Föräldrars underhållsskyldighet.indd

advertisement
Om
Föräldrars
underhållsskyldighet
- när barn placeras utanför
det egna hemmet
Om föräldrars underhållsskyldighet när barn
under 18 år placeras av socialtjänsten utanför
det egna hemmet
Föräldrar har enligt lag försörjningsskyldighet för sina barn. Om
barnet inte bor tillsammans med en förälder ska föräldern betala ett
underhållsbidrag. När ett barn är placerat av socialtjänsten utanför
det egna hemmet har föräldrarna istället skyldighet att bidra till
kommunens kostnader för vården. Det gäller både om placeringen
är frivillig (med stöd av socialtjänstlagen, SoL) eller om placeringen sker utan ett så kallat samtycke (med stöd av Lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga, LVU). Skyldigheten upphör när
barnet fyller 18 år.
Ersättningsbelopp
Socialtjänsten utreder föräldrarnas ekonomi (försörjningsförmåga)
och beslutar om ersättningsbelopp för vardera föräldern.
Vad säger lagen?
Citaten här är utdrag ur de lagar som ligger till grund för kommunens rätt att ta ut ersättning av föräldrar med placerade barn.
”Föräldrar skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är
skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrars samlade
ekonomiska förmåga… I kostnaderna för barnets underhåll skall
föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.
Lag (2001:1136).”
7 kapitlet 1 § om underhållsskyldighet, Föräldrabalken (1949:381)
”Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat
hem än det egna är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning
bidra till kommunens kostnader, enligt grunder som regeringen
föreskriver. Socialnämnden få i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet.”
8 kapitlet 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453)
”Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte
överstiga vad som motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 8 §
lagen om underhållsstöd… Skatteverket skall på begäran lämna
kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs
för att fastställa en förälders del i kommunens kostnader.”
6 kapitlet 2 § andra och tredje stycket socialtjänstförordningen
(2001:937)
Produktion: Socialförvaltningen, Layout: Kommunkontoret, kommunikationsavdelningen, Omslagsfoto: Scanpix, Tryck: Serviceförvaltningen, tryckeriet. Lunds kommun 2012
Socialförvaltningen
Box 1255, 221 05 Lund
046-35 50 00
[email protected]
www.lund.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards