Parkinsons sjukdom

advertisement
Parkinsons sjukdom
•
Gula Villan
2015 12
Johan Rådberg
Neurologi och Rehabkliniken
Neurologiska sjukdomar-12 i topp






Stroke
Epilepsi
Parkinson
Multipel skleros
MS
Hjärntumörer
Polyneuropathi






Myastenia Gravis
ALS
Ryggmärgssjuk-domar
Neuroinflammation
”Vattenskalle”-shuntar
Traumatiska hjärnskador
Hur vanlig är Parkinsons sjukdom i
Värmland?
• Medeldebutålder vanligast mellan 50-70 år
• 400-450 har Parkinsondiagnos
• 1 av 100 pensionärer har Parkinsons
sjukdom
• Män/kvinnor ung lika (något fler män)
• Ca 40 per år får Parkinsondiagnos
Parkinsons sjukdom
• Neurologisk sjukdom som främst drabbar de nervceller i
hjärnan som bildar signalsubstanen DOPAMIN fr.a i
hjärnans djupare delar, s.k. basala ganglier
• DOPAMIN är en signalsubstans som för över
nervimpulser från en nervcell till en annan
• DOPAMIN behövs för motoriken ska vara jämn och
välfungerande
Orsak?
?
•
-
Teorier:
Infektion?
Neurotoxiner?
Fria radikaler-oxidativ stress?
Genetisk disposition 5%
Kardinalsymtom Parkinson
• Alla har långsam motorik = Hypo-bradykinesi
• Nästan alla ökad muskelspänning = Rigiditet
• 3 av 4 skakar (fra vilotremor)
Ovanstående medför påverkan på balansen – patienten får
problem med jämvikten-postural instabilitet
Andra orsaker till tremor
- Familjär-essentiell-senil
tremor
- Lillhjärns- och
hjärnstamsskador
- Läkemedelsbiverkan
(antidepressiva, valproat,
kolinesterashämmare,
tyroidea-astmabehandling)
Essentiell tremor
Parkinson tremor
Symtom forts
• Vanligen halvsidig debut
• Alla får inte tremor (ca ¼)
• För vissa patienter blir något av symtomen
dominerande
Diagnos
• Baseras på symtom
• Vid neurologisk undersökning en kombination
av minst 2 kardinalsymtom varav ett ska vara
hypokinesin
• Inget annat avvikande i neurologstatus
• God effekt av insatt läkemedel
Utredning
• Symtom vid klinisk undersökning
• Inga laboratorieprov (dock översiktligt labstatus
inkl B-12, sköldkörtelprov)
• Yngre (< 40 år):
• Äldre:
Magnetkamera hjärna
Datortomografi hjärna
Hypokinesi tillstånd
- differentialdiagnos
- Hämningsdepression
- Demenssjukdomar
- Grav hypotyreos
- Antipsykotiska läkemedel
Behandling med läkemedel syftar till
att
• Tillföra L-Dopa som omvandlas i hjärnan till
Dopamin
• Bromsa nedbrytning av Dopamin med
enzymhämmare
• Förbättra verkan av Dopamin med härmare dopamin-agonister
Medicinering ”vägar” till hjärnan
• Levo-dopa (Madopark,
Sinemet, Stalevo)
• Enzymhämmare
COMT(Comtess, Tasmar)
Mao-B (Selegilin, Azilect)
• Dopaminagonister
(härmare)
Pravidel, Cabaser, Sifrol,
Requip, Apomorfin (inj),
Neupro(plåster)
Levo-Dopa
Vanligaste
levodopapreparatet är
Madopark med
startdos 0.5 tabl som
ökas med 0.5 tabl per
vecka till en första
begynnelsedos på 1 x3
som utvärderas när
pat tagit
medicineringen i 2-3
månader
Enzymhämmare
Entakapon(Comtess) vanligtvis
tillsammans med Levodopa i
en tablett = Stalevo
Vid intolerans mot entakapon
används tolkapon(Tasmar)
dock viss risk för levertoxicitet
och kräver uppföljning med
regelbundna leverstatus
Rasagilin(Azilect) vanligen som
är mer potent än övriga
Dopaminagonister
Vanligaste är
Requip och Sifrol
och Neupro
depotplåster
Före och efter behandling
Biverkningar av medicinering
•
•
•
•
Aptitlöshet, illamående.
Överrörlighet-hyperkinesier
Trötthet-somnolens
Psykiska besvär, oro sömnstörning,
mardrömmar, förvirring, hallucinos
• Ortostatiska blodtrycksfall
Hallucinationer i sent sjukdomsförlopp
Vanligt, ca var tredje
parkinsonsjuk.
-Oftast visuella, personer,
djur, som finns utanför eller
i bostaden
-Vanligen inte så
skrämmande . Patienten
förstår oftast att
upplevelserna inte är
verkliga
Medicinering
• Ofta god effekt första åren och inga eller få
biverkningar
Medicineffekten avtar innan nästa medicinintag –
”dosglapp”
• On / Off perioder
Efter ett antal år oförutsägbara svängningar i
motoriken som
”knäpps på / av” och kan ske inom någon minut
• Biverkningar i samband med On-perioder –
överrörlighet, en form av ofrivillig okontrollerad
motorik (för stark medicineffekt)
ON-OFF
Levodopaorsakade hyperkinesier
Parkinsons sjukdom och demens
• Demensutveckling förekommer upp till 40% av
alla med Parkinsons sjukdom
• Tidigt vid demensen är symtomen diskreta,
exv ökad trötthet, senare mer påtagligt med
minnesstörning, koncentrationssvårigheter,
ängslan
• Utredning med minnestest (MMT-mini mental
test) och klocktest
Avancerad fas - Problem med
medicinering
Trots optimal medicinering kan det finnas
oförutsägbara växlingar i motoriken mellan
Otillräcklig effekt
God effekt
Överrörlighet
Avancerad behandling-Läkemedel
• Apomorfin: Dopaminagonist ges som injektioner under
huden via en ”insulinpenna” vid ”off”-perioder eller som
kontinuerlig infusion med en pump
• Duodopa: Kontinuerlig infusion av dopamin i flytande
form via sond genom buken till tolvfingertarmen
Terapi avancerad fas
Apomorfin-pump
Duodopa-pump
Avancerad behandling-Kirurgi
• Neurokirurgi: DBS ”Deep Brain Stimulation” elektrisk
stimulering, för in en elektrod till speciella områden i hjärnan
och kopplar till en pacemaker
• Transplantation: Av dopaminhaltiga celler-stamceller till
basala ganglier, ännu bara på forskningsstadiet
Terapi avancerad fas-DBS
Atypisk Parkinson-Parkinson Plus
• MSA
Multipel SystemAtrofi
(falltendens, blodtrycksfall, inkontinens,
talpåverkan, koordinationsstörning, kramp i
stämbanden)
• PSP Progressiv Supranukleär Pares
(plötsliga fall bakåt, ögonmotorikstörning,
talpåverkan, demens)
• CBD Cortico Basal Degeneration
ofrivilliga rörelser i ena armen, talpåverkan, demens)
• DLB Demens av Lewy-Body typ
(hallucinationer, vanföreställningar,
överkänslighet mot antipsykotiska läkemedel,
falltendens)
Frågor?
Download