Dulcivit comp tablets PL

advertisement
Läkemedelsverket 2013-09-04
Bipacksedeln: Information till användaren
Dulcivit comp tabletter
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Dulcivit comp är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Dulcivit comp
3.
Hur du tar Dulcivit comp
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Dulcivit comp ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Dulcivit comp är och vad det används för
Dulcivit comp innehåller 10 vitaminer samt järn. Vitaminmängden i en tablett motsvarar dagsbehovet
av de ingående vitaminerna för vuxna och barn över 12 år.
Förebygger järn- och vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Dulcivit comp
Ta inte Dulcivit comp:
- om du är allergisk mot Vitamin A, tiaminmononitrat (B1), riboflavin (B2), pyridoxinhydroklorid
(B6), cyanokobalamin (B12), folsyra, nikotinamid, askorbinsyra och natriumaskorbat (vitamin C),
kolekalciferol (D3), all-rac-α-tokoferylacetat (E), ferrofumarat (Fe 2+) eller något annat
innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
Varningar och försiktighet
Du bör inte ta Dulcivit comp samtidigt med andra preparat innehållande A- och D-vitamin.
Överskriden rekommenderad dos vitamin A ökar risken för höftfrakturer.
Data tyder på att det finns ett samband mellan högt A-vitaminintag och benskörhet.
Långvarig användning av stora doser vitamin B6 har rapporterats kunna förorsaka
känselförändringar. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxin
förorsakat nervskador . De fettlösliga vitaminerna A, D och E har det gemensamt att de absorberas
tillsammans med fett och har tendens att ansamlas i organismen, särskilt i levern. Detta kan leda till
förgiftning vid överdosering och långtidsbehandling utom för vitamin E, som bryts ned och utsöndras.
Du bör därför inte överskrida den rekommenderade doseringen.
1
Läkemedelsverket 2013-09-04
Andra läkemedel och Dulcivit comp
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra
läkemedel.
Dulcivit comp med mat, dryck och alkohol
Tabletterna kan tas till maten. Om tabletterna tas till maten undviks eventuella magbesvär. Alternativt
kan tabletterna tas mellan måltiderna, då kroppen förmåga att ta upp järn är bättre.
Graviditet och amning
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare
eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Rekommenderad dos bör ej överskridas, eftersom överdosering av vitamin A har visat fosterskadande
effekter i djurförsök.
Körförmåga och användning av maskiner
Ingen känd påverkan.
Dulcivit comp innehåller sackaros
Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:
fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.
3.
Hur du tar Dulcivit comp
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från
läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om
du är osäker.
Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett dagligen. Sväljes hela eller tuggas.
Om du har tagit för stor mängd av Dulcivit comp
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
Om du har glömt att ta Dulcivit comp
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
4.
Eventuella biverkningar
Dulcivit comp har inga kända biverkningar.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar
direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen
om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
2
Läkemedelsverket 2013-09-04
5.
Hur Dulcivit comp ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven
månad.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
-
-
De aktiva substanserna är: vitamin A 3000 IE (900 µg), tiaminmononitrat (B1) 1,2 mg,
riboflavin (B2) 1,4 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 2,1 mg, cyanokobalamin (B12) 3 µg, folsyra
0,4 mg, nikotinamid 16 mg, askorbinsyra och natriumaskorbat motsvarande vitamin C 60 mg,
kolekalciferol (D3) 200 IE (5 µg), all-rac-α-tokoferylacetat (E) 9 mg, ferrofumarat motsvarande
Fe2+ 18 mg.
Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mannitol (E 421), mikrokristallin cellulosa, makrogol
6000, vattenfri kolloidal kiseldioxid, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, polyakrylat,
magnesiumstearat, sackarinnatrium, natriumklorid, hypromellos, mono- och diglycerider av
fettsyra, majsstärkelse, natriumaluminiumsilikat, gelatin, sackaros, maltodextrin,
medellångkedjiga triglycerider, butylhydroxitoluen (E 321), natriumcitrat (E 331), vattenfri
citronsyra (E 330) och smakämnen (hallon).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Rund, grå, brunprickig tablett, diameter 11 mm.
100 tabletter i plastburk.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
ABIGO Medical AB
Ekonomivägen 5
436 33 Askim
Tel: 031-7484950
Fax: 031-683951
Email: [email protected]
Denna bipacksedel ändrades senast
2013-09-04
3
Download