Kommunikation och AKK vägen till Delaktighet

Vägen till Delaktighet
Kommunikation och AKK
Kommunikation
Kommunikation betyder ömsesidigt utbyte/göra
gemensamt och innebär att dela en handling eller
en erfarenhet.
Kommunikation är en social process som uppstår i
relationer mellan människor och det medför att
kommunikationspartnernas förutsättningar har stor
betydelse. Det handlar således om båda parters
förmågor och ömsesidighet.
(Brodin, 1992)
Varför är kommunikationen så viktig
och vad pratar vi om varje dag?
• 99% av det vi säger under en dag är egentligen
inte ”viktigt” (det är onödigt vetande)
• Men det är samtidigt viktigt på andra plan,
bland annat för att:
– Skapa kontakt
– Socialisera
– Närhet
– Få andra glad
kommunikationshandikapp
Pragmatik
Språk
Artikulation
Röst
Språkberget
Uttrycksförmåga
Förståelseförmåga
Alla kan och gör frekventa försök att
kommunicera med andra?!
Utan den tron kommer vi att bortse från
kommunikationsbeteenden även om de är
uppenbara och vi kommer inte att anstränga oss
att se dem när de inte är så uppenbara
(Mirenda & Jacona, 1990)
Alla kan kommunicera
• Om rätt redskap och stöd finns
AKK
Alternativ och Kompletterande
Kommunikation
• Alternativ – ersätter vanligt tal.
• Kompletterande – stödjer vanligt tal.
• Kommunikation – i syfte att kommunikationen
ska fungera väl, även om inte den vanliga
muntliga kommunikationen gör det.
BRO-modellen
AKK innefattar
• Brukaren (personen med
kommunikationshandikapp som behöver AKK)
• Redskapet (det redskap som behövs för att
personen ska kunna uttrycka sig eller förstå)
• Omgivningen (personerna runt brukaren)
AKK ersätter och/eller kompletterar ett bristande
tal/språk i kommunikationen mellan människor – en
BRO
(Heister Trygget.al)
Vem behöver AKK?
• Exempel på personer som kan behöva AKK är
personer med:
– cp-skada
– utvecklingsstörning
– autism
– grav tal- och språkstörning
– ALS, MS
– förvärvad hjärnskada
3 typer av grupper i behov av AKK
• AKK som alternativ för att kunna uttrycka sig
• AKK som stöd för att kunna uttrycka sig
och/eller förstå.
• AKK som alternativ för att kunna uttrycka sig
och förstå.
Varför behövs AKK
Inte för att finna en tekniskt bra lösning
• Övergripande kommunikationsbehov
– Dela med sig av de 99% av onödigt vetande.
– Önskemål och behov
– Informationsöverföring
– Social närhet
– Social etikett
”Normal” AKK
Alla använder
• Kroppsspråk
• Miner
• Gester
• Medvetet och omedvetet
AKK och dess delar
•
•
•
•
•
•
•
Kommunikationssätt
Kommunikationshjälpmedel
Verktyg
Teknik
Färdigheter
Strategier
Omgivningen
Kommunikationssätt
• Manuella, kroppsliga hjälpmedelsoberoende
–
–
–
–
Naturliga reaktioner
Signaler
Gester
Tecken som stöd, TSS
• Grafiska, visuella hjälpmedelsberoende
–
–
–
–
–
–
Föremål
Foton
Bilder
Symboler
Ord
Bokstäver
kommunikationshjälpmedel
•
•
•
•
•
•
Kommunikationskartor
Kommunikationspärm
Ögonpeksram
Kommunikationspass
Samtalsapparater
Datorer innehållande
kommunikationsprogram
AKK-låg/högteknologiska lösningar
• Lågteknologiska hjälpmedel
• portabelt
• ”normalt”
• krånglar ej
begränsat
 saknar ljud

• Högteknologiska hjälpmedel
• större vokabulär
• ljudmöjligheter
• fjärrkommunikation
KRÅNGLAR
 mer teknik, mindre människa

Färdigheter
•
•
•
•
•
Motoriska
Sensoriska
Språkliga
Kommunikativa
Kognitiva
Strategier
• Hur brukaren använder AKK.
• Samspelsstrategier.
• Strategier för att inleda, upprätthålla och
avsluta samtal.
• Anpassa strategier till olika situationer och
samtalspartners.
• Hur väl man försöker lära sin samtalspartner
vilka strategier man önskar från denna.
Omgivningen
•
•
•
•
•
•
Kommunikativ miljö?
Vilket nätverk har AKK-användaren?
Finns intressanta samtalspartners?
Är omgivningen positiv?
Kan omgivningen kommunicera med AKK-användaren?
Vill omgivningen lära sig kommunicera med AKKanvändaren?
• Använder omgivningen/är villiga att använda några bra
egna strategier för att samtala med AKK-användaren?
• Finns rikliga möjligheter att kommunicera?
• Finns personal med kompetens?
Vad stoppar man in i hjälpmedlen?
VOKABULÄR
Språklig kompetens och AKK
• Hur får man språklig kompetens?
• Genom att:
– Höra språk
– Själv försöka
– Att andra använder samma kommunikationssätt
AKK i vardagen
• Veckoschema
• Dagsschema
AKK i vardagen
• Göra val
AKK i vardagen
• Matsedel
• Matsedel
AKK i vardagen
• Handla
• Måltidssituation
AKK i vardagen
• Aktivitetsstöd - Toa
• Aktivitetsstöd - Dusch
Daniel Webster (1782-1852) lär ha sagt:
”Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med
ett undantag, skulle jag välja att behålla styrkan
av att kunna kommunicera, för med den skulle
jag snart återvinna resten.”
Tack för uppmärksamheten!