2016-01-01 Diagn

advertisement
Ansvarig författare:
Version:
Fastställd:
Gäller från:
Pär Lindgren, Ritva Kiiski Berggren
15.0
2016-02-12
2016-01-01
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Detta dokument innehåller ICD-10-SE-diagnoser för:
a) Vårdtyp IVA och TIVA
b) Vårdtyp BIVA
Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser:
Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat
sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård.
Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen.
Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske
framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de
inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens
För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos"
ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan
anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos
Utöver dessa kan lämpliga övriga ICD-10-SE-diagnoser som är relevanta för
intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan
dock aldrig vara primär IVA-diagnos.
Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning"
Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
A)
Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt ICD-10-SE
Länk till BIVA-diagnoser
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens").
Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens").
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
A04.7
A09.9
A16.2
A48.0
A49.9
A87.9
B00.4
B19.9
B20.9
B34.9
B37.7
B49.9
B54.9
B59.9
B99.9
D59.3
G00.9
G03.9
G04.9
G06.0
G06.1
I33.0
J04.2
J05.1
J09.9
J10.0
J10.1
J10.8
J12.1
J12.9
J15.9
J86.9
J98.5
K12.2
K65.0
K81.9
K83.0
L08.9
M00.9
M72.6
M86.9
N10.9
N39.0
R57.2
R65.1
T79.3
T81.4
T85.7
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Lungtuberkulos *
Gasgangrän. Klostridiecellulit *
Bakterieinfektion, ospecificerad *
Virusmeningit, ospecificerad
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
Virushepatit
HIV-infektion
Virusinfektion, ospecificerad
Candidaseptikemi *
Svampinfektion UNS *
Malaria *
Pneumocystis carinii-infektion *
Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Meningit, bakteriell *
Meningit, ospecificerad *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Intrakraniell abscess *
Intraspinal abscess. Epidural abscess *
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Laryngotrakeit, akut *
Epiglottit, akut *
Influensa orsakad av pandemisk influensa
Influensa med pneumoni, säsongsinfluensa
Influensa med andra respiratoriska manifestationer, säsongsinfluensa
Influensa med andra manifestationer, säsongsinfluensa
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Empyem *
Mediastinit *
Inflammation och abscess i munregionen *
Peritonit, akut. Bukabscess *
Kolecystit *
Kolangit *
Infektion i hud och underhud *
Artrit, infektiös *
Nekrotiserande fasciit *
Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Posttraumatisk sårinfektion *
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sida 1 av 18
B. Övriga infektiösa agens
A32.9
A39.9
A48.1
A69.2
A74.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.5
B95.6
B95.7
B96.0
B96.1
B96.2
B96.3
B96.4
B96.5
B96.8B
B96.8
Listeria
Meningokocker
Legionella
Borrelia
Klamydia
Streptokocker grupp A
Streptokocker grupp B
Enterokocker, Streptokocker grupp D
Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
Streptokocker övriga och ej specificerade
Staphylococcus aureus
Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
Mycoplasma
Klebsiella
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Proteus (mirabilis) (morgagni)
Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
Acinetobacter
Övriga verifierade bakterier
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
U82.1
U82.2
U83.0
U83.9
U84.3
Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
Antibiotikaresistens UNS
Resistens mot tuberkulostatika
Tumörer
C72.9
C80.9
C96.9
D33.9
D36.9
D43.9
D48.9
Malign tumör i centrala nervsystemet
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Benign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör utan specificerad lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
Blod och blodbildande organ
C96.9
D59.3
D68.9
D75.9
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Koagulationsrubbning
Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D84.9
Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E03.5
E05.5
E10.8
E11.8
E14.0
E14.1
E21.3
E22.2
E23.0
E23.2
E27.4
E34.0
E43.9
E66.9
E80.2
E84.9
Myxödemkoma
Tyreotoxisk kris
Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer
Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer
Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma
Diabetes med ketoacidos
Hyperparatyreoidism
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH)
Hypopituitarism. Sheehans syndrom
Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus)
Binjurebarksinsufficiens
Karcinoidsyndrom
Svår undernäring
Fetma
Porfyri, akut intermittent
Cystisk fibros
Sida 2 av 18
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E86.9
E87.0
E87.1
E87.2
E87.3
E87.5
E87.6
E87.7
E87.8
Hypovolemi, dehydrering (ej med chock)
Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi
Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH)
Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos)
Alkalos, metabol eller respiratorisk
Hyperkalemi
Hypokalemi
Ökad vätskevolym
Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
Chock
A48.3
R57.0
R57.1
R57.2
R65.1
T78.2
T81.1
Toxic shock syndrome, TSS *
Kardiogen chock
Hypovolemisk chock
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar
R41.0
F05.9
F10.4
F29.9
F32.9
Desorientering. Konfusion, UNS
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
Delirium tremens (alkoholutlöst)
Psykos UNS (ej uppkommen på IVA)
Depressiv episod
A87.9
B00.4
C72.9
D33.9
D43.9
G00.9
G03.9
G04.9
G06.0
G06.1
G12.2
G35.9
G41.9
G61.0
G70.0
G71.9
G83.9
G91.9
G93.1
G93.5
G93.6
G93.8
G95.2
G95.9
G98.9
R40.0
R40.2
R41.0
R52.9
R55.9
R56.0
R56.8
T85.0
T85.7
Sjukdomar i nervsystemet
Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar
Virusmeningit, ospecificerad
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
Malign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör i centrala nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Meningit, bakteriell *
Meningit, ospecificerad *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Intrakraniell abscess *
Intraspinal abscess. Epidural abscess *
Amyotrofisk lateralskleros(ALS)
Multipel skleros
Status epileptikus
Guillain-Barrés syndrom
Myasthenia gravis
Primär muskelsjukdom
Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
Hydrocefalus
Anoxisk / hypoxisk cerebral skada
Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
Hjärnödem (ej traumatiskt)
Total hjärninfarkt
Ryggmärgskompression, ospecificerad
Sjukdom i ryggmärgen
Sjukdom i nervsystemet UNS
Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad
Koma. Medvetslöshet
Desorientering. Konfusion, UNS
Smärta eller värk, ospecificerad
Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack)
Feberkramper
Kramper, UNS
Shuntdysfunktion
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sida 3 av 18
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9
I20.9
I21.9
I22.9
I24.1
I26.9
I27.0
I27.8
I30.9
I31.9
I33.0
I35.0
I38.9
I40.9
I42.9
I44.2
I45.9
I46.9
I47.2
I48.9
I49.0
I49.5
I49.9
I50.1
I50.9
I51.9
I60.9
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I62.0
I62.1
I62.9
I63.6
I63.9
I66.9
I67.8
I67.9
I71.0
I71.8
I71.9
I73.9
I74.9
I80.9
I82.9
I85.0
I85.9
I97.8
J81.9
O88.2
R00.0
R00.1
R07.4
R57.0
Z03.4
Hypertoni
Angina pectoris
Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut)
Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut
Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom
Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk)
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Perikardit, akut
Hjärttamponad
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Aortastenos
Hjärtklaffel UNS
Myokardit, akut
Kardiomyopati
Atrioventrikulärt block, totalt
Retledningsrubbning, ospecificerad
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp
Paroxysmal ventrikulär takykardi
Förmaksflimmer och förmaksfladder
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
Sick sinus syndrome
Hjärtarytmi, ospecificerad
Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem
Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS
Hjärtsjukdom, ospecificerad
Subaraknoidalblödning (ej trauma)
Intracerebral supratentoriell blödning
Intracerebral blödning i hjärnstammen
Intracerebellär blödning
Intraventrikulär blödning
Subduralblödning (icke traumatisk)
Epiduralblödning (icke traumatisk)
Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad
Cerebral sinustrombos
Cerebral infarkt, ospecificerad
Cerebral trombos utan infarkt
Cerebral vasospasm
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Emboli och trombos i icke specificerad artär
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
Esofagusvaricer med blödning
Esofagusvaricer utan blödning
Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin
Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt)
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Takykardi, ospecificerad
Bradykardi, ospecificerad
Bröstsmärtor, ospecificerade
Kardiogen chock
Observation för misstänkt hjärtinfarkt
Sida 4 av 18
Andningsorganens sjukdomar
A16.2
J04.2
J05.0
J05.1
J12.1
J12.9
J15.9
J38.4
J44.9
J46.9
J69.0
J80.9
J80.9A
J80.9B
J80.9C
J80.9X
J81.9
J84.1
J86.9
J93.9
J94.8
J95.0
J95.1
J95.2
J95.8A
J96.9
J98.1
J98.5
P25.1
P28.8
R04.9
R06.1
R09.0
R09.2
S27.0
Lungtuberkulos *
Laryngotrakeit, akut *
Pseudokrupp
Epiglottit, akut *
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Larynxödem
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Akut svår astma
Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
ARDS
Lätt ARDS
Måttlig ARDS
Svår ARDS
ARDS utan uppgift om svårighetsgrad
Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt)
Lungsjukdom med fibros, lungfibros
Empyem *
Pneumotorax (ej traumatisk)
Hydrothorax
Dysfunktion av trakeostomi
Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Atelektas
Mediastinit *
Pneumotorax under den perinatala perioden
Stridor, medfödd (laryngeal)
Blödning från luftvägarna
Stridor, ej medfödd
Asfyxi
Andningsstillestånd
Pneumotorax, traumatisk
Matsmältningsorganens sjukdomar
A04.7
A09.9
I85.0
I85.9
K12.2
K22.3
K25.1
K27.9
K46.0
K46.1
K52.9
K55.0
K56.7
K63.1
K65.0
K72.9
K81.9
K83.0
K85.9
K92.2
R10.4
R18.9
R19.8A
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Esofagusvaricer med blödning
Esofagusvaricer utan blödning
Inflammation och abscess i munregionen *
Esofagusruptur/perforation
Sår i magsäcken, akut med perforation
Sår i magsäck eller tolvfingertarm
Bukbråck, inklämt utan gangrän
Bukbråck, med gangrän
Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli
Ileus
Perforation (icke traumatisk) av tarmen
Peritonit, akut. Bukabscess *
Leversvikt
Kolecystit *
Kolangit *
Pankreatit, akut
Gastrointestinal blödning, ospecificerad
Buksmärtor, ospecificerade
Ascites
Bukkompartmentsyndrom
Sida 5 av 18
Hudens sjukdomar
L08.9
L27.0
L89.9
L98.9
Infektion i hud och underhud *
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Trycksår
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M00.9
M41.9
M72.6
M86.9
Artrit, infektiös *
Skolios
Nekrotiserande fasciit *
Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
Urinorganens sjukdomar
D59.3
N10.9
N17.9
N18.9
N25.1
N39.0
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
Akut njursvikt
Kronisk njursvikt
Nefrogen diabetes insipidus
Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar
N93.9
Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
Graviditet / Förlossning / Barnsängstid
O14.1
O14.9
O15.9
O72.3
O88.1
O88.2
O99.4
O99.5
HELLP-syndrom
Preeklampsi
Eklampsi
Blödning, post-partum
Fostervattenemboli
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Vissa perinatala tillstånd
P21.9
P22.0
P24.0
P25.1
P27.1
P28.2
P28.4
P28.8
R95.9
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS
Mekoniumaspiration hos nyfödd
Pneumotorax under den perinatala perioden
Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
Cyanosattacker hos nyfödd
Apné hos nyfödd
Stridor, medfödd (laryngeal)
Plötslig spädbarnsdöd
Medfödda missbildningar
Q07.9
Q18.9
Q24.9
Q34.9
Q45.9
Q64.9
Q79.0
Q79.9
Q89.9
Medfödd missbildning i nervsystemet
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Medfödd missbildning av andningsorganen
Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfött diafragmabråck
Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Medfödd missbildning, ospecificerad
Sida 6 av 18
Trauma
S01.9
S02.1
S02.9
S06.0
S06.1
S06.2
S06.3
S06.4
S06.5
S06.6
S06.9
S12.9
S14.1
S15.9
S22.0
S22.2
S22.4
S24.1
S25.9
S26.9
S27.0
S27.1
S27.3
S32.8
S34.1
S35.9
S36.9
S37.9
S72.0
T07.9
T10.9
T11.9
T12.9
T13.9
T14.1A
T14.9
T79.2
Sårskada på huvudet
Fraktur på skallbasen
Fraktur på skalle och ansiktsben.
Hjärnskakning. Commotio cerebri
Hjärnödem, traumatiskt
DAI. Diffus kontusion/laceration
Fokal cerebral kontusion
Epidural blödning, traumatisk
Subdural blödning, traumatisk
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
Fraktur på halskota / halskotpelaren
Ryggmärgsskada, cervikal nivå
Skada på blodkärl i halsregionen
Fraktur på bröstkotpelaren
Fraktur på sternum
Multipla frakturer på revben
Ryggmärgsskada, thorakal nivå
Kärlskada på bröstkorgsnivå
Hjärtkontusion
Pneumotorax, traumatisk
Hemotorax, traumatisk
Lungkontusion
Fraktur på bäcken / ländkotpelare
Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå
Kärlskada på buknivå / bäckennivå
Skada på icke specificerat organ i buken
Skada på icke specificerat bäckenorgan
Höftfraktur
Multipla skador. Multitrauma UNS
Fraktur, övre extremitet
Annan skada övre extremiteten
Fraktur, nedre extremitet ospecificerad
Annan skada nedre extremiteten
Bett av djur, ospecificerat
Skada, ospecificerad
Posttraumatisk blödning
Främmande kropp
T17.9
T18.1
T18.9
Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i esofagus
Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T27.3
T27.7
T30.0
T30.4
Brännskada i andningsvägarna
Frätskada i andningsvägarna
Brännskada UNS
Frätskada UNS
Sida 7 av 18
Köldskada
T35.7
T68.9
Köldskada
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Förgiftning
F10.0
F13.0
T39.0
T39.1
T39.3
T40.1
T40.2
T40.6
T40.7
T41.4
T42.3
T42.4
T42.7
T43.0
T43.2
T43.5
T43.6
T43.9
T44.7
T45.5
T46.0
T46.1
T51.1
T51.2
T52.3
T52.9
T54.9
T57.3
T58.9
T59.9
T63.0
T63.4
T65.9
Z03.6
Alkoholintoxikation, akut
Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel
Salicylater
Paracetamol. Anilider
NSAID
Heroin
Opiater, opioider
Andra och icke specificerade narkotiska medel
Cannabis
Anestetikum, ospecificerat
Barbiturater
Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika
Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade
Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel
Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer
Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel
Psykostimulantia med missbruksrisk
Psykotropt medel, ospecificerat
Beta-receptorblockerare
Antikoagulantia
Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
Kalciumantagonister
Metanol
Isopropylalkohol
Glykoler
Organiskt lösningsmedel, ospecificerat
Frätande substans, ospecificerad
Cyanväte
Toxisk effekt av kolmonoxid
Gaser, rök och ångor, ospecificerade
Toxisk effekt av ormgift
Insektsbett eller stick, giftigt
Förgiftning, ospecificerad
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Sida 8 av 18
Andra effekter av yttre orsaker
T14.1A
T67.0
T68.9
T70.2
T70.3
T71.9
T74.9
T75.0
T75.1
T75.4
T78.2
T78.4
T79.2
T79.3
T79.6
T79.7
T80.9
T81.0
T81.2
T81.3
T81.4
T81.9
T88.3
T88.4
T88.5
T88.7
T88.9
Y69.9
Y83.2
Y40.9
Y42.3
Y43.3
Y44.2
Y44.5
Y45.0
Y47.9
Y57.5
Y63.9
Bett av djur, ospecificerat
Värmeslag och solsting
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Barotrauma UNS. Lungbristning
Dykarsjuka
Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9)
Misshandelssyndrom, barnmisshandel
Effekter av blixtnedslag
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av elektrisk ström
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Allergi, ospecificerad
Posttraumatisk blödning
Posttraumatisk sårinfektion *
Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys
Subkutant emfysem
Patientsäkerhetsdiagnoser
A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård
Transfusionsreaktion
Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ
Ruptur av operationssår
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * Nosokomial infektion UNS*
Icke specificerad komplikation till ingrepp
Malign hypertermi orsakad av anestesi
Misslyckad eller försvårad intubation
Hypotermi som följd av anestesi / operation
Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
Gastrointestinal anastomosinsufficiens
B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk
Antibiotika
Insulin och perorala antidiabetika
Cytostatika
Antikoagulantia
Trombolytiska läkemedel
Opiater och besläktade analgetika
Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum
Röntgenologiska kontrastmedel
Feldosering av läkemedel
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse
R58.9
T85.0
Z04.9
Z94.9
Blödning, ospecificerad
Shuntdysfunktion
Observation UNS. Postoperativ vård UNS
Transplantationstillstånd
Sida 9 av 18
B)
Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt ICD-10-SE
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens").
Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan).
A09.9
A37.0
A49.9
A87.9
B34.9
B99.9
D59.3
G00.9
G04.9
I33.0
J05.1
J06.9
J09.9
J10.0
J10.1
J10.8
J12.1
J12.9
J15.9
J20.9
J85.2
J85.3
J98.5
K12.2
K65.0
R57.2
R65.1
T81.4
T85.7
A32.9
A39.9
A48.1
A69.2
A74.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.5
B95.6
B95.7
B96.0
B96.1
B96.2
B96.3
B96.4
B96.5
B96.8B
B96.8
U82.1
U82.2
U83.0
U83.9
U84.3
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Kikhosta
Bakterieinfektion, ospecificerad *
Virusmeningit, ospecificerad
Virusinfektion, ospecificerad
Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Meningit, bakteriell *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Epiglottit, akut *
Övre luftvägsinfektion, akut
Influensa orsakad av pandemisk influensa
Influensa med pneumoni, säsongsinfluensa
Influensa med andra respiratoriska manifestationer, säsongsinfluensa
Influensa med andra manifestationer, säsongsinfluensa
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Bronkit, akut
Lungabscess *
Abscess i mediastinum *
Mediastinit *
Inflammation och abscess i munregionen *
Peritonit, akut. Bukabscess *
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
Ventrikeldrän-associerad meningit *
B. Övriga infektiösa agens
Listeria
Meningokocker
Legionella
Borrelia
Klamydia
Streptokocker grupp A
Streptokocker grupp B
Enterokocker, Streptokocker grupp D
Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
Streptokocker övriga och ej specificerade
Staphylococcus aureus
Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
Mycoplasma
Klebsiella
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Proteus (mirabilis) (morgagni)
Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
Acinetobacter
Övriga verifierade bakterier
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
Antibiotikaresistens UNS
Resistens mot tuberkulostatika
Sida 10 av 18
Tumörer
C80.9
C96.9
D36.9
D48.9
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Benign tumör utan specificerad lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
Blod och blodbildande organ
C96.9
D59.3
D68.9
D75.9
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Koagulationsrubbning
Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D82.1
D84.9
CATCH 22 /Di Georges syndrom
Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E14.1
E34.9
E43.9
E84.9
Diabetes med ketoacidos
Endokrin rubbning
Svår undernäring
Cystisk fibros
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E87.8
E88.9
R57.1
Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism)
Hypovolemisk chock
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar
F05.9
F79.0
F83.9
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
Psykisk utvecklingsstörning
Motorisk utvecklingsstörning
Sjukdomar i nervsystemet
A87.9
G00.9
G04.9
G12.9
G41.9
G71.0
G71.9
G80.9
G83.9
G91.9
G93.5
G93.8
G98.9
I62.0
I62.9
I67.9
Q04.9
Q05.9
R56.8
T85.0
T85.7
Virusmeningit, ospecificerad
Meningit, bakteriell *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Spinal muskelatrofi
Status epileptikus
Muskeldystrofi
Primär muskelsjukdom
Cerebral pares
Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
Hydrocefalus
Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
Total hjärninfarkt
Sjukdom i nervsystemet UNS
Subduralblödning (icke traumatisk)
Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Spina bifida. MMC
Kramper, UNS
Shuntdysfunktion
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H35.1
Prematuritetsretinopati
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
G47.3
H93.9
J35.9
Sömnapnésyndrom
Öronsjukdom, ospecificerad
Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider
Sida 11 av 18
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9
I27.0
I27.8
I30.9
I31.9
I33.0
I38.9
I40.9
I42.4
I42.9
I44.2
I46.9
I49.9
I50.9
I60.9
I67.9
I71.0
I71.8
I71.9
I73.9
I85.0
I97.0
R57.0
Hypertoni
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Perikardit, akut
Hjärttamponad
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Hjärtklaffel UNS
Myokardit, akut
Endokardiell fibroelastos
Kardiomyopati
Atrioventrikulärt block, totalt
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp
Hjärtarytmi, ospecificerad
Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS
Subaraknoidalblödning (ej trauma)
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Esofagusvaricer med blödning
Postkardiotomisyndrom
Kardiogen chock
Andningsorganens sjukdomar
J05.0
J05.1
J06.9
J12.1
J12.9
J15.9
J20.9
J38.0
J38.6
J43.9
J44.9
J46.9
J69.0
J80.9
J80.9A
J80.9B
J80.9C
J80.9X
J84.1
J85.2
J85.3
J86.9
J93.9
J94.0
J95.8A
J96.9
J98.5
J98.6
P25.1
R06.1
R09.2
S27.0
Pseudokrupp
Epiglottit, akut *
Övre luftvägsinfektion, akut
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Bronkit, akut
Stämbandspares
Cricoidstenos
Lungemfysem
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Akut svår astma
Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
ARDS
Lätt ARDS
Måttlig ARDS
Svår ARDS
ARDS utan uppgift om svårighetsgrad
Lungsjukdom med fibros, lungfibros
Lungabscess *
Abscess i mediastinum *
Empyem *
Pneumotorax (ej traumatisk)
Kylotorax
Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Mediastinit *
Diafragmapares
Pneumotorax under den perinatala perioden
Stridor, ej medfödd
Andningsstillestånd
Pneumotorax, traumatisk
Sida 12 av 18
Matsmältningsorganens sjukdomar
A09.9
I85.0
K12.2
K22.9
K31.9
K40.9
K52.9
K56.1
K56.7
K65.0
K72.9
K85.9
K92.2
K92.9
R19.8A
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Esofagusvaricer med blödning
Inflammation och abscess i munregionen *
Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar)
Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar)
Ljumskbråck
Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
Invagination
Ileus
Peritonit, akut. Bukabscess *
Leversvikt
Pankreatit, akut
Gastrointestinal blödning, ospecificerad
Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad
Bukkompartmentsyndrom
Hudens sjukdomar
L98.9
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M35.9
M41.9
Inflammatorisk systemsjukdom
Skolios
Urinorganens sjukdomar
D59.3
N17.9
N18.9
N28.9
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Akut njursvikt
Kronisk njursvikt
Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
Vissa perinatala tillstånd
P07.2
P07.3
P20.9
P21.9
P24.0
P25.1
P26.9
P27.1
P28.4
P28.8
P28.9
P29.3
P52.9
P56.0
P59.9
P70.4
P75.9
P77.9
P78.0
P90.9
P91.4
R95.9
Höggradigt underburet barn <28v
Andra underburna barn <37v
Intrauterin hypoxi
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Mekoniumaspiration hos nyfödd
Pneumotorax under den perinatala perioden
Lungblödning under den perinatala perioden
Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
Apné hos nyfödd
Stridor, medfödd (laryngeal)
Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
Kvardröjande fostercirkulation
Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Hydrops fetalis
Gulsot hos nyfödd
Hypoglykemi hos nyfödd
Mekoniumileus
Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd
Tarmperforation hos nyfödd
Kramper hos nyfödd
Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
Plötslig spädbarnsdöd
Sida 13 av 18
Medfödda missbildningar
Q03.9
Q04.9
Q05.9
Q07.9
Q18.9
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q20.9
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.9
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.9
Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.9
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26.0
Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.9
Q27.9
Q28.3
Q30.0
Q32.0
Q33.6
Q34.9
Q39.9
Q40.0
Q43.9
Q45.9
Medfödd hydrocefalus
Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Spina bifida, ospecificerad. MMC
Medfödd missbildning i nervsystemet
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Truncus communis
Dubbelt utflöde från höger kammare
Dubbelt utflöde från vänster kammare
Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Dubbelt inflöde till kammare
Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Förmaksisomerism
Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Kammarseptumdefekt
Förmaksseptumdefekt
Atrioventrikulär septumdefekt
Fallots tetrad
Aortopulmonell septumdefekt
Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Atresi av pulmonalisklaff
Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Medfödd trikuspidalisstenos
Ebsteins anomali
Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Medfödd aortaklaffstenos
Medfödd aortaklaffinsufficiens
Medfödd mitralisstenos
Medfödd mitralisinsufficiens
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Dextrokardi
Levokardi
Cor triatriatum
Infundibulär pulmonalisstenos
Medfödd subaortastenos
Kranskärlsmissbildning
Medfött hjärtblock
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Öppetstående ductus arteriosus
Coarctatio aortae
Atresi av aorta
Stenos av aorta
Andra medfödda missbildningar av aorta
Atresi av lungartären
Stenos av lungartären
Andra medfödda missbildningar av lungartären
Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Medfödd stenos av vena cava
Kvarstående vänstersidig övre hålven
Totalt anomalt mynnande lungvener
Partiellt anomalt mynnande lungvener
Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Anomali av portavensförbindelsen
Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet
Cerebral kärlmissbildning
Koanalatresi
Medfödd trakeomalaci
Hypoplasi och dysplasi av lunga
Medfödd missbildning av andningsorganen
Esofagusatresi
Pylorusstenos
Tarmmissbildning
Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Sida 14 av 18
Q52.9
Q55.9
Q63.9
Q64.9
Q67.5
Q75.0
Q79.0
Q79.2
Q79.3
Q79.9
Q89.4
Q89.7
Q89.9
Q90.9
Q99.9
Missbildning av kvinnliga könsorgan
Medfödd missbildning av manligt könsorgan
Medfödd missbildning av njure
Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfödd deformitet av kotpelaren
Kraniosynostos
Medfött diafragmabråck
Omfalocele
Gastroschisis
Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Siamesiska tvillingar
Multipla missbildningar
Medfödd missbildning, ospecificerad
Downs syndrom
Kromosomavvikelse, ospecificerad
Trauma
S06.0
S06.5
S06.9
S27.0
S27.1
S36.9
S39.9
T07.9
T09.3
T14.1A
Hjärnskakning. Commotio cerebri
Subdural blödning, traumatisk
Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
Pneumotorax, traumatisk
Hemotorax, traumatisk
Skada på icke specificerat organ i buken
Trauma (ej huvudskada)
Multipla skador. Multitrauma UNS
Skada på ryggmärgen
Bett av djur, ospecificerat
Främmande kropp
T17.9
T18.1
T18.9
Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i esofagus
Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T30.0
T30.4
Brännskada UNS
Frätskada UNS
Köldskada
T35.7
Köldskada
Förgiftning
F10.0
T46.0
T65.9
Z03.6
Alkoholintoxikation, akut
Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
Förgiftning, ospecificerad
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Andra effekter av yttre orsaker
T68.9
T74.9
T75.0
T75.1
T75.4
T78.2
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Misshandelssyndrom, barnmisshandel
Effekter av blixtnedslag
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av elektrisk ström
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Patientsäkerhetsdiagnoser. Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård
T81.0
T81.4
T88.9
Y63.9
Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ * , Nosokomial infektion UNS*
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Feldosering av läkemedel
Yttre orsak till sjukdom och död
X84.99
Avsiktligt självdestruktiv handling
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse
R58.9
Z04.9
Z94.9
Blödning, ospecificerad
Observation UNS. Postoperativ vård UNS
Transplantationstillstånd
Sida 15 av 18
Ändringshistorik IVA/TIVA listan
2016-01-01 Version15.0
Lagt till nya diagnoser för ARDS J80.9 A, B, C, X samt för influensa J10.0, J10.1 och J10.8
2015-08-06 Version 14.0
Inga ändringar (endast i BIVA-listan)
2015-05-11 Version 13.0
J09.9 Ändrad text: Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus
T43.6 Ändrad text: Psykostimulantia med missbruksrisk
2015-04-13 Version 12.0
Endast förändringar på BIVA-listan
2012-11-14 Version 11.0
Nya Diagnoser
B96.8B Acinetobacter
G41.9 Status Epilepticus
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Komplettering av diagnos
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom även under Blod och blodbildande organ
Ändrad diagnostext
T81.4 tillagt Nosokomial infektion UNS
2011-06-30 Version 11.0
Nya diagnoser:
I97.8 Vasoplegi efter operation med användande av hjärt-lungmaskin
J95.1 Akut respiratorisk insufficiens efter toraxkirurgi
K63.1 Perforation (icke traumatisk) av tarmen
Ändrad diagnostext på J95.2 från: Respiratorisk insufficiens-postoperativ till
Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi
2010-12-15 Rättning av felaktiga koder och felaktig text
A87.9 Virusencephalit, ospecificerad rättad till Virusmeningit, ospecificerad
I60.0 Subduralblödning (icke traumatisk) rättad till I62.0
I60.1 Epiduralblödning (icke traumatisk) rättad till I62.1
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt.
Flera nya diagnoser har tillkommit och några har utgått (se nedan)
Nya diagnoser:
A32.9, A48.1, A69.2, A74.9, A87.9 B49.9, B54.9, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.5, B95.6, B95.7,
B96.0, B96.1, B96.2, B96.3, B96.4, B96.5, B96.8, B99.9, D36.9, D48.9, D59.3, F29.9, G93.8, G98.9,
I31.9, I38.9, I50.1, I50.9, I60.0, I60.1, I61.2, I61.3, I63.6, I66.9, I67.8, J05.0, J09.9, J98.5,K12.2, K22.3,
L08.9, L98.9, M00.9, M86.9, N10.9, N39.0, O88.2, O99.4, O99.5, P28.8, R57.2, R65.1, S06.1, S06.2, S06.3,
S14.1, S22.0, S24.1, S25.9, S34.1, S35.9, S72.0, T11.9, T13.9, T14.1A, T43.5, T45.5, T46.0, T85.0,
T85.7, U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3, Z94.9
Utgående diagnoser:
A04.1, A41.9, B95.6, B95.6A, B96.8, F39.9, G40.9, G41.9, J68.1,J94.2, N11.9, P28.1, Q31.4, S22.9,
S27.2, S37.7, T09.3, T43.3, T43.4 /JM
2009-06-09 Tillägg av Nekrotiserande fasciit (M72.6) samt av vissa sjukdomstillstånd i CNS
(trauma: S06.4, S06.5, S06.6, infektioner: G06.0, G06.1
samt tumörer: C72.9, D33.9, D43.9)
Vissa textmässiga förändringar gjorda i syfte att få överensstämmande text
mellan IVA/TIVA och BIVA listorna /JM,SG
Ändrat ICD 10 till KSH97 (ICD10)
2008-06-05 Y69 kompletteras med decimalsiffra till Y69.9.
2008-05-31 Riktlinjen fastställs och gäller retroaktivt för 2008 om vårdtillfällen registreras in med
nya diagnoser i efterhand
2008-05-26 Anges att G35.0 Multipel skleros från 1/1 2009 ändras till G35.9(G35.0 accepteras
dock fortsättningsvis)
2008-05-08 Till diagnos T42.4 har adderats " och bensodiazepinlika sedativa/hypnotika" /JM
2007-12-06 Tillägg av patientsäkerhetsdiagnoser: Y40.9, Y42.3,Y44.2, Y44.5, Y45.0, Y47.9,
Version 5.0 Y57.5, Y63.9, Y69.
Tillägg av diagnoserna: T81.1 samt T43.4
För A41.9 används konsekvent terminologin svår sepsis/septisk chock
För I40.9 har " ej reumatisk" tagits bort. I övrigt har några språkliga korrigeringar
och förtydliganden gjorts
Ändringshistorik BIVA listan
2016-01-01 Version15.0
Lagt till nya diagnoser för ARDS J80.9 A, B, C, X samt för influensa J10.0, J10.1 och J10.8
2015-08-07 Version14.0
Lagt till I60.9 som viktig diagnos för att få synk med IVA/TIVA-listan.
2015-05-11 Version 13.0
J09.9 Ändrad text: Influensa orsakad av vissa identifierade influensavirus
T43.6 Ändrad text: Psykostimulantia med missbruksrisk
2015-04-13 Version 12.0
Nya diagnoser
R06.1 Stridor, ej medfödd
R57.1 Hypovolemisk chock
S36.9 Skada på icke specificerat organ i buken
B34.9 Virusinfektion, ospecificerad
E43.9 Svår undernäring
I44.2 Atrioventrikulärt block, totalt
I62.0 Subduralblödning (icke traumatisk)
A49.9 Bakterieinfektion, ospecificerad *
R57.0 Kardiogen chock
S06.5 Subdural blödning, traumatisk
2012-11-14 Version 11.0
Nya Diagnoser
B96.8B Acinetobacter
G41.9 Status Epilepticus
J95.8A Ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
R19.8A Bukkompartmentsyndrom
Komplettering av diagnos
D59.3 Hemolytiskt-uremiskt syndrom även under Blod och blodbildande organ
Ändrad diagnostext
T81.4 tillagt Nosokomial infektion UNS
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt.
Flera nya diagnoser har tillkommit och några har utgått (se nedan)
Nya diagnoser:
A32.9, A48.1, A69.2, A74.9, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.5, B95.6, B95.7, B96.0, B96.1, B96.2,
B96.3, B96.4, B96.5, B96.8, B99.9, D48.9, D59.3, D68.9, D75.9, G04.9, G93.8, I10.9, I31.9, I33.0,
I38.9, I50.9, I67.9, I73.9, J05.1, J09.9, J20.9, J86.9, K72.9, P25.1, P28.8, Q75.0, Q90.9
R09.2, R57.2, R58.9, R65.1, S06.0, S27.0, S27.1, T09.3, T17.9, T18.1, T18.9, T75.0, T75.4, T78.2
T85.0, T85.7, U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3 Z03.6, Z04.9
Utgående diagnoser:
A41.9, B95.6A, B96.8, I15.9, J98.2, P23.9, P25.0, P25.2, P25.3, P28.1, P39.9, P54.9, P55.9 /JM, SG
2009-06-09 Vissa textmässiga förändringar gjorda i syfte att få överensstämmande text
mellan IVA/TIVA och BIVA listorna /JM,SG
Ändrat ICD 10 till KSH97 (ICD10)
2008-05-26 Nya diagnoskoder
K65.0, K85.9, K92.2, P21.9, P28.1, P28.4, Q31,4, T07.9, T81.0, Y63.9, Z94.9
Byte nummer/text
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad,
ospecificerad (tidigare Leukemi C95.9)
I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp UNS. (tidigare Hjärtstillestånd med framgångsrik HLR I46.0)
T88.9 Övriga postoperativa komplikationer. Ospecificerad.
(tidigare Komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder)
Utgående diagnoser
Q20.8, Q21.8, Q22.8, Q23.8, Q24.8, Q26.8
Download