Kommunicera – hur svårt kan det vara?

advertisement
Kommunicera–hur
svårtkandetvara?
AnnaDrevsson
KarolinaNilsson
leg.logopeder
LogopedbolagetJönköpingAB
Uppdrag
Personligassistansska
göradetmöjligtför
alla,oavsett
funktionsförmåga,att
levasittlivsomalla
andra.Detvillsägaett
såsjälvständigtliv
sommöjligtpåegna
villkor.
Uppdragsgivarensliv
skavaraenhelhetsom
hanellerhonsjälv
bestämmeröver.
Communicare–göragemensamt
Kommunikation-användning
-pragmatik
Språk-innehåll
-språkförståelse
-ordförråd
-grammatik
Tal-form
-fonologi
Olikaformeravkommunikation
Envägskommunikation
Falsk
tvåvägskommunikation
Tvåvägskommunikation
Funktionsnedsättning
Utvecklingsnivå
Kommunikationen
påverkasav:
Miljö
Kommunikations-partner
AKK(alternativaoch
kompletterande
kommunikationssätt)
……??
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning
Utvecklingsnivå
Kommunikationen
påverkasav:
Miljö
Kommunikations-partner
AKK(alternativaoch
kompletterande
kommunikationssätt)
……??
Gravintellektuellfunktionsnedsättning
Brukare Redskap Omgivning
Kroppsspråk,ljud,kanfungeravälikändasammanhang
Signaler,konkretaföremål,gester,kontaktstyrdaföremål
Härochnu,skapaförväntningar,erbjudatillfällentillsamspel,getid
Måttligintellektuellfunktionsnedsättning
Brukare
Kommunicerarkringsjälvupplevdahändelser
Redskap Tal,tecken,bilder,symboler,kommunikationskartor,
kombinationeravkommunikationssätt
Omgivning
Enklameningar,godasamtalsstrategier,getid
Lindrigintellektuellfunktionsnedsättning
Brukare
Redskap Omgivningen
FörståochanvändaVlerordsmeningar,berättaomupplevelser,
uttryckaönskemål
Tal,bokstäversomstöd,kombinationeravAKK-stöd,
Vjärrkommunikation
Rikligatillfällentillsamtal,förtydligaabstraktabegrepp,varenmodell
Funktionsnedsättning
Utvecklingsnivå
Kommunikationen
påverkasav:
Miljö
Kommunikations-partner
AKK(alternativaoch
kompletterande
kommunikationssätt)
……??
Miljö
Situation
Serkaka
Serspindel,
känner
obehag
Beteende
Konsekvens
Berom
kaka
Fårkaka
Dödar
spindel
Obehag
försvinner
Funktionsnedsättning
Utvecklingsnivå
Kommunikationen
påverkasav:
Miljö
Kommunikationspartner
AKK(alternativaoch
kompletterande
kommunikationssätt)
……??
Kommunikationspartner
› 
Skapadeladeupplevelsersomnikankommuniceraom
› 
Se,tolka,bekräftakommunikativasignaler
› 
Setillattsamtalsverktygärtillgängliga
› 
Gekommunikationentid
› 
Förväntadigkommunikation
› 
Fungerasommodell
› 
Sägdetdumenar
Funktionsnedsättning
Utvecklingsnivå
Kommunikationen
påverkasav:
Miljö
Kommunikationspartner
AKK(alternativaoch
kompletterande
kommunikationssätt)
……??
17-04-04
AKK–Alternativoch/ellerKompletterande
Kommunikation
AKK
Grafisk AKK
Konkreta
föremål
Foton,
bilder,
Pictogram
Tecken som
AKK
Naturliga
reaktioner
Tecken som
stöd
Träffa kompisar
Bildtyper-effektivitet
DANSA
dansa
SpeciVikkommunikationskarta
Generellkommunikationskarta
Högteknologiskakommunikationskartor
WidgitGo
PODD
BLISS
Hurhittanyttordförråd?
Schampo
Varmt/kallt
Tvättahåret/
kroppen
Förlåt
Sluta/mer
Fryser
duscha
Först/sen
Jagvillinte
Ont
Handduk
Tänk på: samtala, småprata,
kommentera, sociala fraser,
artighetsfraser
Samtalsmatta
Bilderförschemaochstruktur
SchemaNyckelring
Seriesamtal
Socialberättelse
Skasvarapåfrågorna:
-Vadhänder?
-Varförhänderdet?
-Vadkanjaggöra?
-Vadlederdettill?
Någrafunderingartillsist
Vadkanjag,påkortsikt,göraförattförbättramin
brukaresmöjlighettillkommunikation?
Vadkanjag,pålängresikt,göraförattförbättramin
brukaresmöjlighettillkommunikation?Vadbehöver
jagförattnådit?
Tackföross!
Välkommenattkontakta
Logopedbolaget!
[email protected]
www.logopedbolaget.se
FöljossgärnapåFacebookochInstagram
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards