande strategier ser även ett utvecklingsfokus på att arbetssätten kring att få
kunskap om hälsoläget och metodutveckling behöver involvera invånarna från början (så
kallad co-design). Statistik- och dataanalys behöver kompletteras med fokusgrupper och andra
medverkandeformer för att nå målgrupper som annars är svåra att nå via statistiska
undersökningar.
Medicinska resultat
Till årets årsredovisning har RMPG hälsofrämjande strategier fått i uppdrag av
regionsjukvårdsledningen att sammanställa hur övriga RMPG i sjukvårdsregionen arbetar kring
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser samt hur man arbetar primärpreventivt.
Sekundärpreventiva insatser hanteras i respektive RMPGs egen årsrapport.
RMPG hälsofrämjande strategier har skickat ut en kort enkät till alla RMPG i
sjukvårdsregionen. Av totalt 17 RMPG (RMPG hälsofrämjande strategier exkluderat) har åtta
svarat. Det ska noteras att svarstiden av olika skäl blev kort vilket kan vara en anledning till att
inte fler RMPG besvarat enkäten.
Flertalet RMPG anger att de arbetar med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Något färre anger att de arbetar med primärprevention. En del RMPG har svarat att de inte
arbetat med frågorna på RMPG-nivå men att verksamheterna inom området i högsta grad
arbetar med frågorna. Andra konstaterar att dessa begrepp inte är tillämpliga på det område
som RMPG i fråga har ansvar för. Se bilaga 1 för mer detaljer.
RMPG hälsofrämjande strategier gör bedömningen av de inkomna svaren som att det
fortfarande råder en viss begreppsförvirring kring begreppen hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande. Hälsofrämjande insatser och hälsofrämjande förhållningssätt handlar
om åtgärder för att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala
välbefinnande, att stärka individens förmåga att ha kontroll över sin egen hälsa och förbättra
den. Det "goda mötet" är centralt, det vill säga hur man genom sitt förhållningssätt kan stärka
individens tillit till sin egen förmåga.
Med sjukdomsförebyggande avses konkreta insatser som förhindrar sjukdom och försämring,
såsom hälsoupplysning/samtal, screening, vaccinationer, förebyggande läkemedelsbehandling
(till exempel blodtrycksmedicinering) och stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor.
Här finns förbättringspotential, dock positivt att flera har beskrivit att verksamheterna arbetar
med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
Öppna jämförelser som underlag för förbättringsarbete
I bilaga 2 redovisas jämförelser av resultat mellan länen i sydöstra sjukvårdsregionen för
hälsoutfall och levnadsvanor samt attityder till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete enligt den sedan senaste mätning i befolkningsenkäten Hälsa på Lika Villkor 2015
(HLV) och vårdbarometer 2014.
3 (6)
Riktlinjer – vårdprogram
Regionala vårdriktlinjer för övervikt och fetma bland barn och vuxna
Under 2014-2015 har en arbetsgrupp bestående av personer från RMPG hälsofrämjande
strategier samt övriga kompetenser, tagit fram förslag på regionala vårdriktlinjer som kan
användas som stöd i arbetet med fetma bland barn och vuxna. Under 2015 har förslaget
processats och beslutats av RMPG, och lämnats för vidare hantering till centrumrådet HPBK.
Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Under 2015 har arbetet med Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande
metoder fortsatt inom sydöstra sjukvårdsregionen. Under hösten genomförde Socialstyrelsen
med hjälp av representanter från sydöstra regionen en sjukvårdsregional konferens/workshop
på temat implementering av riktlinjerna utifrån sin kartläggning om hur
implementeringsarbetet har fortskridit. På konferensen presenterades även goda exempel på
strategiskt förebyggande arbete utifrån riktlinjerna från sjukvårdsregionen. Lite drygt 100
personer med ledande befattningar inom sjukvårdsregionens landsting och regioner
medverkade.
Cancerpreventionsplan
I samverkan mellan Regionalt Cancercentrum Sydöst och den regionala medicinska
programgruppen (RMPG) hälsofrämjande strategier har en cancerpreventionsplan tagits fram i
enlighet med intentionerna i den nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) och avser vara
vägledande för det cancerpreventiva arbetet under perioden 2016-2018 i den sydöstra
sjukvårdsregionen. Syftet med cancerpreventionsplanen är att konkretisera de preventiva
intentionerna, med fokus på levnadsvanor, i den nationella cancerstrategin samt att påvisa att
cancerprevention är en viktig del i utvecklingen av det hälsofrämjande och förebyggande
arbetet i sjukvårdsregionen och det ingående landstinget och regionerna. Fokus i
cancerpreventionsplanen är på arbetet med områdena; tobaksrökning, övervikt, fysisk
inaktivitet, alkohol, matvanor och solvanor, och dess relation till cancer.
Planen presenterades och godkändes av den Regionala sjukvårdsledningen i februari 2016.
Planen innehåller räkneexempel från den nya cancerpreventionskalkylatorn och förslag på
viktiga åtgärder avseende cancerprevention på befolkningsnivå samt indikatorer för
uppföljning av det cancerpreventiva arbetet. Planen ska nu spridas till olika verksamheter och
de indikatorer som presenteras för uppföljning ska införas i RCCs löpande redovisning.
Investeringar
RMPG hälsofrämjande strategier har under året fört dialog om gemensamma investeringar i
sydöstra sjukvårdsregionen vad gäller digitalisering, kompetens och psykisk hälsa/ohälsa. Det
är tre områden som bedöms vara särskilt gynnsamma att investera i.
När det gäller digitalisering har en process påbörjats i att hitta ett gemensamt angreppssätt för
en digitalisering av hur invånarna svarar på frågor om levnadsvanor samt digitaliseringen av
processen kring hälsosamtal. I Jönköpings län bjuds länet 40-, 50, 60- och 70-åringar in till
hälsosamtal av primärvården och i Östergötland har ett 20-tal vårdcentraler påbörjat arbetet
med hälsosamtal. I Kalmar förs dialog om att påbörja hälsosamtal utifrån att det är digitaliserat
från start.
4 (6)
Kompetensutveckling är en viktig gemensam investering vad gäller hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete och metoder bland chefer och medarbetare. Chefsprogram och
medarbetarutbildningar inom området varierar mellan länen och vinner på att byggas
gemensamt inom sjukvårdsregionen.
RMPG hälsofrämjande strategier har inventerat vilka metoder och angreppssätt som finns och
utvecklas när det gäller tidig upptäckt, vård och behandling av psykisk ohälsa. Här finns goda
möjligheter att ta goda exempel över länsgränserna. Exempel är framtagna webbutbildningar
samt utbildning i suicidprevention för landsting och kommuner, skolprogram/metoder för ökad
psykisk hälsa och invånarstöd/självhjälpsgrupper.
Sammanfattning
Tre viktiga områden för RMPG Hälsofrämjande strategier är att:
1. Vidareutveckla strategier och metoder för att integrera hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande strategier och perspektiv på olika nivåer, genom:
a. aktivt deltagande i utvecklingsarbetet kopplat till Flippen och satsningarna på
digitalisering, invånarstöd och innovativa arbetssätt inom hälsa.
b. deltagande och samverkan med samtliga centrumråd
2. Fortsätta utvecklingen av ett samlat angreppssätt för den psykiska hälsan genom att dra
nytta av och sprida framgångsrika angreppssätt och metoder i hela sjukvårdsregionen.
3. Etablera hälsostödjande angreppssätt för nyanländas hälsa i samverkan med aktörer
utanför hälso- och sjukvården,
5 (6)
Bilaga 1: Sammanställning av svar från övriga RMPG kring hälsofrämjande,
sjukdomsförebyggande och primärpreventivt arbete
Sammanställning:
Av totalt 17 RMPG-grupper (RMPG hälsofrämjande strategier exkluderat) har åtta besvarat
RMPG hälsofrämjande strategiers enkät.
Sex RMPG-grupper svarar ja på frågan om de arbetar med hälsofrämjande insatser. Två svarar
nej. Exempel på förekommande hälsofrämjande arbete som anges är uppföljning hjärt/kärlhändelser, hjärtrehabilitering med fysioterapeuter, dietist med mera (hjärtsjukvård),
bariatrisk kirurgi (kirurgi), skriftlig broschyr behandlingar, biverkningar förhållningssätt vid
symptom mer mera (hematologi), samtal om livsstil i patientmöten med patienter med cancer
(onkologi), personcentrerade möten och hälsofrämjande arbetssätt samt arbetet med
ungdomsmottagningar och mödrahälsovården (kvinnosjukvård), anknytningsstärkande
arbetssätt, familjecentrerad vård (barn- och ungdomssjukvård). En del RMPG som svarat nej
har angett att det inte görs på RMPG-nivå men att det sker på verksamhetsnivå.
Fem RMPG-grupper svarar ja på frågan om de arbetar med sjukdomsförebyggande insatser.
Tre svarar nej. Exempel på förekommande sjukdomsförebyggande insatser är livsstilsåtgärder
samt läkemedelsbehandling av lipidrubbningar, högt blodtryck samt strokeprofylax med
tromboshämning vid ex. förmaksflimmer (hjärtsjukvård), diskussion kring tobaksvanor
(onkologi), depressionsscreening, sluta röka-stöd, kost samt frågor och stöd kring alkoholbruk
(kvinnosjukvård), vaccinationer/immunterapi, riktad screening, förebyggande medicinering,
hälsorådgivning (bar- och ungdomssjukvård). En del av de RMPG-grupper som svarat nej har
angett att det inte görs på RMPG-nivå men att det sker på verksamhetsnivå.
Fyra RMPG-grupper svarar ja på frågan om de arbetar primärpreventivt. Fyra svarar nej.
Exempel på förekommande sjukdomsförebyggande insatser är livsstilsråd och
läkemedelsbehandling av patienter med familjär hyperkolesterolemi, kaskadtestning och
genetisk utredning för att finna de med oerhört hög risk för förtida död/hjärtinfarkt
(hjärtsjukvård), diskussion kring tobaksvanor och att motivera patienter som röker att sluta
röka, även patienter som har cancer som inte är direkt rökrelaterad (onkologi), cervixscreening
och långsiktigt verkande preventivmedel såsom spiral (kvinnosjukvård), undersökning av alla
nyfödda, BVC-insatser, screening, genetisk screening av släktingar och uppföljning av
riskpersoner med risk att utveckla sjukdom (barn- och ungdomssjukvård). En del av de RMPGgrupper som svarat nej har angett att det inte görs på RMPG-nivå men att det sker på
verksamhetsnivå.
6 (6)
Bilaga 2: Resultat jämförelser 2014-2015
Tabellen nedan visar jämförelser av resultat mellan länen i sydöstra sjukvårdsregionen för hälsoutfall och
levnadsvanor samt attityder till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete enligt den sedan senaste
mätning i befolkningsenkäten Hälsa på Lika Villkor 2015 (HLV) och vårdbarometer 2014. Den lila färgen för
kvinnor, blåa färgen för män och den gråa färgen för både anger de tre landstingen/regionernas resultat i
förhållande till varandra, där ljusast färg är det bästa resultatet i Sydöstra sjukvårdsregionen och mörkast färg det
sämsta.
Östergötland
Jönköping
Kalmar
kvinnor
män
kvinnor
män
kvinnor
män
Upplevd och psykisk hälsa/ohälsa1
Bra hälsa – enligt HLV 1
70%
72%
72%
78%
70%
76%
Nedsatt psykiskt välbefinnande
19%
14%
18%
11%
13%
13%
Suicidtankar
6%
5%
6%
3%
4%
7%
Levnadsvanor1
Daglig rökning
13%
12%
11%
9%
11%
10%
Övervikt/fetma (BMI > 24,99) bland 16-84 år
46%
59%
43%
57%
46%
55%
Stillasittande fritid
14%
16%
12%
14%
12%
13%
Fysisk aktiv > 30 min/dag
64%
65%
64%
66%
66%
70%
Konsumtion av frukt & grönt
10%
4%
12%
4%
12%
6%
Riskbruk av alkohol
11%
20%
11%
18%
12%
20%
Befolkningens tankar, intresse och beteende vad gäller hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
arbete i vården och som e-tjänster
Mycket bra/bra hälsa – enligt vårdbarometern2
68%
75%
71%
Mycket bra/bra kunskaper om vad som är bra
87%
88%
84%
för min hälsa
Det är positivt att vårdpersonal diskuterar
85%
84%
81%
levnadsvanor
Jag tycker sjukvården ska stödja patienterna
86%
89%
84%
att ändra sina vanor
Vården ska inför vissa operationer kunna
94%
94%
92%
kräva rökuppehåll
Känner att man kan ringa 1177 för råd och
87%
68%
79%
hjälp om sjukvård
Har under de senaste 6 månaderna ringt till
32%
23%
28%
1177
Känner till webbplatsen 1177.se
51%
42%
41%
Ditt intresse av att använda
28%
27%
25%
självhjälpsprogram via internet
Stort intresse för att delta i ett
34%
36%
31%
behandlingsprogram via internet
1
2
Tabell 1: Resultat Jämförelser HLV-resultat 2015 och vårdbarometer 2014 för Östergötland, Jönköping och
Kalmar
Figur 1. Resultat från patientenkäten 2014 vad gäller jämförelse av primärvård.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards