Länsförsäkringars behandling av personuppgifter

advertisement
Länsförsäkringars behandling av personuppgifter
__________________________________________
”Länsförsäkringar kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som
anställd/anlitad av ………………………………………………………………………………(1)
(nedan kallad Vårdgivaren) såsom namn- och adressuppgifter, personnummer och
uppgifter om yrke, specialistkompetens, referenser m.m. Personuppgifterna behandlas i
enlighet med personuppgiftslagens bestämmelser. Uppgifterna inhämtas normalt direkt
från dig själv, från din arbetsgivare, Vårdgivaren, eller annan.
Uppgifterna behandlas för att Länsförsäkringar ska kunna teckna och fullgöra avtal med
sina sjukvårdsförsäkringstagare, ge en god service, kontrollera den verskamhet som
bedrivs av Vårdgivaren och de personer som arbetar för/anlitas av densamma, fullgöra
rättsliga skyldigheter, statistik, framställa rättsliga anspråk samt i övrigt kunna uppfylla
de krav som ställs på Länsförsäkringars verksamhet. Uppgifterna är avsedda att i första
hand användas inom länsförsäkringsgruppen men kan komma att lämnas ut till andra
företag, föreningar, organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med.
Uppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter i fall skyldighet föreligger
enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB. Som fysisk person har
du rätt att en gång om året kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter
Länsförsäkringar behandlar som rör dig. Ansökan om sådant besked ska vara skriftlig
och undertecknad av dig själv. Du har även rätt att skriftligen anmäla att dina
personuppgifter inte får behandlas för direkt marknadsföring. Din ansökan eller anmälan
skickas till Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB att: personuppgiftsansvarig, 106 50
Stockholm. På begäran av dig är Länsförsäkringar skyldigt att vidta rättelse ifråga om
sådana personuppgifter som rör dig vilka inte har behandlats i enlighet med
personuppgiftslagens bestämmelser. ”
()
I detta fält ska ni som vårdgivare fylla i namnet på den vårdgivare som ansökan avser.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards