3 Mall för upphandlingskontrakt

advertisement
DATUM
2014-08-28
ÄRENDEBETECKNING
4943
Bilaga 1 Mall för upphandlingskontrakt
Drivaggregat till manuella rullstolar
Innehållsförteckning
1
Avtalsparter ................................................................................................ 2
1.1
Kontaktpersoner för avtalet........................................................................... 2
1.2
Andra Kontaktvägar ..................................................................................... 3
2
Avtalstid ..................................................................................................... 3
3
Avtalsform .................................................................................................. 3
4
Avropsordning ............................................................................................. 3
5
Avtalets omfattning ...................................................................................... 3
6
Avrop och beställning ................................................................................... 3
7
Kommersiella villkor ..................................................................................... 4
7.1
Priser ......................................................................................................... 4
7.2
Prisjustering ................................................................................................ 4
7.3
Leveransvillkor ............................................................................................ 4
7.4
Leveranstid ................................................................................................. 5
7.5
Leveransförsening ........................................................................................ 5
7.6
Vite ............................................................................................................ 5
7.7
Leveransadress ........................................................................................... 6
8
Fakturerings- och betalningsvillkor ................................................................. 6
8.1
Faktureringsvillkor ....................................................................................... 6
8.2
Fakturaadress ............................................................................................. 6
8.3
Betalningsvillkor .......................................................................................... 6
8.4
Dröjsmålsränta ............................................................................................ 6
9
Garantivillkor .............................................................................................. 6
9.1
Ersättning produktsäkerhetsåtgärder/marknadsåtgärder ................................... 6
9.2
Avhjälpande ................................................................................................ 6
9.3
Garantiåtagande .......................................................................................... 7
9.4
Underleverantör .......................................................................................... 7
9.5
Auktorisationsavtal ...................................................................................... 7
10
Kvalitet och utförande .................................................................................. 7
10.1 Standarder, krav och regelverk ..................................................................... 7
10.2 Avvikelser - Reklamation och returer .............................................................. 7
10.3 Produktförändringar ..................................................................................... 8
10.4 Produktavvikelser ........................................................................................ 8
10.5 Servicemeddelanden .................................................................................... 8
11
Märkning av produkter/Artiklar ...................................................................... 8
11.1 Märkning av huvudhjälpmedel ....................................................................... 8
11.2 Märkning av tillbehör/reservdelar................................................................... 8
12
Provning och kompletteringsköp .................................................................... 9
13
Nya produkter ............................................................................................. 9
14
Reservdelar och tillbehör .............................................................................. 9
15
Uppföljning och statistik ............................................................................... 9
16
Dokumentation ............................................................................................ 9
17
Produkt-, artikel och avtalsinformation (HINFO)/nationell databas ................... 10
18
Utbildning ................................................................................................. 10
19
Option, Utprovningstjänster – anpassningsarbeten......................................... 10
20
Övriga villkor............................................................................................. 10
20.1 Ändringar och tillägg .................................................................................. 10
20.2 Sekretess ................................................................................................. 10
20.3 Omförhandling .......................................................................................... 10
20.4 Handlingars inbördes ordning ...................................................................... 10
20.5 Samverkansformer .................................................................................... 11
20.6 Uppförandekod/Socialt ansvarstagande ........................................................ 11
20.7 Ansvar för skada/försäkringar ..................................................................... 11
20.8 Hävning .................................................................................................... 11
1
20.9 Befrielsegrunder (Force Majeure) ................................................................. 12
20.10 Tvist ........................................................................................................ 12
21
Bilagor ..................................................................................................... 12
Underskrifter...................................................................................................... 12
1 Avtalsparter
Köpare
Leverantör
Region Gävleborg
Organisationsnummer
Organisationsnummer
222 000-1263
Beställare
Landstingen i Dalarna, Uppsala, Region
Gävleborg, Sörmland, Värmland,
Västmanland och Örebro, även nedan
kallad ”7-klövern”.
Avtalsansvarig enhet
Hjälpmedel SAM
1.1
Kontaktpersoner för avtalet
KÖPARE
LEVERANTÖR
Kontaktperson verksamhetsfrågor
Kontaktperson
Michael Hjertberg
Namn
[email protected]
E-post
026-15 35 19
Telefon
Kontaktperson avtalsfrågor
Kontaktperson avtalsfrågor
Sofia Karlsson
Namn
[email protected]
E-post
010-471 30 21
Telefon
Kontaktuppgifter avvikelser
E-post
Ansvarig Hinfo alt annan databas
Namn
E-post
Telefon
2
1.2
Andra Kontaktvägar
LEVERANTÖR
Kontaktperson service, support
Leverantörens gemensamma
Namn
Fax
E-post
E-post
Telefon
Ev övriga uppgifter
Telefontid
2 Avtalstid
Avtalet gäller 2015-01-01 - 2016-12-31 med möjlighet för köparen att förlänga
avtalet helt eller delvis med upp till 24 månader dock med högst 12 månader i
taget. Köparen kommer senast 6 månader innan avtalet löper ut skriftligen
meddela leverantören om avtalet inte skall förlängas. Om så inte sker förlängs
avtalet automatiskt med oförändrade villkor. Efter förlängningen upphör avtalet
utan särskild uppsägning.
3 Avtalsform
Avtal sluts genom ett ramavtal, dvs ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna
för senare avrop. Andra kommersiella villkor som leverantören bifogat till anbudet
skall inte beaktas.
4 Avropsordning
För dessa objekt är den individuella utprovningen av sådan vikt att
fördelningsnyckeln kommer att ske utifrån brukarens behov. Om flera av
produkterna uppfyller brukarens behov kommer den produkt med lägst pris att
avropas.
5 Avtalets omfattning
Leverantören åtar sig att till 7-klövern, fortsättningsvis kallad köparen, nämligen
Landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro
län samt Region Gävleborg leverera drivaggregat inklusive tillbehör, reservdelar
och programvara samt tillhandahålla dokumentation för handhavande samt teknisk
dokumentation, support, service, utprovningstjänster och en
introduktionsgenomgång av sina produkter för 7-klöverns tekniker i enlighet med
detta avtal, det förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt
enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
Omfattningen av avtalade produkter/tjänster framgår av bifogad specifikation bilaga
X till detta avtal.
6 Avrop och beställning
Köparen ska ha rätt att avropa/beställa och leverantören ska ta emot beställningar
fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden.
Ordererkännande ska minst innehålla beställarens beställningsnummer,
leverantörens ordernummer och leveransdag och skickas omgående (1 arbetsdag)
till beställande enhet.
Ordererkännande ska skickas elektroniskt (e-post)
Leveranstiden anges som ankomstdatum hos köparen.
3
7 Kommersiella villkor
7.1
Priser
Angivna priser enligt inkommet anbud, bilaga x gäller fasta i svenska kronor (SEK)
exkl mervärdeskatt och inkluderar eventuella kostnader för emballage, försäkring,
tull, miljöavgift och transport.
I samtliga priser ingår eventuella avgifter enligt gällande förordningar om
producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, batterier och
förpackningar.
7.2
Prisjustering
Priserna är fasta under tolv (12) månader räknat från avtalsstart.
Om leverantörens kostnader avseende produkt som omfattas av detta avtal
förändras med minst tre (3) procent jämfört med kostnaderna vid avtalets
startdatum, respektive senaste prisjusteringsdatum, ska vardera parten äga rätt att
begära förhandling om justering av priset med ett belopp motsvarande
kostnadsförändringen. Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring
antingen hänvisar till ett i avtalet överenskommet prisindex eller på annat sätt
verifierar att den åberopade kostnadsförändringen verkligen inträffat.
Begäran om prisjustering skall framställas skriftligen och träda ikraft tidigast en
månad efter mottagandet av begäran alt förhandling. Prisjustering får endast ske
vid månadsskifte och gäller inte retroaktivt. Överenskommen prisjustering ska gälla
under minst 12 månader.
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras ska den part vars begäran
avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell produkt alt aktuella
produkter med verkan 3 månader efter det datum då begäran om prisjustering
avvisades. Fram till denna tidpunkt ska i så fall det tidigare avtalade priset gälla.
Förändringar av priser eller andra villkor i Hinfo/alternativ nationell databas får inte
ske utan godkännande av kontaktpersonen för verksamhetsfrågor.
7.3
Leveransvillkor
Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2010, fritt levererat angiven
leveransadress/plats. Följesedel ska vara fäst, väl synlig, utanpå
transportförpackning, med angivande av minst följande uppgifter

Beställarens ordernummer, orderdatum och beställarens namn

Vad leveransen avser, dvs;
- Leverantörens artikelnummer
- Benämning av artikel
- Levererad enhet(st, par, sats osv)
- Beställd kvantitet
- Levererad kvantitet
- Vid eventuell restnotering:
- Restnoterad kvantitet
- Uppgift om beräknad ny leveransdag av restnoterad kvantitet

Eventuell godsmärkning om sådan angivits av köparen på beställning

Samtliga serienummer i leveransen

Telefonnummer samt e-postadress till kundtjänst eller motsvarande
4
Vid leveranser på pall ska godkänd EUR-pall (80x120cm) användas. Stadig
engångspall kan accepteras efter överenskommelse mellan parterna.
Maximal pallhöjd 1,9 m, maxvikt 600 kg. Överhäng får inte förekomma.
Enskild transportförpackning får inte överstiga 20 kg.
Parterna bör vara anslutna till transportörens pallbytessystem för ett effektivt utbyte
av lastpallar.
Om blandat gods förekommer på samma pall skall det framgå av följesedel och
märkning på pall. Pallarna skall vara emballerade med återvinningsbart material.
Leverantören bör medverka till minimering av mängden förpackningsmaterial.
Vid leverans av multipack/flerpack ska brukarinformation vara fastsatt på
respektive hjälpmedel eller finnas tillgänglig i plastficka på ytteremballagets utsida
eller i plastficka fastsatt högst upp under förpackningens lock. Brukarinformationen
får ej bifogas löst i förpackningen.
7.4
Leveranstid
Avrop kommer att ske successivt under avtalsperioden. För avtalade produkter
gäller följande leveranstider:

Drivaggregat inom 10 arbetsdagar

Tillbehör och reservdelar inom 3 dagar
Leverans ska ske under ordinarie arbetstid helgfria vardagar mellan kl. 08.0016.00. Leveranstid är den tid som åtgår från den tidpunkt då leverantören mottagit
beställningen till den tidpunkt då produkter kan garanteras vara levererade till
angiven leveransadress.
7.5
Leveransförsening
Om leverans inte kan ske enligt avtalad leveranstid och erhållet ordererkännande,
skall leverantören omgående meddela beställande enhet.
Vid försening från leverantörens sida i förhållande till överenskomna tidpunkter,
som inte beror på köparen, har leverantören rätt att leverera av köparen godkänd,
likvärdig produkt utan merkostnad för köparen. I de fall leverantören inte kan
tillhandahålla likvärdig produkt ska köparen äga rätt, efter meddelande till
leverantören, att beställa motsvarande produkt och kvantitet hos annan leverantör.
Merkostnaden för detta debiteras avtalad leverantör.
Leverans av produkt X som sker utan samtidig leverans av beställda tillbehör
räknas som fullgjord först när samtliga produkter levererats och kunnat tas i bruk.
7.6
Vite
Köparen ska vara berättigad att av leverantören erhålla vite i enlighet med ALOS
05. Vitets storlek avgörs av värdet på de produkter som berörs av
leveransförseningen. Det betyder att vitet omfattar den försenade produkten
inklusive eventuella tillbehör som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett
bruk. Vitets storlek är 5 % (minsta vitetsbelopp är 250 SEK) av det totala värdet för
samtliga produkter som berörs av leveransförseningen och utgår per påbörjad
arbetsvecka. Vid upprepade leveransförseningar äger köparen rätt att häva avtalet.
Villkor i övrigt enligt ALOS 05 p 9-10.
Garantireparationer ska vara påbörjade inom 5 arbetsdagar efter felanmälan, se
punkt 9.2. Om så inte sker har köparen rätt att erhålla vite motsvarande 500 SEK
per påbörjad arbetsvecka.
5
7.7
Leveransadress
Leverans av avtalade artiklar, tillbehör och reservdelar sker till i bilaga 6 angivna
adresser.
8 Fakturerings- och betalningsvillkor
8.1
Faktureringsvillkor
Faktura får skickas först efter fullgjord leverans och ska vara specificerad samt
ange beställarens namn. Köparen betalar inte expeditions-, faktura-, miljö- eller
andra avgifter från leverantören eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i
priset och föranleder inte särskild debitering.
8.2
Fakturaadress
All fakturering skall ske till av avropande enhet angiven fakturaadress, se bilaga 6.
Beställarens namn och i förekommande fall beställar-ID eller annan referens skall
anges på fakturan. Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
8.3
Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte föreligger,
erläggs betalning 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag. Motsvarande
bestämmelser gäller för avtalad delleverans.
8.4
Dröjsmålsränta
Om landstinget inte betalar faktura i rätt tid skall dröjsmålsränta utgå enligt räntelagens bestämmelser (f n referensräntan + 8 %).
9 Garantivillkor
Garantitid; 3 år för drivaggregat och laddare. 1 år för tillbehör, reservdelar och
batterier.
Garantitiden börjar löpa den dag som produkten första gången lämnas ut till
brukare, dock senast 3 månader efter leveransdagen. Garantin avser
kostnadsersättning och åtgärd av samtliga fel inom garantitiden, om produkten
använts som avsetts enligt märkning och dokumentation.
Eventuella merkostnader i samband med retur eller ersättning skall bekostas av
leverantören. Om leverantören återkallar produkter och inte själv åtgärdar
garantifel skall leverantören ersätta köparen för samtliga kostnader som uppstår i
samband med garanti och eller reparationsarbeten.
9.1
Ersättning produktsäkerhetsåtgärder/marknadsåtgärder
Åtgärder, som under avtalstiden eller efter avtalets utgång, påkallas av
leverantören via servicemeddelanden eller på annat sätt ska bekostas av
leverantören. Köparen ska ersättas för resekostnader och den arbetstid som läggs
på åtgärden i fråga.
Ersättning utgår enligt gällande taxa i aktuellt auktorisationsavtal eller liknande
överenskommelse.
9.2
Avhjälpande
Fel på produkten som beror på bristfällighet i konstruktion, material eller tillverkning
eller som består i att produkten inte uppfyller avtalade egenskaper ska avhjälpas
av leverantören på dennes bekostnad.
Avhjälpande ska ske på plats i brukarens hem eller på hjälpmedelscentral.
6
Garantireparationer ska vara påbörjade inom 5 arbetsdagar efter felanmälan.
9.3
Garantiåtagande
Om antagen leverantör är återförsäljare och ej kan fullgöra erhållet uppdrag ska
produktens tillverkare förbinda sig att överta leverantörens skyldigheter enligt detta
avtal. I förekommande fall ska leverantören skriftligen kunna redovisa
dokumentation som styrker tillverkarens åtaganden, enligt ovan.
9.4
Underleverantör
Om leverantören utnyttjar underleverantör för genomförande av viss del av uppdraget,
svarar leverantören för underleverantörs arbete som för eget och ansvarar för att
samtliga villkor i avtalet följs.
9.5
Auktorisationsavtal
I syfte att uppnå tidsvinster i köparens försörjning av avtalade produkter ska
möjlighet finnas att teckna ett auktorisationsavtal enligt bifogad mall, bilaga 3.
Köparen ska om de så önskar kunna utföra garantireparationer efter att ha
genomgått utbildning för certifiering eller på annat dokumenterat sätt godkänts av
leverantören. Då kan s.k. auktorisationsavtal tecknas. Ersättning eller kreditering
krävs av den beställande enheten. Auktorisationsutbildningen bekostas av
leverantören.
10 Kvalitet och utförande
Levererade produkter enligt detta avtal ska till funktion, utförande och kvalitet
överensstämma med de specifikationer, anbudsprover och broschyrer, som
köparen fått i samband med upphandlingen. Produkt ska helt överensstämma med
den produkt som lämnades för teknisk och funktionell bedömning i samband med
upphandlingen.
10.1 Standarder, krav och regelverk
Produkterna ska uppfylla gällande standarder, krav och regelverk enligt tidigare
översänd kravspecifikation i tillämpliga delar.
10.2 Avvikelser - Reklamation och returer
Om en levererad produkt avviker från kvalitets- funktions- eller andra krav enligt
avtal ska köparen snarast reklamera felet till leverantören. Leverantören ska
skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit i inrapporterad avvikelse.
Återkoppling i form av svar med uppgift om tänkt åtgärd ska lämnas inom
3 arbetsdagar.
Köparen rapporterar avvikelser via 7-klöverns hemsida (www.7-klovern.se) och
leverantören erhåller en kopia via mail.
Köparen har rätt att häva köpet eller kräva fullgod ersättningsleverans. Betalning
av faktura innebär inte att köparen avstått från rätten att påtala fel eller brister i
leveransen. Utbyte av felaktiga varor eller avhjälpande ska äga rum så snart det är
möjligt efter reklamation eller vid tidpunkt som parterna kommer överens om.
Eventuella merkostnader i samband med retur eller ersättning bekostas av
leverantören. Vid retur av felleveranser/avvikelser ska leverantören tillhandahålla
frakthandlingar.
Anvisningar för hur avvikelser och reklamationer anmäls, följs upp och
återrapporteras, gäller enligt inkommet anbud.
Villkor enligt ALOS 05, 19-24.
7
10.3 Produktförändringar
Förändringar i konstruktion, utförande, material, förpackningsstorlek eller
sammansättning, även beträffande tillbehör och reservdelar, ska 1 månad i förväg
skriftligen meddelas avtalsansvarig enhet, Hjälpmedel SAM för godkännande.
Förändrad produkt ska lägst ha motsvarande funktion och pris som inte är högre
än den produkt som är avtalad.
Leverantören ska, efter anmodan, presentera den tänkta förändringen för
utvärdering av aktuell referensgrupp. Referensgruppen tar ställning till om den
förändrade produkten uppfyller ställda krav i upphandlingen, och om den kan
accepteras. Om inte överenskommelse kan träffas kommer prövning av avtalets
giltighet att ske.
Förändringen får ej ske förrän den avtalsansvarige enheten skriftligen accepterat
denna.
Leverantören ska kontinuerligt under avtalstiden hålla en uppdaterad lista med av
köparen godkända produktförändringar med angivande av ändringsdatum och
produktens serienummer. Listan ska vara tillgänglig på leverantörens hemsida alt i
HINFO/ nationell databas.
10.4 Produktavvikelser
Leverantören är skyldig att, förutom skyldighet enligt lag, skriftligen meddela den
avtalsansvarige enheten samt avropande enheter om avtalad produkt varit utsatt
för allvarligt tillbud eller om konstruktionsfel uppdagats.
10.5 Servicemeddelanden
Överenskommen produktförändring eller produktavvikelser, enligt ovan, skall
snarast meddelas den avtalsansvarige enheten.
11 Märkning av produkter/Artiklar
11.1 Märkning av huvudhjälpmedel
Avtalade huvudhjälpmedel ska vara märkta med maskinellt läsbar streckkod av
god kvalitet innehållande produktens serienummer(till exempel streckkod typ GS1128 med applikationsidentifierare 21 för serienummer).
Samma streckkod skall vid leverans föreligga på förpackning och följesedel.
Följande märkning ska också finnas i klartext på huvudhjälpmedlet;

Leverantörens namn/tillverkarens namn

Leverantörens artikelnummer

Produktnamn/modellbeteckning

Serienummer

Tillverkningsdatum

Max brukarvikt
11.2 Märkning av tillbehör/reservdelar
Avtalade tillbehör/reservdelar eller dess förpackning bör senast vid avtalsperiodens
början vara märkt med maskinellt läsbar streckkod av god kvalitet av typ EAN-13
innehållande produktens EAN-artikelnummer.
Följande märkning skall finnas i klartext på tillbehör/reservdelar eller dess
förpackningar;
8

Leverantörens artikelnummer

Tillbehöret/reservdelens benämning
12 Provning och kompletteringsköp
Köparen förbehåller sig rätten att vid sidan av avtalet under begränsad tid prova
produkter med motsvarande funktion från annan leverantör. Likaså förbehåller sig
köparen rätten till kompletteringsköp vid särskilda behov.
13 Nya produkter
Nya produkter och tillbehör, som leverantören kompletterar sitt sortiment med inom
det avtalade området, får efter godkännande av köparens kontaktperson för
avtalsfrågor, ingå i avtalet.
14 Reservdelar och tillbehör
Leverantören ska tillhandahålla reservdelar och tillbehör till avtalad produkt under
minst fem (5) år efter det att avtalet i övrigt upphört att gälla. Aktuell
reservdelsprislista ska finnas tillgänglig på leverantörens hemsida.
15 Uppföljning och statistik
För att stärka samarbetet mellan köparen och leverantören hålls uppföljningsmöte
för det aktuella kontraktet ca x månader efter avtalsstart.
Köparen kallar till detta möte som sedan hålls kontinuerligt och tar upp eventuella
kvalitetsavvikelser, garantiåtgärder, volymuppföljning, kontroll av avtalets
intentioner gällande leveranstider, produktkvalitet mm.
Statistikuppgifter avseende avropade kvantiteter per köpare och inköpsbelopp
totalt, per objekt och per beställande enhet lämnas efter anmodan till köparens
kontaktperson för avtalsfrågor.
16 Dokumentation
Leverans anses fullgjord först när all överenskommen dokumentation är levererad.
All dokumentation rörande avtalade artiklar ska finnas tillgänglig för köparen på
datamedia.
Bruksanvisning/brukarinformation i pappersform skall medfölja varje levererad
artikel.
Dokumentation och anvisningar skall finnas beträffande;
 Teknisk information
 Produktblad och bilder
 Servicemanual
 Kombinationsavtal
 Tillbehörsförteckning
 Sprängskiss och reservdelsförteckning
 Monteringsanvisning
 För huvudprodukter, sprängskisser med gällande artikelnummer
 Om förebyggande underhåll (FU) krävs skall anvisning finnas.
 Rekonditioneringsanvisning.
Teknisk information ska vara på svenska eller engelska, övrig information enligt
ovan ska vara på svenska. All dokumentation ska vara märkt med från vilket
serienummer eller vilken årsmodell den gäller.
All dokumentation över avtalade produkter, reservdelar och tillbehör ska utöver
avtalstiden finnas tillgänglig för leverans minst 5 år efter att huvudprodukten tagits
ur produktion.
9
Om leverantören utför ändringar på avtalade produkter/artiklar ska leverantören
ansvara för att dokumentationen ändras i motsvarande grad.
Dokumentation bör vara utformad enligt Läkemedelsverkets föreskrifter LVF
2003:11.
17 Produkt-, artikel och avtalsinformation (HINFO)/nationell
databas
Leverantören ska senast 30 dagar före avtalsstart ha lagt in produkt-, artikel och
avtalsinformation samt minst brukarinformation i Hinfo/nationell databas.
18 Utbildning
I priset ingår, enligt anbud, grundläggande handhavandeutbildning och för
verksamheten anpassad teknisk genomgång, vid tillfällen som beslutas i samråd
med avropande enhet.
19 Option, Utprovningstjänster – anpassningsarbeten
Leverantören åtar sig under avtalsperioden, efter beställning från köparen, att
genomföra brukarutprovningar och anpassningsarbete av avtalade artiklar.
Omfattning. Debitering enligt prislista X.
20 Övriga villkor
20.1 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig handling
undertecknad av behöriga företrädare för köparen och leverantören.
20.2 Sekretess
Offentlighets och sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt.
För leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för hälso- och
sjukvårdspersonal anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter, vad det än
må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.), som kan komma
leverantören tillkänna. Detta innefattar alla personer som leverantören på något
sätt involverar för att fullgöra sina åtaganden mot köparen och andra personer som
på något sätt kan komma i kontakt med uppgifterna.
20.3 Omförhandling
Parterna förbehåller sig rätt till omförhandling, om det under avtalstiden sker
väsentliga förändringar av de förutsättningar som avtalet grundas på.
Omförhandling ska skriftligen begäras hos motparten så snart orsak härför
föreligger.
20.4 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende
gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat,
sinsemellan i följande ordning:

skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal,

detta avtal med bilagor inkl ALOS 05,

eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget,

förfrågningsunderlag med bilagor,

eventuella kompletteringar av anbudet,

anbud med bilagor
10
20.5 Samverkansformer
Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har träffat en överenskommelse med
Swedish Medtech om samverkansformer mellan medicintekniska företag och
medarbetare inom den offentliga hälso- och sjukvården (Samverkansavtalet).
Denna överenskommelse gäller all interaktion mellan leverantörer och köparens
personal före, under och efter upphandling.
Överenskommelsen omfattar all personal inom den offentliga hälso- och
sjukvården samt företag som marknadsför medicintekniska produkter och tjänster
och gäller från 1 januari 2006. Definitionen om medicinteknisk produkt finns i lag
om medicintekniska produkter.
Leverantören garanterar att Överenskommelse om samverkansformer samt
tolkningsdokument och tillämpningsanvisningar åtföljs och kommer att åtföljas i
leverantörens samtliga kontakter med landstinget.
20.6 Uppförandekod/Socialt ansvarstagande
Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne driver
tillsammans ett projekt ”Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling”. Alla
landsting har anslutit sig till ovanstående projekt.
Detta innebär att leverantör ska uppfylla kraven i den aktuella uppförandekoden
enligt nedan:
1. Varor som levereras enligt detta kontrakt ska vara framställda under
förhållanden som är förenliga med kraven i uppförandekoden, bilaga X.
2. Leverantören är skyldig att på anmodan från beställaren redovisa att
kraven i punkt 1 uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den
tid som beställaren begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare
skyldig att möjliggöra för beställaren att själv eller genom ombud
kontrollera på plats att kraven i punkt 1 uppfylls.
3. Skulle beställaren, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll
utförd av beställaren eller på uppdrag av beställaren eller på annat sätt, ha
befogad anledning att misstänka att kraven i punkt 1 inte uppfylls är
leverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa
krav. I annat fall gäller vad som sägs i punkt 4.
4. Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i punkt 1 - 3 innebär ett
kontraktsbrott. Beställaren får med anledning av kontraktsbrottet begära
rättelse inom den tid beställaren bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är
oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har beställaren
rätt till prisavdrag som står i proportion till beställarens intresse av att
kraven följs, uppsägning eller hävning. Valet av påföljd får inte vara
oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet.
Uppförandekoden samt information om användningen finns på följande webbsida:
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=51231.
20.7 Ansvar för skada/försäkringar
Leverantören ska hålla landstinget/regionen skadeslös för all skada som kan
åsamkas landstinget/regionen på grund av fel eller försummelse av leverantören
eller av någon för vilken denne svarar. Detta innefattar även landstingets/regionens
anställda, uppdragstagare eller tredje man. Leverantören ska ha en för ändamålet
lämplig ansvarsförsäkring.
20.8 Hävning
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till omedelbart upphörande
om
11

leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna
eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.
Köparen har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio (30)
dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om



leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter,
sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller
kollektivavtal åvilar arbetsgivare,
leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt
detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet
av skriftligt meddelande härom,
leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad
föreskrift.
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal eller del därav till upphörande trettio
(30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om


köparen i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta
avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt
meddelande därom,
köparen är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till
leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.
20.9 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Enligt ALOS 05 punkt 25-26.
20.10
Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, skall slutligen
avgöras av svensk allmän domstol där landstinget svarar i tvistemål med
tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga
rum i Gävle.
21 Bilagor
Här förtecknas de bilagor som ingår i avtalet.

Produkt- och prisspecifikation

Prisbilaga optioner

Faktura- och leveransadresser

Uppförandekod för leverantörer
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt.
För köparen
För leverantören
Ort och datum
Ort och datum
12
Namn
Namn
13
Download