Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet

advertisement
Välkommen till examensarbetet i
Lärarprogrammet!
Erik Husberg, Kursledare och Studievägledare
Beniamin Knutsson, MFS
Lotta Huldén, Internationell koordinator, LUN
www.gu.se
Att skriva examensarbete
• Motivation och engagemang
–Utforska ett område ni är intresserade av
–Vilka kompetenser vill ni utveckla?
–Vad är ni duktiga på?
www.gu.se
Hur hitta ämne?
• Samtala med lärare ni stött på under utbildningen
• Undersök via Göteborgs universitets hemsidor www.gu.se
vilka forskningsområden olika fakulteter och institutioner
har kompetens inom
• Sök bland tidigare skrivna examensarbeten i Göteborgs
universitets databas GUPEA
https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/785
• Sök uppsatser från svenska högskolor och universitet
www.uppsatser.se
• RUC – Regionalt utvecklingscentrum www.ruc.gu.se
• www.gu.se/samverkan/annonsportalen/
www.gu.se
Exempel på ämnen
• Språk: engelska, franska spanska,
tyska, svenska, flerspråkighet, etc.
• Musik och gestaltning
• Bild och gestaltning
• Generellt (t.ex. språkutveckling)
• Läs- och skriv
• Bedömning
• Specialpedagogik
• Konflikthantering
• Ledarskap/kommunikation
• Ledarskap/profession
• Ämnesdidaktik (ange ämne)
• Allmän didaktik
• Läromedel
• Lärande, profession, utbildning i ett
globalt/internationellt perspektiv
•
•
•
•
Sociala relationer
Mångfald
Genus och jämställdhet
Etik och värdegrund
• Lek, lärande och lärandemiljöer i
förskola, förskoleklass, fritidshem
och grundskolans tidigare år
• IKT
• Styrdokument, skolutveckling och
utbildningssystem
www.gu.se
Examensarbeten på grundläggande nivå
• Ni lär er att
– på ett självständigt sätt hantera ett utbildningsvetenskapligt
analysarbete
– Hur man översätter ett erfarenhetsbaserat problem till ett
vetenskapligt problem?
– Det skall vara både vetenskapligt och genomförbart (detta
får ni hjälp med)
– genomföra en vetenskaplig undersökning
– presentera problemet, processen och resultaten i text
www.gu.se
Examensarbeten på avancerad nivå
• Ni förväntas att självständigt kunna
–hantera ett utbildningsvetenskapligt analysarbete
–formulera ett vetenskapligt problem
–genomföra en vetenskaplig undersökning
–presentera problemet, processen och resultaten
i text
www.gu.se
Handledarens ansvar
• Att bedöma om ämnet är lämpligt som ett examensarbete
• Stödja i att utveckla problem, teori, strategi och vetenskapliga
metoder
• Avgränsning, litteratur och tidigare forskning, eget material,
bearbetning och analysmetoder
• Stödja er genom tips, råd och god kritik
• Bedöma om slutrapportens manus håller tillräcklig kvalitet för att
examineras (ni väljer dock själv om ni vill examineras)
www.gu.se
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Fundera ut
ett ämne
som är
relevant och
intresserar
Fyll i enkäten
genom att
kryssa i
befintliga
ämnesområden
samt ge en kort
beskrivning av
idén
Vi börjar
arbetet med
att finna
handledare
Kort före
kursstart
tilldelas ni en
handledare
och etablerar
kontakt med
honom/
henne
Skriv ett PM
som lämnas
till
handledaren
vid första
handledningstillfället
”Vem kan
jag skriva
tillsammans
med?”
www.gu.se
Vilken kurs skall jag välja?
• LAU390 (grundnivå) – för er som är antagna före hösten
2007 samt för er som skall ta en examen på max 210
hp
• LAU395 (avancerad nivå) – för er som skall ta en
examen på 240 hp eller mer
www.gu.se
Behörighet
• LAU390/395/
- Klar med AUO 1 och AUO 2
- Godkänt resultat på inriktning/ar och specialisering/ar
med en rest på max 30 högskolepoäng
• Behörig senast två veckor före kursstart
www.gu.se
Elektronisk kursanmälan
• Obligatorisk kursanmälan görs via elektronisk blankett som
kommer att finnas på gul.gu.se eller på vår hemsida
www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet
-lp01/ (gå in på respektive kurs) Direktlänk till anmälan:
kommer att finnas på GUL.
• OBS! Parskrivning gäller – skicka in en gemensam anmälan.
Hitta skrivpartner på egen hand eller kontakta kursledaren.
• Hittar du ingen att skriva med skall du ändå anmäla dig. Vi
parar i möjligaste mån ihop dig med lämplig skrivpartner.
• Beskriv ditt ämne så utförligt som möjligt så att vi kan hitta
handledare med rätt kompetens för ditt ämnesval
www.gu.se
Examensarbete utomlands
• Ange i anmälan
• Åka vart man vill/kontaktuniversitet (se
kursansvarig institutions hemsida)
• Stipendier – Adlerbertska, MFS
• Var ute i god tid!
• Mer information på kursansvarig
institutions hemsida
www.socav.gu.se/Utbildning/lararutbildningen/lararprogrammet
-lp01/
www.gu.se
Tidsplan examensarbete
• Anmälan till examensarbetet skall vara inne senast 31
• Maj
• Information om handledartilldelning ges strax före
kursstart på gul.gu.se/sök på respektive
examensarbetskurs
• Kursstart 4-5 november 2013
• Examinationer i början av januari 2014
• All nödvändig information läggs ut på gul.gu.se/sök på
respektive examensarbetskurs
www.gu.se
Kontakta oss för mer information
• Erik Husberg, kursledare och
studievägledare
[email protected]
Telefon 786 40 44
• Daniel Seldén, kursansvarig
[email protected]
Telefon 786 47 82
www.gu.se
Download