Hållbar utveckling

advertisement
Helena och Björn
Namn:________________
Pedagogisk planering ”Hållbar utveckling”
Hägerstensåsens skola
Vår miljö – naturen, människan och resurserna
Du kommer att under en period på sex veckor arbeta med hållbar utveckling
utifrån ett biologiskt och geografiskt perspektiv. Vi kommer att se film, läsa i
läroböcker, använda oss av internet och arbeta i grupp. Du bedöms sedan
utifrån dina insatser, dina bidrag i grupparbetet och vad du visade på provet.
Ha så roligt!
Kunskapskrav i biologi för åk 6 från Läroplan för grundskolan 2011:


Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för
resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda
informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med
viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan
på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Kunskapskrav i geografi för åk 6 från Läroplan för grundskolan 2001:


Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då
förslag på miljöetiska val och prioriteringar i
vardagen.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Centralt innehåll i biologi från Läroplan för grundskolan 2011:


Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en
hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och
rening av vatten och luft.
Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.
Centralt innehåll i geografi från Läroplan för grundskolan 2011:

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila
bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets
betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala
om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en
hållbar utveckling.
Läs mer på www.skolverket.se
Arbetssätt
Arbete ensam och i grupp. Till ert förfogande finns böcker i klassrummet,
biblioteket, filmer och internet vid behov. Vi läser, har genomgångar, löser
arbetsuppgifter, hemläxor och gör ett grupparbete.
Bedömning
Ditt engagemang och din delaktighet i grupparbetet och presentationen av det
bedöms, samt dina kunskaper uppvisade i det löpande arbetet. Bedömning
görs med hjälp av en bedömningsmatris. Ert arbete blir även bedömt av en
annan grupp utifrån modellen ”two stars and a wish”. Du bedöms även på ett
skriftligt prov.
Matris för kunskapsbedömning
Grundläggande
kunskaper
Utvecklade
kunskaper
Mycket
utvecklade
kunskaper
Jag förstår
begreppen som
presenterats och
kan förklara några
av dem.
Jag förstår
begreppen som
presenterats och
kan förklara och
använda de flesta
av dem.
Jag förstår
begreppen som
presenterats och
kan förklara och
använda dem i tal
och skrift.
Jag kan diskutera
hållbar utveckling
och ge enkla
förslag på vad man
kan göra i
vardagen för att
påverka miljön.
Jag kan diskutera
hållbar utveckling
och ge utvecklade
förslag på vad man
kan göra i
vardagen för att
påverka miljön.
Jag kan diskutera
hållbar utveckling
och ge
välutvecklade
förslag på vad man
kan göra i
vardagen för att
påverka miljön.
Jag kan söka naturvetenskaplig
information från
olika källor. Jag
diskuterar på ett
enkelt sätt hur
informationen och
källorna kan
användas.
Jag kan söka naturvetenskaplig
information från
olika källor. Jag
diskuterar på ett
utvecklat sätt hur
informationen och
källorna kan
användas.
Jag kan söka
naturvetenskaplig
information från
olika källor. Jag
diskuterar på ett
välutvecklat sätt
hur
informationen
och källorna kan
användas.
Jag kan använda
naturvetenskaplig
information i
diskussioner, i
egna texter och i
andra sätt att
redovisa. Jag
anpassar den på
ett ganska bra sätt
Jag kan använda
naturvetenskaplig
information i
diskussioner, i egna
texter och i andra
sätt att redovisa.
Jag anpassar den
på ett bra sätt till
situationen.
Jag kan använda
naturvetenskaplig
information i
diskussioner, i
egna texter och i
andra sätt att
redovisa. Jag
anpassar den på
ett mycket bra
sätt till
Självbedömning
Lärares
anteckningar
till situationen.
Jag kan ge
exempel på och
beskriva hur
människor
behöver naturen
och hur människor
påverkar naturen.
Jag beskriver hur
det hänger ihop
med organismers
liv och med hur
ekologin fungerar.
situationen.
Jag kan ge exempel
på och förklara på
ett utvecklat sätt
hur människor
behöver naturen
och hur människor
påverkar naturen.
Jag beskriver hur
det hänger ihop
med organismers
liv och med hur
ekologin fungerar.
Jag kan ge
exempel på och
förklara på ett
välutvecklat sätt
hur människor
behöver naturen
och hur
människor
påverkar naturen.
Jag beskriver hur
det hänger ihop
med organismers
liv och med hur
ekologin
fungerar.
Vecka för vecka
Vecka 35 – Intro till kursen. Vi läser igenom häftet och går igenom
förväntningarna.
Vecka 36 – Vi går noga igenom alla begrepp i ordlistan. Läser sidorna 76-83 och
sammanfattar dem.
Vecka 37 – Vi läser sidorna 83- 97 och sammanfattar dem. Svarar på
repetitionsfrågor. Tittar på förklarande kortfilmer. Individuell hemläxa.
Vecka 38 – Vi går igenom texterna i häftet. Grupparbetet lanseras.
Vecka 39 – Grupparbete.
Vecka 40 – Grupparbetet avslutas och presentation hålls i båda klasserna
tillsammans på onsdagen. Repetition till provet.
Vecka 41 – Skriftligt test på onsdagen.
Atmosfär
Atmosfären är ett lager av gaser som finns runt jorden. Framförallt innehåller
den gaserna kväve och syre, men också växthusgaser av olika slag
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Biobränsle
Biobränslen är bränslen som kommer från de växter som lever på vår jord just
nu. Exempel på biobränslen är ved, rapsolja och avfall
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Biologisk mångfald
Betyder ungefär rikedom av liv, alltså att det finns en stor mängd djur och
växter och många olika arter. När arter försvinner från en viss sorts natur säger
man att den biologiska mångfalden minskar.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ekosystem
Ett ekosystem är allt som lever och alla livsmiljöer inom ett område, till exempel
en bit natur och alla dess djur och växter samt marken, vattnet och klimatet.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Energibärare
Något som används för att lagra och förflytta energi, till exempel elektricitet,
varmvatten, ved och bensin.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Energieffektivisering
När man använder energi smartare så att man med mindre energi får ut samma
nytta som tidigare.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Energikälla
Något i naturen som kan omvandlas till energi som vi människor kan använda. Till
exempel uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och skogar.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Fotosyntes
Växternas sätt att fånga solens energi genom att omvandla koldioxid, vatten och
solljus till kolhydrater och syre.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Förnybara energikällor
Energikällor som ständigt återbildas, till exempel genom att de får ny energi
från solen och därför inte tar slut.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Hållbar utveckling
Är ett sätt att beskriva hur vi måste sköta jordklotet för att vår planet ska må
bra-även när våra barn och barnbarn tar över den.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Naturreservat
Kallas ett naturområde där myndigheterna har bestämt att djuren och växterna
ska skyddas. Man får tillexempel inte hugga ner skog, plocka blommor eller döda
djur i ett naturreservat.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nedbrytare
Små insekter, bakterier och maskar som bryter ner en död kropp och gör om den
till näringsrik jord.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Näring
Är något som växter, djur och människor behöver för att växa och må bra. Djur
och människor får sin näring från maten. Växterna skapar sin näring själv med
hjälp av solljus och koldioxid i en process som kallas fotosyntesen.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Näringskedja
En kedja som visar hur näringen förflyttas från en växt och fortsätter till djur
som äter växten och ibland kanske till en människa som äter djuret.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Icke förnybara källor
Energikällor som nybildas mycket långsamt, eller inte alls, och därför kan ta slut
här på jorden. Exempel på icke förnybara energikällor är olja, naturgas, kol och
uran.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Klimatförändring
Klimatförändringar sker när jordens klimat varierar över tiden, lokalt eller
globalt. De kan vara naturliga, eller orsakade av människan. Just nu förändras
klimatet för att jordens medeltemperatur snabbt blir allt högre. Detta beror på
människans stora utsläpp av växthusgaser, som förstärker växthuseffekten.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Koldioxid
Är en gas som inte är giftig. Den finns i luften som vi andas ut ur våra lungor,
men också i avgaser som bildas när vi förbränner olja, bensin och kol och i röken
från eldar.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Dessa begrepp förväntas du kunna efter avslutat arbetsområde. Anteckna
kring begreppen så att du förstår vad det betyder.
Vad är och betyder hållbar utveckling?
Enligt wikipedia: Hållbar utveckling är ett begrepp som slog igenom i samband
med Brundtlandrapporten 1987. Målet är att människans liv skall kunna
genomlevas på en planet med begränsade resurser. Målsättningen innefattar ett
idealt läge för samhället där levnadsvillkor och resursanvändning möter
mänskliga behov utan att äventyra hållbarheten i ekosystem och miljön så att
även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.
Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och
ekonomiska utmaningar mänskligheten står inför.
Enligt Helena och Björn: Hållbar utveckling betyder i stort sett att vi som
människor har ett visst ansvar att se till så att vi inte lämnar för stora avtryck
under vår stund på jorden. De resurser vi använder i vårt liv är begränsade och vi
får försöka hushålla med dem. Alltså att för nöjes skull hugga ner en skog är
negativt. Medan att hugga ner ett urval av träd i en skog för att bygga hus
kommer människan till nytta och därmed livet på jorden. Att hushålla med
resurserna alltså!
Ett exempel på hur vi i Sverige tänker på detta med hållbar utveckling är att vi
sorterar våra sopor på återvinningscentralen istället för att bara slänga allt i en
hög och bränna det. Då kan man med hyfsat gott samvete köpa en ny platt-tv när
den gamla gått sönder. Delarna från den gamla tv`n används för att framställa
nya saker.
Ett exempel på hur många i Sverige gör när de inte tänker på detta är att man
köper ny tv innan den gamla gått sönder (och då slänger den gamla).
Titta här för att lära mer:
Hållbar utveckling i skolan:
https://youtu.be/Q3sABfrRRVA
Hållbar utveckling – förenklat och förminskat:
https://youtu.be/wYhMNyRh4_Q
Jordgumman – en film om hållbar utveckling:
https://youtu.be/CiU1Szvq8YM?list=PL0ABCC53D277BD101
Växthuseffekten
Växthuseffekten enligt SO-rummet: Växthuseffekten är ett sammanfattande
begrepp för växthusgaserna i atmosfären och deras inverkan på jordens
värmebalans. En stor del av solens värmestrålning reflekteras vanligtvis från
jorden tillbaka till rymden. Men växthusgaserna absorberar en del av
värmestrålningen och binder den på jorden. Följden blir att temperaturen i
jordatmosfären höjs. Växthusgaserna kan liknas vid glaset i ett växthus där
solens värme absorberas på ett likande sätt.
Växthuseffekten enligt Helena och Björn: Växthuseffekten från början är
jordens naturliga och nödvändiga sätt att kontrollera både temperatur och
klimat. Skulle den inte finnas skulle det vara ungefär -18 grader i
medeltemperatur på hela jordklotet, brr!
Däremot har människan lyckats höja medeltemperaturen på jorden med 0,8
grader under 150 år. Det låter lite, men är att jämföra med att byta klimatzon
från Stockholm till Öland. Alltså påverkar detta oss, vår jord och atmosfären
mycket och enligt de flesta dessutom negativt.
-Vaddå, det är väl inte negativt. Det blir ju varmt och skönt?! Jag älskar ju
sol och sommar!
Det som händer är att vårt ekosystem rubbas, arter dör och då dör fler
arter. Människor kan behöva fly på grund av översvämningar, värmeböljor
och torka. Trots att vi vet detta verkar människor inte tänka så mycket på
det. Titta på den här filmen: Niklas Källner global uppvärmning
https://youtu.be/jm3Kdsuxb-k
Grupparbete Miljö-tema ”Naturen, människan och resurserna”
Ni skall nu få börja med ett spännande grupparbete. Ni kommer att få tid i
skolan till att arbeta med detta. Information hittar ni i skolans litteratur,
biblioteket, häftet ni fått och internet.
Detta skall finnas med i allas grupparbeten:


De fem viktigaste naturresurser i Sverige
5 punkter som förklarar hållbar utveckling
I er grupp skall ni även välja minst två av dessa fördjupningsämnen










Försurade sjöar/hav
Hur fungerar ett vindkraftverk
Hur fungerar ett vattenkraftverk
Växthuseffekten
Ekosystemtjänster
Allemansrätten
Förnybara energikällor
Icke förnybara energikällor
Mat
Egna förslag (kolla med oss först)
I grupperna får ni själva välja på vilket sätt ni vill presentera detta inför
klassen. Det kan vara film, powerpoint, podcast, planscher, drama.. Det är bara
er fantasi som sätter gränser.
Redovisning sker på onsdag 30/9 inför respektive klass
Hoppas att det blir lärorikt och roligt, lycka till!
/Helena och Björn
Lite jobbig fakta
 En miljard av jordens befolkning lever på under 10:- per dag. Då
är allt inräknat-hyra, mat sjukvård, skola etc. Vad tror du att
du kostar per dag?
 Världens rikaste procent (1%) beräknas 2016 äga hälften (50%)
av världens rikedomar
 1992 bestämde världens länder att vi skulle ha miljömärkning av
varor, sopsortera, inskaffa miljöskatt och miljöavgifter för att
just få en hållbar utveckling. Bistånd skulle ges till
utvecklingsländer (de fattigaste länderna) för att de skulle
klara målen.
 2002 samlades länderna igen och man fick inse att klyftorna
mellan rika och fattiga ökat och bistånden hade inte utökats
som utlovat. Däremot hade utsläppen av växthusgaser minskat
och livslängen ökat i de fattiga länderna. Människor som inte
hade tillgång till rent vatten eller avlopp skulle få hjälp med
det.
 Under 1950 och 60-talet slösade man på resurserna och slängde
bort väldigt mycket. Då började många billiga saker att
tillverkas. Konsumtionssamhället var fött…
 …idag vill vi ha ett kretsloppsamhälle. Konsumtion med samvete
kan man säga!
 Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar
748 miljoner människor tillgång till rent vatten och varje dag
dör 1 000 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist
på toaletter och dålig kunskap om hygien.
 I många länder kommer avloppsvatten i direkt kontakt med
dricksvatten. Detta ger olika magsjukdomar.
 Varje år dör cirka 2,5 miljoner barn av dessa magsjukdomar.
 Vem har då ansvar? Du, jag, den som producerar mat och varor
och regeringar världen över.
Undersökande hemuppgift
Du har i uppgift att ta reda på hur stort ditt personliga fotavtryck
är på jorden just nu. I fältstudien skall du bokföra hur mycket
vatten du använder, hur många apparater som står på standby, hur
många minuter bil åker du, hur många minuter kollektivtrafik åker du,
om du/ni sorterar sopor och i så fall vilka. Dina undersökningar gör du
på tre dagar utav sju möjliga (du väljer själv vilka). Engagera gärna
din familj!
Vatten
Aktivitet
Dusch
Badkar
Matlagning
Dryck
Handfatsanvändning
Övrigt (vattning,
biltvätt etc)
Liter dag 1
Liter dag 2
Liter dag 3
Kommunikation
Färdmedel
Bil
Tunnelbana
Buss
Cykel
Till fots
Övrigt (moped,
helikopter etc.)
Tid dag 1
Tid dag 2
Tid dag 3
Antal apparater på standby
Typ av apparat
Dag 1
Dag 2
Sopsortering
Hemma sorterar vi följande avfall:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________
9. ______________________
10. ___________________
11. ___________________
12. ___________________
Glad framtidsvision!
Helena och Björn
Dag 3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards