Kurspresentation Södra Afrika 13 14

advertisement
Södra Afrika
- kampen fortsätter,
Zambalasa!
2013/2014
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
HEJ!
Kurspresentationen är till för dig som är intresserad av att gå kursen Södra Afrika – Kampen fortsätter,
Zambalasa! Här kan du läsa om kursens innehåll och upplägg.
Färnebo folkhögskola har sedan 70-talet gjort resande kurser till olika länder. På skolan finns ett
brinnande intresse för kontakter med människor i andra länder. Om du tycker om att resa, träffa nya
människor, bo kollektivt och fördjupa dig i frågor som rör demokratifrågor, solidaritet, fred, miljö och
mänskliga rättigheter är Färnebo Folkhögskola något för dig.
Läs igenom den här kurspresentationen och bestäm dig sedan om en nyfikenhet väckts hos dig. Om så
är fallet, tveka inte! Anmäl dig till kursen och kom gärna på informationsmötet 11-12 maj om du kan!
Där kommer du att träffa andra som blivit nyfikna på kursen och oss som varit med och planerat för
Södra Afrikakursen.
Kurspresentationen utgör kursens ramar, sen är det du och alla andra deltagare som tillsammans med
oss på Färnebo folkhögskola samt de organisationer vi samarbetar med kring denna kurs som skall
skapa kursens konkreta innehåll.
Vi hoppas vi får möjlighet att erbjuda dig en plats på kursen när den börjar i höst!
Välkommen!
Paul Carlsson, kursansvarig lärare, och kursgruppen för Södra Afrika – Kampen fortsätter, Zambalasa!
2
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
KURSFAKTA
När: 19 aug 2013 - 30 maj 2014
Ansökan: För senaste ansökningsdatum, samt ansökningsblankett se: www.farnebo.se
Antagning: Löpande antagning. Inga särskilda formella meriter är utslagsgivande, utan vi ser till
dina förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Helgen 11-12 maj är det Öppet hus och en
informationsträff i Österfärnebo.
Kostnader: Undervisningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Kostnader för
resa, boende, mat, litteratur och kopiering på skolan beräknas bli ca 55000 kr, vid boende på skolan
båda terminerna.
Kontaktperson: Paul Carlsson
Telefon: 0291-202 75
E-post: [email protected]
FÄRNEBO FOLKHÖGSKOLA
Skolans mål
Färnebo folkhögskola verkar för en värld
byggd på rättvisa och solidaritet där
demokratiska och mänskliga rättigheter
garanteras alla. Visionen är en värld där det
råder rättvis fred och där vi hushållar med
jordens resurser. En värld fri från rasism,
sexism, homofobi och andra former av förtryck
och diskriminering.
Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och
solidaritetsrörelsens folkhögskola och många
av våra kurser arbetar med teman som
jämställdhet, antirasism, fred, miljö och
mänskliga rättigheter. Skolan är religiöst och
partipolitiskt obunden. Sedan mitten av 70talet har skolan anordnat resande kurser i
samverkan med andra folkhögskolor. 1991 blev
Färnebo Folkhögskola självständig och vi
bedriver sedan dess kurser i egen regi.
Färnebo folkhögskola strävar efter att vara en
mötesplats för alla som har ett intresse av att
förändra den värld vi lever i. Vi strävar efter
att kursdeltagare ges möjlighet att bli
självständiga och handlingskraftiga människor
som tar ansvar för sitt eget agerande och
känner solidaritet med andra. Vi anser att alla
människor ska bemötas med respekt för sina
val, egenskaper och förutsättningar.
Folkbildningssyn
Folkbildningen skapar förståelse för
människans situation och möjligheter. Den ger
kunskap, självinsikt och handlingskraft.
Folkbildningens dubbla uppdrag är att berika
den enskilda människan och samtidigt ge
redskap för påverkan och förändring av
samhället. Folkbildningen utgör en viktig del
av folkrörelserna, såväl de traditionella som de
nya globala rättviserörelserna.
3
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
Skolans huvudorganisationer
Färnebo folkhögskola har 15
huvudorganisationer som väljer representanter
i skolans styrelse. Skolans styrelse fattar de
övergripande besluten om skolans verksamhet
och budget. De femton organisationerna är:
Afrikagrupperna, Folkkampanjen mot
kärnkraft/kärnvapen, Förbundet Djurens Rätt,
Emmaus Björkå, Fältbiologerna,
Framtidsjorden, Internationella Arbetslag
(IAL), Kvinnor för fred, Svalorna,
Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner,
Praktisk solidaritet (PS), Svenska
fredskommittén, Vänskapsförbundet Sverige –
Nicaragua (VFSN) och Den Resande Skolan
(DRS).
Våra kurser samarbetar alltid när möjlighet
finns med huvudorganisationerna och deras
samarbetsorganisationer i syd och nord. Vi
jobbar även med andra organisationer som
delar våra mål.
4
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
Färdigheter i presentation och framförande
övar vi fortlöpande då det underlättar under
både resan och det utåtriktade arbetet. Redan
nu kan det vara bra att börja fundera över
vilken form vi vill att det utåtriktade arbetet
ska ta så att vi kan börja samla in material
under resan. Här kan det även vara bra att
redan innan resan knyta kontakter med tänkta
målgrupper i Sverige som skulle kunna vara
intresserade av det vi tänkt skapa.
KURSENS UPPLÄGG
Kursen är 9,5 månader lång och indelad i tre
perioder. Första perioden är en förberedelse
inför resan, både för att ha kunskaper och för
att alla i kursen ska lära känna varandra. Andra
perioden är studieresan till Sydafrika, Namibia
och Zimbabwe. Under den tredje perioden
kommer vi att ägna oss åt utåtriktat arbete i
någon form samt fortsättningsvis fördjupa oss i
kursens tema.
Period 2: Studieresa till Sydafrika:
Period 1: Studier och förberedelser
(Cirka 4 månader)
(Cirka 12 veckor)
Vi tror att möten mellan människor från olika
platser och sammanhang kan förändra världen.
Att lära känna ett annat samhälle och delta i
människors vardag ger oss perspektiv på våra
egna liv och skapar förståelse för vår
omgivning.
I slutet av augusti flyttar vi alla in på skolan.
Där lär vi känna varandra och bekantar oss
med omgivningarna, den här perioden fylls av
studier och förberedelser för resan. Vi studerar
kursens tema, ländernas historia, kultur och
politik, ekonomisk globalisering, begrepp
såsom kön, etnicitet, klass och sexuell läggning
samt praktisk demokrati. Den här perioden
kommer även inkludera två veckors praktik i
Sverige som har koppling med praktiken i
Sydafrika. Det kommer även finnas möjlighet
att göra individuella fördjupningar. Studierna
går över ämnesgränserna och vill uppmuntra
kritiskt och aktivt tänkande.
Det är därför det ingår en resa i kursen på
Färnebo Folkhögskola. Engagemanget ökar vid
det personliga mötet; när människor får ett
namn och ett ansikte.
Det är stor skillnad att resa själv som turist och
resa som deltagare på en Färnebokurs. Att
delta i en grupp som representerar skolan har
många fördelar men innebär samtidigt mycket
ansvar. Alla kommer inte att ha möjlighet att se
och göra allt. Vi får tillsammans bestämma hur
vi ska göra för att skaffa de erfarenheter och
den kunskap som behövs för att skapa en
helhetsbild.
En del tid går också till praktiskt arbete såsom
städning och matlagning vilket görs
tillsammans. De flesta är inte vana att bo
kollektivt och det är därför viktigt att hitta bra
fungerande former för ansvarstagande och
beslutsfattande. Alla ska ha möjlighet att
komma till tals och påverka på lika villkor.
Därför använder vi oss ibland av exempelvis
drama och musik för att öka tryggheten i
gruppen, plocka fram vår kreativitet och
fantasi samt för att hitta alternativa sätt att
uttrycka sig och få sin åsikt hörd.
Resan inleds med några dagars introduktion
till landet genom olika studiebesök och
föreläsningar. Därefter reser vi ut på
landsbygden i Sydafrika för att under cirka två
veckor delta i vardagslivet där. Vi kommer att
bo två och två i familjer.
5
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
Period 3: Studier och utåtriktat
arbete (Cirka 3 månader)
Vi börjar den tredje och sista perioden av
kursen med att samla våra intryck, erfarenheter
och kunskap från resan. Människor i Sydafrika
har delat med sig av sin kunskap, sin tid, sin
vardag och nu är det vårt ansvar att dela med
oss av dessa lärdomar till människor i Sverige.
Tidigare kurser har till exempel hållit föredrag
på skolor, arbetsplatser och organisationer,
skrivit artiklar, flygblad och böcker, gjort
fotoutställningar, spelat teater, organiserat
möten, seminarier, stödfester, marscher,
temadagar, festivaler och bjudit in gäster från
det land de har besökt.
Under denna kursperiod fortsätter vi även med
våra studier och fördjupar oss i temat på olika
sätt.. Kursen avslutas med att alla tre perioder
utvärderas och vi diskuterar tillsammans hur
man kan gå vidare med sitt engagemang.
Detta är ett bra tillfälle att lära känna och
komma nära människor som lever under andra
förutsättningar än dina egna.
Efter byvistelsen gör vi praktik. Vi förbereder
praktiken genom att träffa organisationer och
genomför studiebesök. Sedan är det fyra
veckors praktik på en organisation som arbetar
med demokrati- och rättighetsfrågor. Då
praktikperioden är över kommer det finnas
möjlighet att under 2 veckor även åka till
Namibia eller Zimbabwe och besöka olika
organisationer.
Under större delen av resan kommer vi att vara
uppdelade i mindre grupper. Med jämna
mellanrum träffas vi för att dela med oss av
våra erfarenheter och planera kommande
aktiviteter. Även om Sydafrika är ett relativt
säkert land förbehåller sig lärare och
handledare rätten att avgöra i frågor där
kursdeltagarens säkerhet och välbefinnande
kan vara i fara.
6
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
fjärde där vi väljer personer som fattar beslut åt
oss i samhället. Begreppet demokrati innefattar
så mycket mer. Det innebär att på alla plan
kunna arbeta fram och ta beslut på ett sätt som
gör människor delaktiga och framförallt att alla
får sina lagliga rättigheter tillgodosedda.
KURSENS TEMA:
SÖDRA AFRIKA - KAMPEN GÅR
VIDARE
Beroende på vem du är och i vilken del av
världen du bor i har du olika förutsättningar
att skapa ditt liv så som du vill ha det. Ditt
handlingsutrymme påverkas av om du är fattig
eller rik, gammal eller ung, kvinna eller man.
Även din hudfärg, etnicitet och sexualitet är
påverkande faktorer. Hur du kan kräva dina
rättigheter och få dem tillgodosedda påverkas
av vilken ställning du har i samhället. Alla som
går kursen har olika erfarenheter av detta och
vi kan dela med oss av dem till varandra.
En viktig del av kursen är alla ska känna sig
trygga, kunna göra sina röster hörda, bli tagna
på allvar och lyssnade på. För att uppnå en
demokratisk anda på kursen arbetar vi på ett
varierande sätt både i mindre grupper och i
storgrupp och använder metoder för att
synliggöra varandra.
Att du som kursdeltagare har stort inflytande
över hur kursen utformas är en viktig del av
hur Färnebo Folkhögskola arbetar utifrån en
demokratisk värdegrund. Till exempel kan du
vara med och bestämma över vilken
kurslitteratur som köps in, vilka föreläsare ni
vill ha, vilka studiebesök ni gör och så vidare.
På skolan arbetar vi även med
kunskapsutjämning: det finns mycket kunskap
både bland lärare och kursdeltagare och det är
viktigt att kunna ta del av varandras
erfarenheter och kunskaper för att alla ska
känna en delaktighet i studierna.
Studierna om södra Afrika ger oss möjlighet
att jämföra med hur det ser ut i en annan del
av världen. Sydafrika har haft stora problem
med rasism, jämställdhet och klassklyftor men
har börjat arbeta för en mer demokratisk
vardag. Vad har hänt sen 1994 då ANC blev
regeringsparti? Har folkets förhoppningar
infriats? De vita äger fortfarande stora delar av
tillgångarna och de svarta jobbar i samma
gruvor som under apartheid. Hur demokratiskt
och jämlikt är Sydafrika idag?
Hur ser vardagen ut för färgade, kvinnor eller
homosexuella? Vem kämpar för deras
rättigheter och vilken skillnad gör det? Kan
man kanske se en koppling mellan kampen för
en bättre värld i södra Afrika och Sverige?
Kanske det går att lära sig något av varandra
och genomföra ett utbyte av kunskap och
intryck? Går det till och med att kämpa
tillsammans för att bryta de negativa mönster
som söndrar och härskar över folk?
Vad är egentligen demokrati? I skolan har vi
kanske fått lära oss att demokrati betyder
folkstyre. Vi är vana vid val till riksdagen vart
7
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
Kollektivet
Kollektivet är en annan viktig del av Färnebo
folkhögskolas pedagogik. På kursen både bor
och arbetar ni tillsammans. I Österfärnebo bor
alla kursdeltagarna tillsammans i ett kollektiv.
Du måste vara inställd på att dela rum med
någon annan både under tiden i Österfärnebo
och under resan.
Hur arbetar vi på Färnebo?
Pedagogiken på Färnebo folkhögskola kan
sägas stå på tre ben: deltagarinflytande, att
varva teori och praktik och att bo kollektivt.
Deltagarinflytande
Utifrån kursens övergripande planering, som
du kan ta del av i denna kurspresentation,
planerar lärarna i dialog med er kursdeltagare
och de aktuella huvudorganisationerna i
Sverige hur studierna ska se ut. I studierna
varvas bland annat föreläsningar,
grupparbeten, diskussionsgrupper och
studiebesök.
I Österfärnebo ansvarar ni tillsammans för
matlagning, inköp, städning och kursens
ekonomi. Därför delar ni in er i olika
ansvarsgrupper som har ansvar för olika
områden, exempelvis ekonomi och inköp.
Annat arbete, som städning och matlagning
turas alla om att göra. Att studera och arbeta
tillsammans handlar om att lära sig samarbeta,
att dela ansvar och se till allas bästa.
Teori och praktik
På Färnebo folkhögskola tror vi att det är
viktigt att de teoretiska studierna ges
verklighetsanknytning. Därför försöker vi
redan under första perioden lära oss kring
kursämnet genom både teoretiska och
praktiska moment t.ex. genom både
litteraturstudier och möten med människor
och praktisk verksamhet i olika former.
Vi arbetar aktivt med demokrati genom att
prova olika mötestekniker och försöka hitta
former där alla kommer till tals och blir nöjda
med besluten. I kollektivet ingår många
individer med olika erfarenheter och
bakgrund. Detta kan leda till konflikter, men
det kan också bli en resurs om vi kan lära av
varandra. Tillsammans kan man göra så
mycket mer än ensam, och ha mycket roligare.
Relativt mycket tid ägnas åt studiebesök och
resor, samt under olika former av praktiskt
arbete . Vi tror att de självupplevda
erfarenheterna och reflektionerna kring
frågorna som studeras i kursen bidrar till att ett
personligt engagemang väcks.
En integrerad del av kursen är att dokumentera
och föra ut berättelser om, bilder av och
perspektiv på frågorna som kursen behandlar.
Att dela med sig av sina kunskaper genom
utåtriktat informationsarbete i samarbete med
huvudorganisationerna är mycket viktigt på
Färnebo folkhögskola. Vårt mål är att du ska
kunna använda kunskapen du tillägnar dig i
konkret omställningsarbete.
8
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
En drog- och alkoholfri skola
Vår skola vill erbjuda möjlighet till ett
alternativt sätt att leva och lära tillsammans. En
kurs på Färnebo folkhögskola ställer stora krav
på deltagarna och deltagarna har ett stort stöd
av och ansvar gentemot varandra. En
grundläggande förutsättning för att detta ska
kunna förverkligas är en drog- och alkoholfri
skolmiljö.
Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala
problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av
alkohol och andra droger. Oavsett vilken
bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo
folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola
som ett alternativ till alkohol- och
droganvändningen i det övriga samhället. En
förutsättning för att du ska kunna gå kursen är
att du inte har några aktuella problem med
alkohol eller andra droger.
”Mejeriet” en av folkhögskolans lokaler.
Vi studerar omställnings- och
utvecklingsfrågor tillsammans med människor
som är involverade i olika
omställningsverksamheter. Under studiebesök
och studieresor hamnar vi i sammanhang som
vi inte känner till sedan tidigare. Detta
förutsätter en ansvarsfull inställning till alkohol
och droger även under resan.
”Prästgården” Färnebo folkhögskolas huvudbyggnad.
9
SÖDRA AFRIKA — KAMPEN FORTSÄTTER, ZAMBALASA!
ÖSTERFÄRNEBO
Färnebo folkhögskola ligger i Österfärnebo i
södra Gästrikland. Det är en by i
jordbruksbygden kring Dalälven sex mil söder
om Gävle och åtta mil norr om Uppsala.
Sedan några år tillbaka finns här dessutom
Österfärnebo sockens utvecklingsgrupp som
jobbar aktivt för att bevara och förbättra
försörjningsmöjligheterna i bygden.
Skolan har god kontakt med lokala
producenter som kurserna kan köpa ägg, mjöl,
knäckebröd och grönsaker av.
Skolan är inte samlad till en enda stor
skolbyggnad utan lokalerna ligger utspridda i
samhället. Kontoret är inhyst i den gamla
prästgården och kurserna i Österfärnebo bor i
olika hus som heter Herrgården, Lychous,
Bohms och Mejeriet.
I Österfärnebo med omnejd bor ca 1400
personer. Det är ett levande samhälle på
landsbygden. Här finns förutom Färnebo
folkhögskola, Lasses kiosk, Lundgrens café,
pizzeria, ICA, bensinmack, second handbutiken Ymsa och musikföreningen UGG,
elljusspåret och Österfärnebo IF som har
fotbollslag, orientering, friidrott mm. Hos ICA
kan man även få tag i frimärken och receptfria
mediciner. I byn kan man också träna i den
nya idrottshallen eller på gymmet.
10
Download