739-1 Egenavgifter för placeringar för personer med

advertisement
739-1
Egenavgifter för placeringar för personer med
missbruksproblematik och psykisk funktionsnedsättning
Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-16, § 180
Vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem, arbetskooperativ och korttidsboende
ska enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, betala en egenavgift. Denna egenavgift för stödoch hjälpinsatser av behandlingskaraktär beslutas av regeringen som meddelar föreskrifter om
den högsta ersättning som en kommun får ta ut per dag, för närvarande 80 kronor/dygn.
Kategori
Vård/boende
Avgift
Kommentar
Behandlingshem,
Vård och behandling 80 kronor/dygn
Bör efterges helt
LVM-hem (HVB)
för missbruk
enligt 8 kap 1 § SoL eller delvis enligt 9
kap 4 § SoL om
personen saknar
betalningsförmåga
Kvalificerat
Vård för missbruk
80 kronor/dygn
Bör efterges helt
familjehem för
enligt 8 kap 1 § SoL eller delvis enligt 9
vuxna
kap 4 § SoL om
personen saknar
betalningsförmåga
För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen ta ut skälig
ersättning.
Kategori
Vård/boende
Avgift
Kommentar
Stöd/omvårdnadsboende Stödboende/omvårdnad Per dygn:
Bör efterges helt
för missbruk och
Boende: 70 kr
eller delvis enligt 9
psykiska problem
Mat: 86 kr
kap 4 § SoL om
personen saknar
Totalt: 156 kr
betalningsförmåga
Arbetskooperativ
Stödboende/omvårdnad Per dygn:
Bör efterges helt
för missbruk
Boende: 70 kr
eller delvis enligt 9
Mat: 86 kr
kap 4 § SoL om
personen saknar
Totalt: 156 kr
betalningsförmåga
Familjehem
Stödboende/omvårdnad Per dygn:
Bör efterges helt
för missbruk och
Boende: 33 kr
eller delvis enligt 9
psykiska problem
Mat: 86 kr
kap 4 § SoL om
personen saknar
Totalt: 119 kr
betalningsförmåga
Korttidsboende
Stödboende för
Bör efterges helt
Per dygn:
missbruk och psykiska Boende: 70 kr
eller delvis enligt 9
problem
Mat: 86 kr
kap 4 § SoL om
personen saknar
Totalt: 156 kr
betalningsförmåga
Download