Terbinafin BMM Pharma tablet

advertisement
Läkemedelsverket 2014-02-24
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletter
Terbinafin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Terbinafin BMM Pharma är och vad det används för
2. Innan du använder Terbinafin BMM Pharma
3. Hur du använder Terbinafin BMM Pharma
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Terbinafin BMM Pharma ska förvaras
6. Övriga upplysningar
1. VAD TERBINAFIN BMM PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Terbinafin tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotikum och som används för att behandla
svampinfektioner i hud och naglar. När läkemedlet tas via munnen, når det platsen för infektionen i
tillräckligt hög koncentration för att döda svampen eller stoppa dess tillväxt.
Terbinafin BMM Pharma används för behandling av svampinfektioner i finger- och tånaglar.
Terbinafin BMM Pharma används också vid behandling av ringorm i ljumsken och på andra delar av
kroppen, samt fotsvamp.
Terbinafin är ej effektivt mot Pityriasis versicolor (en hudsjukdom orsakad av jästsvampen Malassezia
ovale).
2. INNAN DU ANVÄNDER TERBINAFIN BMM PHARMA
Använd inte Terbinafin BMM Pharma
- om du är överkänslig (allergisk) mot det aktiva innehållsämnet eller något av övriga innehållsämnen
i Terbinafin BMM Pharma
- om du har allvarliga njur- eller leverproblem.
Var särskilt försiktig med Terbinafin BMM Pharma
Tala med din läkare innan du påbörjar behandlingen med Terbinafin BMM Pharma om du har:
- någon leversjukdom
- psoriasis
Sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart om du upplever:
- klåda, oförklarligt ihållande illamående, brist på aptit, trötthet, gula ögonvitor eller gulaktig hud,
illamående, trötthet, magsmärtor, kväljningar, kräkningar, mörk urin eller blek avföring.
- hög feber eller ont i halsen.
Läkemedelsverket 2014-02-24
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana. Behandling med Terbinafin BMM Pharma kan påverka eller påverkas av vissa
läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:
- rifampicin (används vid behandling av tuberkulos).
- cimetidin (används vid behandling av magsår).
- tricykliska antidepressiva läkemedel såsom klomipramin eller amitriptylin.
- antidepressiva läkemedel som kallas serotonin-återupptagshämmare (SSRI) t.ex. paroxetin.
- vissa läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare t.ex. selegilin som används vid behandling
av Parkinsons sjukdom.
- betareceptorblockerare (vid behandling av högt blodtryck och vissa andra hjärtbesvär).
- antiarrytmika (läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm).
- andra läkemedel som metaboliseras via cytokrom P450 systemet: cyklosporin, terfenadin,
triazolam och tolbutamid.
Oregelbunden menstruation och mellanblödningar kan förekomma hos kvinnor som använder p-piller
och Terbinafin BMM Pharma samtidigt.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Använd inte Terbinafin BMM Pharma om du är gravid annat än efter särskilt övervägande i samråd
med läkare. Använd inte Terbinafin BMM Pharma om du ammar eftersom terbinafin går över i
modersmjölk.
Körförmåga och användning av maskiner
Terbinafin BMM Pharma har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller att använda
verktyg eller maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete
som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är
användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa
effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för
vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
3. HUR DU ANVÄNDER TERBINAFIN BMM PHARMA
Använd alltid Terbinafin BMM Pharma enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig.
Dosering:
Vanlig dos för vuxna (inklusive äldre) är 1 tablett 250 mg dagligen. Behandlingstidens längd beror på
typ av infektion och infektionens svårighetsgrad.
Vanliga behandlingstider är:
Fotsvamp, samt ringorm i ljumsken eller på andra delar av kroppen:
Behandlingstid 2-4 veckor. Vissa typer av fotsvamp kan kräva upp till 6 veckors behandling. Tecken
på infektionen kan kvarstå flera veckor efter avslutad behandling.
Nagelinfektioner:
Fingernaglar: vanlig behandlingstid 6 veckor.
Tånaglar: vanlig behandlingstid är 12 veckor men i vissa fall upp till 6 månader.
Terbinafin BMM Pharma rekomenderas ej till barn eller ungdomar (under 18 år).
Läkemedelsverket 2014-02-24
Om du tycker att effekten av Terbinafin BMM Pharma är för stark eller för svag, kontakta din läkare
eller apotekspersonal.
Om du har tagit för stor mängd av Terbinafin BMM Pharma
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om barn har tagit läkemedlet av misstag kontakta
alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentalen (tel 112). Symtom på överdos kan vara huvudvärk,
illamående bröstsmärta och yrsel.
Om du har glömt att ta Terbinafin BMM Pharma
Om du har glömt att ta din tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att
kompensera för glömd tablett.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Terbinafin BMM Pharma orsaka biverkningar men alla användare behöver
inte få dem.
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Magbesvär (uppkördhet, aptitlöshet,
illamående, lättare buksmärtor, diarré). Allergiska hudreaktioner (hudutslag och nässelutslag), klåda, .
Led- och muskelvärk, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, trötthet.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Smakförändring eller smakförlust.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Anafylaktisk reaktion (allvarlig allergisk
reaktion), angioneurotiskt ödem, svullnadav läppar, ansikte, hals eller tunga) nedsatt känsel,
domningar och stickningar, yrsel. Allvarlig leverpåverkan inkluderande gulsot (tecken på detta är
gulaktiga ögonvitor eller hud) eller leverinflammation.
Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Förvärrad psoriasis, allvarliga
hudreaktioner som Stevens-Johnsons syndrom (allvarlig och utbredd reaktion med rodnad och
blåsbildning), toxisk epidermal nekrolys (fjällning av det övre hudlagret), ljuskänslighet, håravfall,
förändring av antal och typer av vissa blodceller (påvisas via blodprover, blåmärken eller upprepade
infektioner som förkylning och halsont), depression, ångest, menstruella störningar (mellanblödningar,
oregelbunden menstruation). Uppkomst eller förvärrande av existerande kutan eller systemisk lupus
erythematosus (stora områden med rödfläckig hud, ledsmärtor och feber), allvarlig leverpåverkan.
Sluta att ta Terbinafin BMM Pharma och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande
symtom (angioödem)
- svullnad av ansikte, tunga eller svalg.
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5. HUR TERBINAFIN BMM PHARMA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven
månad.
Läkemedelsverket 2014-02-24
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är terbinafin. Varje tablett innehåller 250 mg terbinafin (som
terbinafinhydroklorid).
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, hypromellos,
vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Terbinafin BMM Pharma 250 mg tabletter är vita, runda och välvda tabletter med ”TF” och en
brytskåra på den andra sidan.
Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100, 112, 250 och 500 tabletter i
tryckförpackning.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Bluefish Pharmaceuticals AB
Torsgatan 11
111 23 Stockholm
Sverige
Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige: Terbinafin BMM Pharma
Denna bipacksedel godkändes senast
2014-02-24
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards