Kommunal författningssamling

advertisement
Alfabetiskt sakregister från 1989 och framåt
Kommunal författningssamling
A
ABVA 2009 – Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2009:05
Alkohollagen, avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgift enligt
alkohollagen
2009:13
Allmän plats i Falköpings kommun, taxa för upplåtelse av
2009:07
Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 2009
2009:05
Allmänna handlingar, taxa för avskrifter, kopior m.m. av
2007:14
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun
2005:01
Anläggningar i Falköpings kommun, taxa för uthyrning av
kommunala lokaler och
2011:02
Anslag, regler för beräkning av studieförbundens kommunala
2007:04
Anställda, riktlinjer för uppvaktning av
2007:08
Arbetslivsnämnden, reglemente för kompetens- och
2007:15
Arbetsordning för integrationsutskottet
2011:13
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommun
2011:21
Arkivreglemente för Falköpings kommun
1996:01
Attestreglemente för Falköpings kommun
1994:04
Automatspeltillstånd, avgifter för
2000:07
Avfallshantering i Falköpings kommun, taxa för
2007:13
Avgift för hyra av konsertsalen
2007:11
Avgift för transport av avlidna
2006:13
Avgift vid familjerådgivning
1997:06
Avgifter för automatspeltillstånd
2000:07
Avgifter för musikskolan i Falköpings kommun
2010:04
Avgifter för serveringstillstånd och tillsynsavgift enligt alkohollagen
2009:13
Avgifter för skol- och lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby
2011:05
Avgifter i samband med insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS
2006:12
Avgifter inom Falköpings kommun, taxa för felparkerings-
2009:16
Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Falköpings kommun,
föreskrifter för
2010:09
Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet
2011:03
Avlidna, avgift för transport av
2006:13
Avlopp utanför verksamhetsområde, taxa för anslutning av vatten
2011:09
Avloppsanläggning, ABVA 2009, allmänna bestämmelser för
användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och
2009:05
Avloppsanläggning, taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten
avloppsanläggning
2011:06
Avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar, taxa för
2007:14
(LSS) samt o
B
Badet, avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorps-
2010:05
Barn- och utbildningsnämnden, reglemente för
2004:02
Barnomsorg, taxa för kommunal
2010:03
Belysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal
bidragsgivning till gatu-, väg- och gårds-
2006:08
Beredningen, reglemente för demokrati-
2008:04
Bestorp i Falköpings kommun, föreskrifter för Naturreservatet
2010:24
Bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning, ABVA 2009, allmänna
2009:05
Bestämmelser för Falköpings kommun om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator)
1977:11
Bestämmelser för Falköpings kommuns föreningsledarstipendium
1993:07
Bestämmelser för Falköpings kommuns idrottsstipendium
1993:08
Bestämmelser för Falköpings kommuns kulturstipendium
1993:06
Bestämmelser för Falköpings stad om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator)
1977:13
Bestämmelser för Falköpings stad, gatukostnads-
1977:12
Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom
Falköpings kommun
2005:06
Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och
gårdsbelysning inom Falköpings kommun
2006:08
Bestämmelser för utdelning av Falköpings kommuns minnesgåva till 1998:03
kommunfullmäktigeledamöter m.fl.
Bestämmelser och firmateckningsrätt för kommunstyrelsen,
delegations-
2008:13
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun
2011:01
Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator), bestämmelser för Falköpings kommun om
1977:11
Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator), bestämmelser för Falköpings stad om
1977:13
Bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal
2005:06
Bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings
kommun, bestämmelser för kommunal
2006:08
Brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms
2011:12
kommuner, taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt
lagen om
Brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms
kommuner, taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor och lagen om
2011:11
Bygglovtaxa för Falköpings kommun, plan- och
2010:02
Byggnadsnämnden, reglemente för
2010:12
C
D
Datakörkortet, taxa för ECDL-körkort - Europeiska
2002:15
Delegationsbestämmelser och firmateckningsrätt för kommunstyrelsen2010:19
Demokratiberedningen, reglemente för
2008:04
Detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa
receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn av
folkölsförsäljning och
2011:07
E
ECDL-körkort –Europeiska datakörkortet, taxa för
2002:15
Ekehagens Forntidsby samt entréavgift till Falbygdens museum,
avgifter för skol- och lägerverksamhet i
2010:06
Ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Falköpings kommun,
bestämmelser om
2008:14
Eldning utomhus, föreskrifter om
2008:09
Enskilda vägar inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning
2005:06
Entréavgift till Falbygdens museum
2011:04
Explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms kommuner, Taxa för 2011:12
räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om
brandfarliga och
Explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms kommuner, taxa för 2011:11
räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
och lagen om brandfarliga och
F
Falbygdens museum, entréavgift till
2011:04
Familjerådgivning, avgift vid
1997:06
Felparkeringsavgifter inom Falköpings kommun, taxa för
2009:16
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen, delegationsbestämmelser och
2008:13
Flobybadet och Stenstorpsbadet, avgifter vid Odenbadet
2011:03
Folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av 2011:07
handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för
tillsyn av
Fordon som flyttats, taxa för förvaring av
2009:06
Forntidsby, avgifter för skol- och lägerverksamhet i Ekehagens
2011:05
Fritidsnämnden, reglemente för kultur- och
2007:05
Funktionshindrade (LSS), avgifter i samband med insatser enligt
lagen om stöd och service till vissa
2006:12
Färdtjänst, reglemente för riks-
1998:02
Färdtjänstreglemente inom Västtrafik Skaraborgs affärsområde,
gemensamt
2007:02
Fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun,
regler för
2011:16
Föreningsledarstipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns
1993:07
Föreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i
Falköpings kommun
2010:09
Föreskrifter för Falköpings kommun, allmänna lokala ordnings-
2005:01
Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, lokala
2011:08
Föreskrifter för Naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun
2010:24
Föreskrifter för torghandeln i Falköpings kommun, lokala ordnings-
2005:11
Föreskrifter om eldning utomhus
2008:09
Förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§ medbestämmandelagen, 1977:02
reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande
Förtroendevalda i Falköpings kommun, bestämmelser om ekonomisk ersättning till
2011:01
Förtroendevalda, riktlinjer för uppvaktning av
2007:09
G
Gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning till
2006:08
Gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator), bestämmelser för Falköpings kommun om bidrag till
1977:11
Gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator), bestämmelser för
Falköpings stad om bidrag till
1977:13
Gatukostnadsbestämmelser för Falköpings stad
1977:12
Gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och
2006:08
H
Handikappomsorgen i Falköpings kommun, föreskrifter för avgifter inom
2010:09
äldre- och
Handikapprådet (KHR) i Falköpings kommun, reglemente för
kommunala
2003:12
Handlingar, taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna
2007:14
Hyra av konsertsalen, avgift för
2007:11
Hälsa och miljö, lokala föreskrifter för att skydda människors
2011:08
I
Idrottsstipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns
1993:08
Integrationsutskottet, arbetsordning för
2011:13
Intern kontroll, reglemente för
2005:12
J
K
Kommunal barnomsorg, taxa för
2010:03
Kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings
kommun, bestämmelser för
2005:06
Kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom
Falköpings kommun, bestämmelser för
2006:08
Kommunala handikapprådet (KHR) i Falköpings kommun, reglemente för
2003:12
Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun, reglemente för
2002:14
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun, arbetsordning för
2011:21
Kommunfullmäktigeledamöter m.fl., bestämmelser för utdelning av
Falköpings kommuns minnesgåva till
1998:03
Kommunstyrelsen, delegationsbestämmelser och firmateckningsrätt
för
2008:13
Kommunstyrelsen, reglemente för
2011:17
Kompetens- och arbetslivsnämnden, reglemente för
2007:15
Konsertsalen, avgift för hyra av
2007:11
Kontroll, reglemente för intern
2005:12
Kopior m.m. av allmänna handlingar, taxa för avskrifter,
2007:14
Kultur- och fritidsnämnden, reglemente för
2007:05
Kulturstipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns
1993:06
Körkortet, taxa för ECDL-körkort – Europeiska data-
2002:15
L
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
2011:08
Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun, allmänna
2005:01
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Falköpings kommun
2005:11
Lokaler och anläggningar i Falköpings kommun, taxa för uthyrning
av kommunala
2011:02
LSS, avgifter i samband med insatser enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade
2006:12
Lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby, avgifter för skol- och
2011:05
Läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn av folkölsförsäljning 2011:07
och detaljhandel med tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa
receptfria
LärCenter, taxa för uthyrning av lokaler på
2002:08
M
Medbestämmandelagen, reglemente för Falköpings kommuns nämnder
1977:02
rörande förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§
Miljö, lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
Miljönämnden Östra Skaraborg, reglemente för
2011:08
2009:20
Minnesgåva till kommunfullmäktigeledamöter m.fl., bestämmelser för 1998:03
utdelning av Falköpings kommuns
Museum, entréavgift till Falbygdens
2011:04
Musikskolan i Falköpings kommun, avgifter för
2010:04
N
Naturreservatet Bestorp i Falköpings kommun, föreskrifter för
2010:24
O
Odenbadet, Flobybadet och Stenstorpsbadet, avgifter vid
2011:03
Olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom
Falköpings och Tidaholms kommuner, taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot
2011:11
Ordning, för Falköpings kommun, renhållnings-
1997:09
Ordningsföreskrifter för Falköpings kommun, allmänna lokala
2005:01
Ordningsföreskrifter för torghandeln i Falköpings kommun, lokala
2005:11
P
Pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun, reglemente för kommunala
2002:14
Personalstadga för Falköpings kommun
1989:19
Plan- och bygglovtaxa för Falköpings kommun
2011:20
Prövning (utbildning) , taxa för särskild
2005:08
R
Receptfria läkemedel i Falköpings kommun, taxa för tillsyn av
folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt
kontroll av handel med vissa
2011:07
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
2004:02
Reglemente för byggnadsnämnden
2010:23
Reglemente för demokratiberedningen
2008:04
Reglemente för Falköpings kommun, arkiv-
1996:01
Reglemente för Falköpings kommun, attest-
1994:04
Reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande förhandling
som avses i 11–14 och 38 §§ medbestämmandelagen
1977:02
Reglemente för Färdtjänst Skaraborg
2010:16
Reglemente för intern kontroll
2005:12
Reglemente för kommunala handikapprådet (KHR) i Falköpings
kommun
2011:18
Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings
kommun
2011:19
Reglemente för kommunstyrelsen
2011:17
Reglemente för kompetens- och arbetslivsnämnden
2007:15
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
2007:05
Reglemente för Miljönämnden Östra Skaraborg
2009:20
Reglemente för revisorerna i Falköpings kommun
2007:01
Reglemente för riksfärdtjänst
1998:02
Reglemente för räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms
kommuner
2011:22
Reglemente för socialnämnden
2011:15
Reglemente för tekniska nämnden
2011:23
Reglemente för valnämnden
2011:14
Reglemente, skolskjuts-
2003:08
Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslag
2007:04
Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings
kommun
2011:16
Renhållningsordning för Falköpings kommun
1997:09
Revisorerna i Falköpings kommun, reglemente för
2007:01
Riksfärdtjänst, reglemente för
1998:02
Riktlinjer för uppvaktning av anställda
2009:23
Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda
2007:09
Rådgivning, avgift vid familje-
1997:06
Räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner,
reglemente för
2011:22
Räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms
kommuner, taxa för
2011:12
Räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och
lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings
och Tidaholms kommuner, taxa för
2011:11
S
Serveringstillstånd och tillsynsavgift enligt alkohollagen, avgifter för
2009:13
Skaraborg, reglemente för Miljönämnden Östra
2009:20
Skaraborgs affärsområde, gemensamt färdtjänstreglemente inom
Västtrafik
2007:02
Skol- och lägerverksamhet i Ekehagens Forntidsby, avgifter för
2011:05
Skolskjutsreglemente
2003:08
Småhus m.m. i Falköpings kommun, regler för fördelning av tomter
för
2011:16
Socialnämnden, reglemente för
2011:15
Sotningsfrister för Falköping kommun
2010:15
Sotningstaxa för Falköpings kommun
2010:21
Stadga för Falköpings kommun, personal-
1989:19
Stenstorpsbadet, avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och
2011:03
Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns föreningsledar-
1993:07
Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns idrotts-
1993:08
Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns kultur-
1993:06
Studieförbundens kommunala anslag, regler för beräkning av
2007:04
Särskild prövning (utbildning), taxa för
2005:08
T
Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsOmråde
2011:09
Taxa för avfallshantering i Falköpings kommun
2007:13
Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar
2007:14
Taxa för ECDL-körkort – Europeiska datakörkortet
Taxa för Falköpings kommun, plan- och bygglov-
2002:15
2010:02
Taxa för Falköpings kommun, sotnings-
2008:05
Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2011:06
Taxa för felparkeringsavgifter inom Falköpings kommun
2009:16
Taxa för förvaring av fordon som flyttats
2009:06
Taxa för kommunal barnomsorg
2010:17
Taxa för räddningstjänstens tillståndsprövning enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings och
Tidaholms kommuner
2011:12
Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 2011:11
och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings
och Tidaholms kommuner
Taxa för särskild prövning (utbildning)
2005:08
Taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror 2011:07
samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i
Falköpings kommun
Taxa för upplåtelse av allmän plats i Falköpings kommun
2009:07
Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar
i Falköpings kommun
2011:02
Taxa för uthyrning av lokaler på LärCenter
2010:10
Tekniska nämnden, reglemente för
2011:23
Tidaholms kommuner, reglemente för räddningsnämnden för
Falköpings och
2011:22
Tidaholms kommuner, taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt lagen 2011:11
om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva
varor inom Falköpings och
Tillstånd och tillsynsavgift enligt alkohollagen, avgifter för serverings- 2009:13
Tillstånd, avgifter för automatspel-
2000:07
Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
inom Falköpings och Tidaholms kommuner, taxa för
2011:12
räddningstjänstens
Tillsyn av folkölsförsäljning och detaljhandel med tobaksvaror samt
kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i Falköpings
kommun, taxa för
2011:07
Tillsynsavgift enligt alkohollagen, avgifter för serveringstillstånd och
2009:13
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga 2011:11
och explosiva varor inom Falköpings och Tidaholms kommuner,
taxa för räddningstjänstens
Tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel i 2011:07
Falköpings kommun, taxa för tillsyn av folkölsförsäljning och
detaljhandel med
Tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun, regler för
fördelning av
2011:16
Torghandeln i Falköpings kommun, lokala ordningsföreskrifter för
2005:11
Transport av avlidna, avgift för
2006:13
U
Upplåtelse av allmän plats i Falköpings kommun, taxa för
2009:07
Uppvaktning av anställda, riktlinjer för
2007:08
Uppvaktning av förtroendevalda, riktlinjer för
2007:09
Utbildningsnämnden, reglemente för barn- och
2004:02
Utdelning av Falköpings kommuns minnesgåva till kommunfullmäktigeledamöter m.fl., bestämmelser för
1998:03
Uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings
kommun, taxa för
2011:02
Uthyrning av lokaler på LärCenter, taxa för
2002:08
Utomhus, föreskrifter om eldning
2008:09
V
Valnämnden, reglemente för
2011:14
Vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, taxa för anslutning
av
2011:09
Vatten- och avloppsanläggning, ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna
2009:05
Vatten- och avloppsanläggning, taxa för Falköpings kommuns
allmänna
Väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser
för kommunal bidragsgivning till gatu-,
2011:06
Vägar inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal
bidragsgivning till enskilda
2005:06
Västtrafik Skaraborgs affärsområde, gemensamt färdtjänstreglemente inom
2007:02
2006:08
Y
Å
Ä
Äldre- och handikappomsorgen i Falköpings kommun, föreskrifter för 2010:09
avgifter inom
Ö
Östra Skaraborg, reglemente för Miljönämnden
2009:20
Download