Stilla Havet

advertisement
Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
Market Access
Tecknas till och med den 19 november 2010
Stilla Havet
En placering i Australien, Singapore och Taiwans starkt växande ekonomier.
­Tillväxten förväntas vara tre till sex gånger snabbare än i Norden.1
Erbjuds som:
Aktieindexobligation – kapitalskyddad placering
Hävstångscertifikat – placering utan kapitalskydd
Varför skall du investera i Stilla Havet?
Australien, Singapore och Taiwan är relativt välutvecklade ekonomier
som uppvisar en ökad tillväxttakt och god efterfrågan. Enligt interna­
tionella Valutafonden (IMF) förväntas dessa tre länder uppnå mellan
tre till sex gånger så hög tillväxt som Europa och Norden under 2010
med en betydligt lägre arbetslöshet. Med närhet till världens största
tillväxtmarknader, Kina och Indien, kan dessa tre länder förväntas stå
inför positiv utveckling.
1
Källa: IMF, World Economic Outlook april 2010
Exempel på möjligheter:
• Politisk vilja att skapa hållbar tillväxt
• Närhet till tillväxtjättarna Kina och Indien
Exempel på risker:
• Osäkerhet kring den globala ekonomiska utvecklingen
• Förändringar i växlingskursen mellan EUR och USD medför både
möjligheter och risker
• Om aktieindexkorgen haft en negativ eller noll utveckling förfaller
hävstångscertifikatet värdelöst
Hur fungerar Stilla Havet?
Placeringen följer utvecklingen för en aktieindexkorg som består av
tre olika aktieindex, ett för varje marknad. Placeringens avkastning
påverkas även av förändringar i valutakursen mellan USD och euro.
Varje index ges lika vikt i korgen:
• 1/3 Australien, indexet S&P ASX 200 Index
• 1/3 Singapore, indexet MSCI Singapore Free Index
• 1/3 Taiwan, indexet MSCI Taiwan Index
Produktinformation
Aktieindexobligation/Hävstångscertifikat
Löptid
ca 5 år
Sista teckningsdag
19 november 2010
Sista likviddag
26 november 2010
Teckningskurs
100% (aktieindexobligation) /
17% (hävstångscertifikat)
Lägsta teckningsbelopp (nominellt)
Courtage
EUR 5 000
2% av nominella beloppet
Indikativ deltagandegrad
100% (aktieindexobligation) /
100% (hävstångscertifikat)
Kapitalskydd
100% (aktieindexobligation) /
0% (hävstångscertifikat)
Underliggande tillgångar
Likaviktad aktieindexkorg bestående av
1/3 S&P ASX 200 Index,
1/3 MSCI Singapore Free Index,
1/3 MSCI Taiwan Index
Marknadskommentar
Australien
• Ekonomin stimuleras av en stor export av råvaror som bauxit, järn,
zink, bly, silver och uran, bland annat till Kina.
• Den inhemska efterfrågan växer både inom den privata och den
offentliga sektorn.
• IMF spår en BNP-tillväxt från 1,3 procent 2009 till 3,0 procent 2010.
Singapore
• Utgående från BNP per invånare är Singapore världens 8:e rikaste
land, vilket anses bero på den långt utvecklade marknadsekono­
min och stor export av elektronik.
Tillgångar i placeringen
Placeringen följer utvecklingen för en aktieindexkorg som består
av tre olika aktieindex, ett för varje marknad. Placeringens avkastning
påverkas även av förändringar i valutakursen mellan USD och euro.
Varje index ges lika vikt i korgen:
• 1/3 Australien, indexet S&P ASX 200 Index
• 1/3 Singapore, indexet MSCI Singapore Free Index
• 1/3 Taiwan, indexet MSCI Taiwan Index
Faktisk historisk indexutveckling*
200%
• För att minska beroendet av den konjunkturkänsliga elektronikin­
dustrin stimulerar regeringen stora satsningar inom läkemedel och
medicinteknik.
Taiwan
• Regeringen arbetar finanspolitiskt för att stärka den inhemska
efter­frågan. I november 2009 beslutades om infrastrukturprojekt
till ett värde av 125 mdr US dollar.
• Sedan januari 2010 har diskussioner inletts med Kina om utökat
ekonomiskt samarbete.
• IMF spår en ekonomisk tillväxtökning från 1,9 procent 2009 till 6,5
procent 2010.
Källa: CIA, World Factbook, 24 juni 2010
160%
Indexnivå
• IMF spår en ekonomisk tillväxtökning från -2,0 procent 2009 till 5,7
procent 2010.
180%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
okt -05
okt -06
okt -07
okt -08
okt -09
okt -10
MSCI Taiwan Index
MSCI Singapore Free Index
S&P / ASX 200 Index
MSCI World Index (endast för jämförelse)
Grafen ovan visar den faktiska historiska utvecklingen för underliggande aktier samt
två marknadsindex under perioden 4 oktober 2005–4 oktober 2010. Investerare bör
observera att en placering i produkten icke motsvarar en investering i de underliggande aktierna. Investerare bör även notera att historisk utveckling inte är en garanti
för framtida utveckling eller avkastning.
Källa: RBS/Bloomberg
”Bland utvecklade länder framstår
Australiens tillväxtpotential på
­medellång sikt som klart bäst.”
IMF Working Paper 10/127, maj 2010
Om The Royal Bank of Scotland (RBS)
• The Royal Bank of Scotland är en av världens äldsta banker och
grundades 1727. Idag ägs banken till 84 procent av den brittiska
staten.
• RBS har sedan början sitt huvudkontor i Edinburgh, Skottland,
men har blivit en internationell bank med kontor över hela världen
och drygt 40 miljoner kunder.
• The Royal Bank of Scotland N.V. hade per den 4 oktober 2010
kreditbetyget A+ hos S&P.
För mer information om RBS se www.rbs.fi/markets
RBS, vinnare av Structured
RBS, vinnare av ”Best Global
Products Europe Awards ”Best Structured Products House”
in the Nordic region” tre år i rad. 2009.
Så fungerar Stilla Havet
Avkastning aktieindexobligation***
Kapitalskydd 1
Stilla Havet erbjuds i två olika alternativ med olika risk- och avkast­
ningsprofiler. För den som vill ha hög risk- och avkastningsmöjlighet
finns hävstångscertifikatet medan den som söker en tryggare inves­
tering kan välja aktieindexobligationen som ger lägst risk. För obli­
gationen gäller att om indexkorgens utveckling skulle vara negativ
eller noll har emittenten åtagit sig att återbetala 100 procent av det
nominella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag. Den som inves­
terar i Hävstångscertifikatet förlorar det placerade kapitalet när det
underliggande aktieindexets utveckling är negativ eller noll.
25 000
Utbetalt belopp
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
125%
Indexkorgutveckling
Diagrammet illustrerar återbetalningens storlek i förhållande till utvecklingen för den
underliggande aktieindexkorgen. Vid eventuell negativ indexutveckling skyddas
det nominella beloppet genom att emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst
nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag.1 I ovanstående exempel beskrivs en
investering om EUR 10 000 och antas en oförändrad växelkurs. Samtliga placeringar
påverkas av utvecklingen på EUR/USD.
Så fungerar Aktieindexobligationen
• Om aktieindexkorgen haft en positiv utveckling erhålles utveckling
på underliggande korg samt nominellt belopp. (Indikativ deltagan­
degrad 100 procent).
• Om aktiekorgens utveckling har varit noll eller negativ åtar sig emit­
tenten att återbetala det nominella investeringsbeloppet vid ordina­
rie återbetalningsdag.
Så fungerar Hävstångscertifikatet
• Om aktieindexkorgen haft en positiv utveckling erhålles utveckling
på underliggande korg (Indikativ deltagandegrad 100 procent).
”Från ett historiskt perspektiv
har Singapore återhämtat sig från
­denna depression betydligt bättre
än år 2001 IT-bubbla eller 1997–98
Asien krisen.”
• Om aktieindexkorgens utveckling har varit noll eller negativ erhålles
ingenting och hävstångscertifikatet förfaller värdelöst.
1
apitalskydd gäller endast på förfallodagen men innefattar emittentrisk.
K
­Hävstångscertifikatet är icke kapitalskyddat.
IMF Public Information Notice 10/95, juli 2010
Kapitalskyddad placering, (Aktieindexobligation), räkneexempel***
Teckningskurs
inkl. 2% courtage
102%
102%
102%
Nominellt
belopp
EUR 10 000
EUR 10 000
EUR 10 000
Totalt investe­
ringsbelopp2
EUR 10 200
EUR 10 200
EUR 10 200
Indexkorgens
utveckling
50%
2%3
-50%
Indikativ
deltagandegrad
100%
100%
100%
Återbetalnings­
belopp
EUR 15 000
EUR 10 200
EUR 10 000
Produkt­
avkastning2
47,06%
0%
-1,96%
Års­avkastning2
8,02%
0%
-0,40%
Återbetalnings­
belopp
EUR 5 000
EUR 1 900
EUR 0
Produkt­
avkastning2
163,16%
0%
-100%
Årsavkastning2
21,35%
0%
–
Ej kapitalskyddad placering (Hävstångscertifikat), räkneexempel***
Teckningskurs
inkl. 2% courtage
19%
19%
19%
Nominellt
belopp
EUR 10 000
EUR 10 000
EUR 10 000
Totalt investe­
ringsbelopp2
EUR 1 900
EUR 1 900
EUR 1 900
Indexkorgens
utveckling
50%
19%3
-50%
Indikativ
deltagandegrad
100%
100%
100%
Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Stilla Havet. Ovanstående exempel antar en oförändrad växelkurs. Samtliga placeringar påverkas av
utvecklingen på EUR/USD. Även om exemplet använder sig av EUR 10 000, så är lägsta teckningsbelopp EUR 5 000 d.v.s. 5 stycken obligationer eller certifikat. Räkneexempel
utgör ingen garanti för framtida utveckling eller avkastning.
Inklusive courtage. 3 Motsvarar break-even avkastning
2 Valutaexponering kan påverka avkastningen
Placeringens avkastning är beroende av förhållandet mellan eu­
ron och US dollarn. Denna möjliga förändring i växelkursen medför
både möjligheter och risker. Den avkastning som en investerare er­
håller på slut­dagen kan vara högre såväl som lägre än en placering
med en fast växelkurs. Kapitalskyddet är dock alltid räknat i euro
och påverkas inte av valutakursrörelser.
Kapitalförvaltning med kapitalskyddade placeringar
Det finns flera olika sätt att skapa fördelar vid aktiv kapital­
förvaltning med kapitalskyddade placeringar jämfört med till
exempel fonder:
Lås in vinst vid uppgång
• Vid god marknadsutveckling kan den kapitalskyddade pla­
ceringen säljas i förtid för att låsa in vinsten. Samtidigt köps
nya kapitalskyddade placeringar. Effekten blir då att den
nya kapitalskyddade placeringen tryggar den tidigare pla­
ceringens avkastning.
Så påverkas avkastningen av valutakursutvecklingen
• Förutsatt att aktieindexkorgens slutnivå är högre än dess nivå
på startdagen innebär en stärkt US dollar att avkastningen på
placeringen ökar i förhållande till att använda en fast växelkurs.
Exempelvis om växelkursen mellan USD och EUR är på start­
dagen 1,30 (1,30 USD per EUR) och på slutdagen 1,10, bety­
der det att USD har förstärkts i förhållande till EUR (detta ger
ett ­relationstal av 1,18). Om utvecklingen av den underliggande
aktieindexkorgen varit +80 procent under samma tid, betyder
detta att den förstärkta växelkursen ökar investeringens avkast­
ning till 94,4 procent (1,18 x 80%).
Sälj vid eventuell nedgång i underliggande marknad
• Det kan vara fördelaktigt att sälja en kapitalskyddad place­
ring vid en eventuell negativ marknadsutveckling. De däri­
genom erhållna medlen kan placeras i en ny kapitalskyddad
placering vars underliggande index med ett lägre utgångs­
värde.
• Förutsatt att aktieindexkorgens slutnivå är högre än dess nivå
på startdagen innebär en försvagad US dollar att avkastningen
på placeringen minskar i förhållande till att använda fast växel­
kurs. Exempelvis om växelkursen mellan USD och EUR är på
startdagen 1,30 (1,30 USD per EUR) och på slutdagen 1,50, be­
tyder det att USD har försvagats i förhållande till EUR (detta ger
ett relationstal av 0,87). Om utvecklingen av den underliggande
aktie­indexkorgen varit +80 procent under samma tid, betyder
detta att den försvagade växelkursen minskar investeringens
­avkastning till 69,3 procent (0,87 x 80%).
Möjligheter med hävstångscertifikat
Hävstångscertifikat erbjuder dock flera olika möjligheter att
skapa portföljer efter behov och marknadstro, till exempel:
• Diversifiera en befintlig portföljs tillgångar.
• Ge exponering mot en svåråtkomlig marknad.
• Öka risken och därigenom den förväntade avkastningen.
• Komplement till en annan investering för att skräddarsy en
avkastningsprofil.
• Utgöra en enskild spekulativ placering.
Så beräknas avkastningen
Avkastningen för Stilla Havet beror på tre faktorer:
1.Utvecklingen för den underliggande indexkorgen. Utvecklingen
beräknas som skillnaden mellan startkurs och slutkurs i enlighet
med lånevillkoren. Korgens slutliga nivå mäts som dess aritme­
tiska genomsnittsvärde av 9 stycken mättilfällen under löptidens
sista 8 kvartal. Korgutveckingen kan således vara såväl positiv
som ­negativ och eftersom slutvärdet beräknas som ett genom­
snitt kan den slutliga nivån bli högre eller lägre än den faktiska
nivån på slutdagen.
Vad är en aktieindexobligation?
En aktieindexobligation är en kapitalskyddad placering, d.v.s.
emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst det nomi­
nella beloppet vid ordinarie återbetalningsdag, tillsammans
med en evetuell optionsdel. Aktieindexobligationen består av
en optionsdel som ger rätt att dra nytta av det underliggande
aktieindexets utveckling i enlighet med villkoren för uträkning
av avkastning, samt av en masskuldebrevsdel. Om optionen
förfaller utan värde på slutdagen kommer placeraren att er­
hålla obligationens nominella belopp.
2.
Utvecklingen för växelkursen EUR/USD. Skillnaden mellan
index­­korgens start- och slutkurs justeras för växelkursföränd­
ringen mellan EUR/USD mellan startdagen och slutdagen. Om
USD har förstärkts i förhållande till euro förbättras Aktieobliga­
tionens eller Hävstångscertifikatets möjliga avkastning, medan
en försvagning av USD i förhållande till euro medför en minsk­
ning av avkastningen.
Hög risk
3.
Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden.
Deltagandegraden är indikativt 100 procent för Aktieindex­
obliga­tionen och 100 procent för Hävstångscertifikatet i enlighet
med lånevillkoren. För obligationen gäller att om den summerade
indexutvecklingen skulle vara negativ eller noll återbetalar emit­
tenten 100 procent av det nominella investeringsbeloppet. Häv­
stångscertifikaten saknar kapitalskydd och hela det investerade
beloppet kan således förloras.
Vad är ett hävstångscertifikat?
Ett hävstångscertifikat består endast av en optionsdel som inte
är kapitalskyddad. Ett hävstångscertifikat innebär, i förhållan­
de till en obligation en liten kapital­investering. Kapitalinsatsen
kan flerdubblas i värde vid en mycket positiv marknadsutveck­
ling men hävstångscertifikatet kan också förfalla värdelöst vid
oförändrad eller negativ utveckling. Därför ska du bara använ­
da kapital du har råd att förlora.
1
apitalskydd gäller endast på förfallodagen men innefattar emittentrisk.
K
­Hävstångscertifikatet är icke kapitalskyddat.
Risker med investeringen m.m.
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna fören­
ade med en investering i en strukturerad produkt, vänligen se prospektet
för mer detaljerad riskinformation.
En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare
som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna
hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som
dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens
exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan
att bära de risker som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte
någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom denna
broschyr eller prospektet. Före ett investeringsbeslut bör potentiella inves­
terare därför konsultera sina egna professionella investeringsrådgivare
och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna
förhållanden och informationen i prospektet.
Emittentrisk – Såväl kapitalskyddet i obligationerna som avkastnings­
möjligheten i obligationerna respektive certifikatet är beroende av emit­
tentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den ordinarie
återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar
investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande
exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i
såväl positiv som negativ riktning.
Förtida avveckling – Obligationen är kapitalskyddad endast på återbe­
talningsdagen. Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före
återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara
såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju när­
mare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för
att värdet på den strukturerade produkten understiger det ursprungligen
investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala mark­
nadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emit­
tenten kan i vissa begränsade situationer lösa in obligationen och certi­
fikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som
lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
Exponeringsrisk – Utvecklingen för den underliggande exponeringen
är avgörande för beräkningen av avkastningen på de strukturerade pro­
dukterna. En investerare i certifikatet kan förlora hela sin investering på
grund av utvecklingen för den underliggande exponeringen. Hur den
underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en
mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar
aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakurs­
risker
och/eller politiska risker. Investeringsstrategin baserar sig på historisk
marknads­information och antagandet att marknadsutvecklingen kommer
att fortsätta i samma riktning även i framtiden. En sådan utveckling är dock
inte garanterad. För att investeraren ska få en avkastning på aktieindexo­
bligationerna som motsvarar eventuell överkurs och courtage krävs en av­
kastning på 2 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling om 2,0
procent då deltagargraden är 100 procent. För hävstångscertifikatet krävs
en avkastning på 19 procent vilket motsvarar en underliggande utveckling
om 19 procent då deltagargraden är 100 procent. En investering i de struk­
turerade produkterna kan ge en annan avkastning än en direktinvestering
i den underliggande exponeringen.
Valutarisk – Obligationerna och Certifikaten tecknas och handlas i euro
(EUR) men beräkningen av de belopp som kan komma att betalas ut un­
der Obligationerna och Certifikaten påverkas av förändringen (positiv eller
negativ) i valutakursen mellan USD och EUR, vilket även inverkar på mark­
nadsvärdet under löptiden.
Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de
skattemässiga konsekvenserna av en investering i de strukturerade pro­
dukterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skattereg­
ler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekven­
ser för investerare.
Andrahandsmarknad – SIP Nordic Fondkommission kommer, under nor­
mala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för
de strukturerade produkterna. Behöver du tillgång till kapitalet under löp­
tiden förmedlar SIP Nordic Fondkommission normalt köpkursen avseende
placeringen på andrahandsmarknaden. Du kan på detta sätt ta hem even­
tuell värdestegring vid den tidpunkten som passar just dig. Inlösen sker till
marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Förtida försälj­
ning kan således ske till ett såväl högre som lägre värde än produktens
teckningskurs och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i
marknaden vara starkt begränsad.
Historisk/simulerad historisk information – Information markerad med *
avser historisk information och information markerad med ** avser simule­
rad historisk information. Simulerad information är baserad på emittentens
egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som an­
vänder andra modeller, data eller antaganden kan nå andra resultat. Inves­
terare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en
garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att
den strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som
använts i broschyren.
Räkneexempel – Information markerad med *** utgör endast exempel för
att underlätta förståelsen av den strukturerade produkten. Räkneexemplet
visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastnings­
nivåer. Hypotetiska räkneexempel utgör ingen garanti för investerings­
produktens framtida utveckling eller avkastning.
Prospekt och villkor – Denna broschyr utgör endast marknadsföring och
innan ett investeringsbeslut fattas bör investerare därför ta del av det ak­
tuella prospektet (Base Prospectus Relating to Notes The Royal Bank of
Scotland N.V. LaunchPAD Programme dated 1 July 2010 med tillägg) samt
de slutliga vilkoren (Final Terms dated 11 October 2010), som finns tillgäng­
liga på websidan www.rbs.fi/markets. Prospektet och de slutliga villkoren
innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de
bindande villkoren för produkten. Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fond­
kommission samt i förekommande fall av andra.
Förbehåll – Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emissionsvoly­
men understiger EUR 2 000 000, om marknadsförutsättningarna försvårar
möjligheterna att genomföra erbjudandet eller erbjudandet helt eller delvis
omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsva­
rande i Finland eller i utlandet.
Produktkostnader – Vid utgivning av strukturerade produkter förekom­
mer kostnader för bland annat produktion, extern distribution, börsnote­
ring, l­icenser och riskhantering. För att nå kostnadstäckning tas courtage
ut vid köp. I teckningskursen ingår även ett arrangörs-, tredjeparts-, distri­
butörs- och marknadsförararvode vars storlek påverkas av förändringar i
ränte­nivå, priset på de finansiella instrument som ingår i produkten, risk­
hantering och extern distribution. Arvodet är därför inte i förväg helt fast­
ställt utan uppgår till ca 0,6–1,0 procent per år, beräknat på produktens
nominella belopp och med antagandet att dessa innehas till ordinarie åter­
betalningsdag.
Anmälan
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic OY (FO-nummer 2285608-8)
Kaserngatan 36
00130 HELSINGFORS
Fax: +358 (0)10 271 0179
Tel: +358 (0)10 271 0170
Ansvarsbegränsning för index
Alla hänvisningar till underliggande index utgör endast referens till grunderna för beräkning av produktens avkastning och antyder inte något samband mellan RBS och den
indexförande tredjeparten, eller främjande eller marknadsföring av RBS produkter av den indexförande parten. The Royal Bank of Scotland plc ansvarar inte för utvecklingen
av underliggande index.
Villkor och produktbeskrivning i sammandrag
Vad är Stilla Havet?
Stilla Havet -investeringsprodukterna är strukturerade produkter (ett obligationsalter­
nativ och ett certifikatalternativ) som emitteras av The Royal Bank of Scotland N.V. och
som förfaller till betalning i december 2015. Obligationerna och certifikaten tecknas
i poster om minst fem stycken och därefter i poster om minst en obligation eller ett
certifikat. Varje obligation har ett nominellt belopp om EUR 1 000 med kapitalskydd,
d.v.s. emittenten åtar sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbe­
talningsdag. Obligationerna emitteras till kursen 100 procent, d.v.s. EUR 1 000 per ob­
ligation (minsta investering EUR 5 000). Varje certifikat har ett avkastningsgrundande
belopp om EUR 1 000 utan kapitalskydd och emitteras som till en kurs om 17 procent,
d.v.s. EUR 170 per certifikat (minsta investering EUR 850).
Underliggande exponering
Underliggande index i aktieindexkorgen är: S&P ASX 200 (Bloomberg Code: AS51
Index), MSCI Singapore Free (Bloomberg Code: SIMSCI Index) ja MSCI Taiwan
(Bloomberg Code: TAMSCI Index). De tre aktieindexen ges en respektive vikt om 1/3
i aktieindexkorgen.
Hur beräknas avkastningen?
Den avkastning som investerare i obligationsalternativet och certifikatsalternativet kan
erhålla vid ordinarie återbetalningsdag är kopplad till utvecklingen för korgen och fö­
rändringen av valutakursen EUR/USD (positiv eller negativ) mellan startdagen och
slutdagen. Korgutvecklingen beräknas som den procentuella skillnaden mellan de
ingående aktieindexens slutliga nivå och dess nivå på startdagen (vilken förväntas bli
den 7 december 2010). Genomsnittsberäkning: Korgens slutliga nivå mäts som dess
aritmetiska genomsnittsvärde av 9 stycken mättilfällen under löptidens sista 8 kvartal.
De tre aktieindexen ges en respektive vikt om 1/3 i aktieindexkorgen.
Om den slutliga korgutvecklingen blir positiv beräknas avkastningen som deltagande­
graden multiplicerad med korgutvecklingen justerad med en möjlig förändring i valu­
takursen mellan startdagen och slutdagen. Valutakursens startdag är lika med index
startdag och valutakursens slutdag är lika med index slutdags påföljande dag. Om US
dollarn förstärkts i förhållande till euron, kommer förhållandet mellan startdagen och
slutdagen för valutakursen att vara större än 1 och om US dollarn försvagats i förhållan­
de till euron så kommer förhållandet mellan startdagen och slutdagen för valutakursen
att vara mindre än 1. Kapitalskyddet påverkas inte av valutakursrörelser och emitten­
ten åtar sig att återbetala som lägst nominellt belopp vid ordinarie återbetalningsdag.
Om däremot korgutvecklingen är noll eller negativ kommer investerare i certifikaten
inte att få någon betalning på återbetalningsdagen och obligationerna kommer endast
att återbetala nominellt belopp, vilket är lägre än summan av investerat belopp plus
courtage.
Deltagandegrader
Deltagandegraden för aktieboligationen och hävstångscertifikatet är indikativt 100
procent (lägst 80%). Deltagandegraden fastställs av emittenten utifrån marknadsförut­
sättningarna omkring den 2 december 2010.
Vänligen se prospektet och de slutliga villkoren för fullständig information.
Stilla Havet
Indikativ tidsplan
Sista teckningsdag
19 november 2010
Sista likviddag
26 november 2010
Deltagandegrad fastställs
ca 2 december 2010
Index startdag
7 december 2010
Emissiondag
16 december 2010
Index slutdag
Kvartalvis från den 9 december
2013 till den 7 december 2015
(totalt 9 observationer)
Återbetalningsdag
21 december 2015
Clearing
Euroclear Finland
Börsregistrering 1
OMX Helsingfors
Indikativa villkor
Emittent
The Royal Bank of Scotland N.V.
Emittentens kreditbetyg
från S&P
A+ (4 oktober 2010)
Nominellt belopp
EUR 1 000
Lägsta teckningsbelopp
Aktieindexobligation /
Hävstångscertifikat
Nominellt 5 000 euro,
5 obligationer / 5 certifikat
Teckningskurs
Aktieindexobligation /
Hävstångscertifikat
100% / 17%
Courtage
2% av nominella beloppet
Indikativ deltagandegrad
Aktieindexobligation /
Hävstångscertifikat
100% (lägst 80%) / 100% (lägst 80%)
Kapitalskydd av nominellt belopp
vid ordinarie återbetlaningsdag
Aktieindexobligation /
Hävstångscertifikat
100% / 0%
Underliggande tillgångar
1
Likaviktad aktieindexkorg bestående
av 1/3 S&P ASX 200 (AS51 Index), 1/3
MSCI Singapore Free (SIMSCI Index),
1/3 MSCI Taiwan (TAMSCI Index)
enna produkt är avsedd att listas på OMX Helsingfors börsen, om minimikravet för
D
börsintroduktion fastställt av börsen uppfylls. Om produkten icke listas, kommer
investerare att informeras om detta i enlighet med prospektdirektivets artikel 8 på
emissionsdagen eller däromkring.
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig infor­
mation om produkten, emittenten, erbjudandet och de bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att ändras utan föregående
varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt på www.rbs.fi/markets, innan ett investeringsbeslut tas. The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc)
är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. The Royal
Bank of Scotland N.V. (RBS NV) är ett närstående företag till The Royal Bank of Scotland Group plc. RBS NV är auktoriserat av De Nederlandsche Bank och i vissa hänseenden står banken även under tillsyn av
Financial Services Authority i Storbritannien. I vissa jurisdiktioner kan RBS plc uppträda som ombud för RBS NV och omvänt kan RBS NV uppträda som ombud för RBS plc i vissa jurisdiktioner. I de fall då ett
RBSbolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte
det marknadsförande RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar. Figuren ”daisy device logo”, ”RBS”, ”The Royal Bank of Scotland” och ”Make it happen” är varumärken som
tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc och samtliga rättigheter förbehålles. Informationen häri är endast avsedd för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS
föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål.
Denna produkt distribueras i Finland av SIP Nordic Fondkommission AB. För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se
Tryckt på Galerie Art Silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
0032-1010
För mer information om Stilla Havet
besök www.rbs.fi/markets
Download