Tecken som AKK Biennalen 2009 1

advertisement
Tecken som AKK (TAKK)
Jag gillar Tiger
Samtalsämne vid frukostbordet på en förskola.
Britt Claesson, AKK-pedagog
DART – kommunikations- och
dataresurscenter, Göteborg
[email protected]
DART – Västra Sveriges kommunikationsoch dataresurscenter för funktionshindrade
Utredning/utprovning
Utbildning – kurser på Dart och på uppdrag.
Forskning och utveckling
Tvärprofessionellt team
Kombination anslags- och intäktsfinansiering
Information: www.dart-gbg.org
Biennalen Linköping 2009
Innehåll
Biennalen Linköping 2009
Teckenspråk
Teckenspråk, STS. Tecken Som Stöd,TSS.
Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation, TAKK. Historik bakom
begreppen
Hur ska vi öka möjligheterna för barn med
kommunikationssvårigheter att vara delaktiga
i samtal med andra barn?
Exempel på aktiviteter
Teckenspråk är det språk som döva
sinsemellan har använt i alla tider.
Inte internationellt
Grammatiken skiljer sig från talat
språk
Gestuellt och visuellt
Biennalen Linköping 2009
1760 Abbé de l´Épée
Den orala metoden
En värld av tystnad full av liv
Grundade den första organiserade
dövskolan
Använde teckenspråk
Undervisade många samtidig
Hans teckenmetod spreds över hela
världen
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
Biennalen Linköping 2009
1778 dövundervisning i Tyskland som
förespråkade Talmetoden, även denna metod
spreds över världen.
Milanokongressen 1880 - beslut att gå in för
talmetoden.
Biennalen Linköping 2009
1
1960
Tecken för hörande
utveckling
Teckenspråksforskning i USA
1968 ”tecknad svenska” blir
tillåten i undervisning
Teckenspråks-forskningen med
Brita Bergman i spetsen
startade 1972 på Stockholms
universitet.
Danmark 1969; språkstimulering där man
använde tecken som stöd i kommunikationen
”Upp med händerna” tv-program och kortlek
Biennalen Linköping 2009
1978
Biennalen Linköping 2009
1981
Cecilia Olsson bedriver undervisning i
teckenkommunikation
Citat ”I teckenkommunikation har enskilda
tecken lånats från de dövas teckenspråk
och anpassats i utformning och
användning till den
begåvningshandikappades förutsättningar”
Som det första landet i världen beslutar
Sveriges riksdag att döva ska betraktas som
en tvåspråkig grupp med teckenspråk som
första språk
Biennalen Linköping 2009
Biennalen Linköping 2009
Kärt barn har många namn
Tecknad svenska
Teckenkommunikation
Tecken som stöd
Tecken till tal
Tecken och samtidigt tal
Tecken som AKK, TAKK
TSS och TAKK
Tecken som stöd – TSS
–
–
–
Främst utvecklat för vuxendöva och hörselskadade
Tecken som stöd för läppavläsning
Normal språkutveckling
Tecken som AKK -TAKK
–
–
–
Tecken från svenska teckenspråket
Används för förståelse och som uttryckssätt
Stöd för kommunikations- och språkutveckling
Engelska – Manual signs
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
Biennalen Linköping 2009
2
Varför tecken?
När ska vi använda tecken?
kräver mindre finmotorik än tal
använder andra sinnen
ökar koncentrationen
är ofta mer konkreta
tydliggör det talade språket
gör att vi pratar långsammare
det man lärt sig har man alltid med sig
ger möjlighet för en person att samspela språkligt
innan/om inte talet kommer
När det finns risk att barnet inte
utvecklar kommunikation, språk
och eller tal som förväntat.
Så fort det finns ett barn i gruppen
som använder tecken
Biennalen Linköping 2009
Träning – Kommunikation
I träning bestämmer den vuxne både
mål och medel, medan det
kommunikativa samspelet är
präglat av ett försök att ge rum för
barnets medbestämmande, initiativ
och intresse.
Biennalen Linköping 2009
Kommunikativ
och tecknande miljö
En miljö där vi har förutsättningar att
anpassa det vi säger till situationen och den
vi kommunicerar med. Dvs. en miljö där
kommunikation står i fokus och olika sätt att
kommunicera tillåts.
Tecknande miljö
–
–
tecken används naturligt i kommunikation mellan
människor
material med tecken finns lättillgängligt
Biennalen Linköping 2009
Samtal påverkas av
Biennalen Linköping 2009
Barnets kommunikation
sammanhanget vi befinner oss i
våra intressen och kunskap
vår kunskap om samtalspartnern
vårt humör
Hur ofta
–
–
–
–
–
–
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
kommunicerar barnet med jämnåriga
använder barnet tecken
tar barnet initiativ till andra och hur
frågar resp. svarar barnet
handlar samtalet om något bortom ”här
och nu”
blir det missförstånd
Biennalen Linköping 2009
3
Din kommunikation
Vad kan nätverket göra?
identifiera tillfällen för samspel
Hur ofta
–
–
–
–
–
kommunicerar du med tecken
tecknar du till din partner/kollega eller
andra barn
frågar resp. svarar du barnet
handlar samtalet om något bortom ”här
och nu”
upplever du glädje i samspelet
Biennalen Linköping 2009
Vad kan förskola/skola göra
veckans tecken
fler än ett. Tecken som är aktuella för olika lekar,
årstiden etc.
– placeras väl synlig, både för barn och vuxna
– gamla veckans tecken ska finnas kvar synligt.
veckans bok
strukturerad lek med tecken
enskild arbetsstund
–
–
kartlägg barnet och kompisarnas intressen.
Lyssna på vad kompisarna säger
arrangera aktiviteter för lek och samspel
–
lekar med tydliga leksignaler, gör teckenkartor
över ord som är viktiga i leken
förbereda aktiviteter som barnet ska delta i
–
T ex studiebesök eller utflykter
dokumentera
–
ta kort till barnets ”pratbok”
Biennalen Linköping 2009
För att utveckla samspelet mer
Imitera barnet
Tolka, svara och utvidga barnets kommunikation
Kommentera, minimera frågorna
Upprepa en aktivitet många gånger
Lek bredvid barnet med samma typ av leksak
Hjälp barnet att se vad andra barn gör
Var passivt stödjande när barnet leker med andra
barn
Biennalen Linköping 2009
Biennalen Linköping 2009
Brandkåren kommer på besök
bör…
Kartan är gjort i Communicate: In Print (Widgit Software) + Bildbas Tecken Ebba Editor (SPSM)
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
Biennalen Linköping 2009
4
Pratbord
Möjliggöra samtal
Tecken/symboltavla om
aktuella ämnen för barnen
vuxnas aktiviteter eller t ex en händelse på
väg till jobbet
gemensamma upplevelser, både det som har
hänt och det som förväntas hända
Biennalen Linköping 2009
Saga blir till verklighet
Biennalen Linköping 2009
Docklek, tågbanelek etc.
T ex.
Ellas utflykt (www.ellas.se)
Pinoböckerna ( www.pino.se)
Lisen kan inte sova m fl.
(www.teckenforlaget.info)
Olika berättelser i Teckenhatten 2
(www.hatteforlag.se)
Biennalen Linköping 2009
bygg upp leken steg för steg ev.
tillsammans med någon/några
barn
anpassa miljön efter ”lekstegen”
”pratkartor” placerar väl synligt i
”lekmiljön”
Biennalen Linköping 2009
Utvidga ordförråd: Pratkarta för att prata om känslor
Tydliga lekar
Ett skepp kommer
lastat – gör en
”pratkarta” med tecken
och symboler eller lägg
lösa bilder i en burk
som barnen får dra ett
kort ur, teckna och
sätta upp på skeppet
Gjord i Boardmaker (Mayer-Johnson) + Bildbas Tecken med Ebba Editor
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
Biennalen Linköping 2009
5
Tecknande miljöer –
hur kan vi skapa det?
TAKK-utbildning till föräldrar och andra
viktiga personer
Verksamheter där all personal får
kontinuerlig fortbildning i TAKK
Information till beslutsfattare
Nätverk för erfarenhetsutbyte
Barnprogram med AKK och Tecken som
AKK
Biennalen Linköping 2009
Tecken som AKK Biennalen 2009
Länkar
www.ling.su.se teckenspråkslexikon
www.spreadthesign.com
http://www.lartecken.se/mitthem/index.htm
http://www.sprakradet.se/3747
www.svt.se barnprogram på teckenspråk
www.ur.se/teckensprak
www.youtube.se sök på teckensång
Biennalen Linköping 2009
6
Download