ATT SKRIVA ETT ARBETE I SKOLAN
Du kommer att skriva olika typer av arbeten i flera ämnen i skolan. När du ska skriva ett
arbete i skolan ska det utformas så att det är lätt att läsa och lätt att hitta i.
Framsida
Det som ska finnas med på framsidan är arbetes titel
(namn). Titeln ska vara kort och tala om vad ditt arbete
handlar om.
Ditt namn och vilken klass du går i ska också finnas
med. Det är även bra om det står vilket ämne det
handlar om.
I DINA ARBETEN SKA DU ALLTID
ANVÄNDA:
Teckensnitt:
Times New Roman
Storlek:
12-14 punkter
Texten ska vara vänsterjusterad!
STJÄRNOR
Av: Anna Andersson
Klass 8B
Ämne:Fysik
Innehållsförteckning
Om ditt arbete innehåller mer än 2 sidor faktatext ska
det finnas en innehållsförteckning. Den talar om vilka
avsnitt eller kapitel som ditt arbete innehåller och på
vilken sida man han hitta de olika avsnitten.
Innehållsförteckningen ska bara finnas med som rubrik
på sidan, INTE i själva innehållsförteckningen (se
bild).
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Inledning……………………….3
En stjärnas liv………………….4
Vad består en stjärna av?............4
Ljusår…………………………..5
Avslutning……………………..6
Källförteckning………………..7
Det finns en funktion i Word som skapar innehållsförteckning automatiskt. Gå in på Infoga
och välj Index och förteckning. Fråga om du behöver hjälp.
Inledning
Den första sidan faktatext i ditt arbete kommer på sidan
3. Där inleder du ditt arbete med att berätta om vad ditt
arbete handlar om. Inledningen ska vara kort, ungefär
10 rader text.
Syftet är att väcka läsarens intresse. Du ska alltså locka
läsaren att läsa vidare i ditt arbete.
INLEDNING
Jag tycker väldigt mycket om att ligga
på rygg på gräsmattan och titta på
stjärnorna nu på hösten när kvällarna
är mörka. Många stjärnbilder vet jag
vad de heter men jag vill gärna veta
mer om stjärnorna, till exempel vad
dom består av och hur långt borta de
finns.
3
SIDNUMMER
När du har en innehållsförteckning i ditt arbete måste du även ha sidnummer, för att det ska
bli lättare att hitta rätt sida. Framsidan är sida 1, men där skriver du inte någon siffra. Börja
sätta ut sidnummer på sidan 2, som är sidan med din innehållsförteckning.
För att lägga till sidnummer går du in under infoga och väljer sidnummer. Där kan du
även kryssa i en ruta om du vill ha sidnummer på första sidan eller inte. Det vill du inte!
Faktatext
Nu kommer du till själva arbetet. Du har sökt
fakta och skrivit ner det du tycker är viktigt, intressant
och roligt.
Den här delen kan du dela in i flera mindre
avsnitt. När du tar upp en ny fråga eller när
ditt arbete börjar handla om något nytt så gör
du en ny rubrik (överskrift).
!!!VIKTIGT!!!
Skriv inte av dina källor. Välj ut det
som är viktigast i texten och skriv om
det med egna ord.
EN STJÄRNAS LIV
Hur länge en stjärna lever beror på
dess massa. Ju större massa desto
kortare liv…….
VAD BESTÅR EN STJÄRNA AV?
En stjärna består av………
4
Avslutning
Avslutningen är en väldigt viktig del av ditt arbete. Här
diskuterar du det du kommit fram till i ditt arbete. Vad
tycker du själv? Ställ dina egna tankar och åsikter mot de
fakta du hittat.
AVSLUTNING
Det är väldigt intressant att en stjärnas
livslängd beror på hur stor dess massa
är, och att ju större massa desto
kortare tid lever den. Själv trodde jag
att en större massa skulle innebära att
stjärnan levde längre.
Det är viktigt att du talar om när det är dina egna åsikter
eller någon annans.
(Jag tycker att…, Jag anser att…, Jag tror att….
I boken… skriver de att..., Lasse säger att…, Emma
tycker att…)
5
Källor
Det mesta av ditt arbete består av fakta eller åsikter som du hämtat i böcker, tidningar och
från Internet. Dessa är skrivna av olika författare. Det är därför viktigt att du
anger varifrån dina uppgifter kommer.
Källförteckning
Alla böcker och artiklar ur tidningar eller från Internet som du använder i ditt arbete ska
finnas med i din källförteckning.
I exemplet här bredvid ser du hur du hänvisar till en:
- bok
- tidningsartikel
- uppslagsverk
- internetsida
KÄLLFÖRTECKNING
-
Berner, Allan (1999) Stjärnor
-
Davidsson, Carl, ”Uppsala
universitets porträttsamling”
Historisk tidskrift, 1981:3
-
Nationalencyklopedin,
fjortonde bandet (1994)
uppslagsord Stjärna
-
Rosenlund, Sven,
www.oso.chalmers.se
15.1.2000
6
Var källkritisk
Tänk på att många källor, speciellt på Internet, inte alltid skriver sanningen. Var därför noga
med att kontrollera den information du använder, för att det du skriver ska bli så nära
sanningen som möjligt.