Svenska Intensivvårdsregistret

advertisement
Svenska Intensivvårdsregistret - SIR
Ansvarig författare:
Version:
Fastställd:
Gäller från:
Jan Martner
9.0
2010-06-15
2011-01-01
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Detta dokument innehåller KSH97-diagnoser för:
a) Vårdtyp IVA och TIVA
b) Vårdtyp BIVA
Några kommentarer kring dessa s k IVA-diagnoser:
Det primära målet med att använda dessa diagnoser är att på ett nationellt samordnat
sätt med diagnoser beskriva vilka patienter som blir föremål för svensk intensivvård.
Det förutsätter ett likartat användande varför vi har valt att starkt begränsa omfattningen.
Det finns därutöver ett flertal diagnoser som kan vara av intresse att följa, kanske
framförallt diagnoser som vi vet eller anar har betydelse för outcome även om de
inte utgör den primära intensivvårdsanledningen - exempelvis maligniteter, njurinsufficiens
För att hantera detta skall varje intensivvårdstillfälle förses med en "Primär IVA-diagnos"
ur nedanstående diagnosförteckning. Vid behov kan flera IVA-diagnoser ur listan
anges men endast en kan vara primär IVA-diagnos
Utöver dessa kan lämpliga övriga KSH97-diagnoser som är relevanta för
intensivvården anges. Dessa diagnoser, som ej finns i SIR:s diagnosförteckning, kan
dock aldrig vara primär IVA-diagnos.
Se vidare SIR:s riktlinje " Diagnossättning inom intensivvård"
Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
A)
Diagnoser för vårdtyp IVA och TIVA, kodning enligt KSH97
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens").
Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se under rubrik: "C. Antibiotikaresistens").
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
R65.1
R57.2
A04.7
A09.9
A16.2
A48.0
A49.9
A87.9
B00.4
B19.9
B20.9
B34.9
B37.7
B49.9
B54.9
B59.9
D59.3
G00.9
G03.9
G04.9
G06.0
G06.1
I33.0
J04.2
J05.1
J09.9
J12.1
J12.9
J15.9
J86.9
J98.5
K12.2
K65.0
K81.9
K83.0
L08.9
M00.9
M72.6
M86.9
N10.9
N39.0
T79.3
T81.4
T85.7
B99.9
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Lungtuberkulos *
Gasgangrän. Klostridiecellulit *
Bakterieinfektion, ospecificerad *
Virusencephalit, ospecificerad
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
Virushepatit
HIV-infektion
Virusinfektion, ospecificerad
Candidaseptikemi *
Svampinfektion UNS *
Malaria *
Pneumocystis carinii-infektion *
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Meningit, bakteriell *
Meningit, ospecificerad *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Intrakraniell abscess *
Intraspinal abscess. Epidural abscess *
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Laryngotrakeit, akut *
Epiglottit, akut *
Virusinfluensa av pandemikaraktär
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Empyem *
Mediastinit *
Inflammation och abscess i munregionen *
Peritonit, akut. Bukabscess *
Kolecystit *
Kolangit *
Infektion i hud och underhud *
Artrit, infektiös *
Nekrotiserande fasciit *
Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
Posttraumatisk sårinfektion *
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
Sida 1 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
B. Övriga infektiösa agens
A32.9
A39.9
A48.1
A69.2
A74.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.5
B95.6
B95.7
B96.0
B96.1
B96.2
B96.3
B96.4
B96.5
B96.8
Listeria
Meningokocker
Legionella
Borrelia
Klamydia
Streptokocker grupp A
Streptokocker grupp B
Enterokocker, Streptokocker grupp D
Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
Streptokocker övriga och ej specificerade
Staphylococcus aureus
Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
Mycoplasma
Klebsiella
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Proteus (mirabilis) (morgagni)
Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
Övriga verifierade bakterier
U82.1
U82.2
U83.0
U83.9
U84.3
Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
Antibiotikaresistens UNS
Resistens mot tuberkulostatika
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
Tumörer
C80.9
C96.9
C72.9
D33.9
D36.9
D43.9
D48.9
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Malign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör utan specificerad lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
Blod och blodbildande organ
C96.9
D68.9
D75.9
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Koagulationsrubbning
Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D84.9
Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E03.5
E05.5
E10.8
E11.8
E14.0
E14.1
E21.3
E22.2
E23.0
E23.2
E27.4
E34.0
E43.9
E66.9
E80.2
E84.9
Myxödemkoma
Tyreotoxisk kris
Diabetes mellitus typ 1 med icke specificerade komplikationer
Diabetes mellitus typ 2 med icke specificerade komplikationer
Diabetes UNS med koma pga. hypo- eller hyperglykemi. Diabetiskt hyperosmolärt koma
Diabetes med ketoacidos
Hyperparatyreoidism
Abnorm sekretion av antidiuretiskt hormon (SIADH)
Hypopituitarism. Sheehans syndrom
Diabetes insipidus (ej nefrogen diabetes insipidus)
Binjurebarksinsufficiens
Karcinoidsyndrom
Svår undernäring
Fetma
Porfyri, akut intermittent
Cystisk fibros
Sida 2 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E86.9
E87.7
E87.0
E87.1
E87.5
E87.6
E87.8
E87.2
E87.3
Hypovolemi, dehydrering (ej med chock)
Ökad vätskevolym
Hyperosmolalitet och/eller hypernatremi
Hypoosmolalitet och/eller hyponatremi (ej SIADH)
Hyperkalemi
Hypokalemi
Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
Acidos, metabol eller respiratorisk (ej diabetesketoacidos)
Alkalos, metabol eller respiratorisk
Chock
A48.3
R57.0
R57.1
R65.1
R57.2
T78.2
T81.1
Toxic shock syndrome, TSS *
Kardiogen chock
Hypovolemisk chock
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar
R41.0
F05.9
F10.4
F29.9
F32.9
Desorientering. Konfusion, UNS
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
Delirium tremens (alkoholutlöst)
Psykos UNS (ej uppkommen på IVA)
Depressiv episod
R40.0
R40.2
R41.0
R52.9
R55.9
R56.0
R56.8
C72.9
D33.9
D43.9
A87.9
B00.4
G00.9
G03.9
G04.9
G06.0
G06.1
G12.2
G35.9
G70.0
G61.0
G71.9
G83.9
G91.9
G93.1
G93.5
G93.6
G93.8
G95.2
G95.9
G98.9
T85.0
T85.7
Sjukdomar i nervsystemet
Cerebrovaskulära sjukdomar återfinnes under Cirkulationsorganens sjukdomar
Somnolens. Sänkt vakenhetsgrad
Koma. Medvetslöshet
Desorientering. Konfusion, UNS
Smärta eller värk, ospecificerad
Svimning och kollaps (ej Adam-Stokes-attack)
Feberkramper
Kramper, UNS
Malign tumör i centrala nervsystemet
Benign tumör i centrala nervsystemet
Tumör av osäker eller okänd natur i centrala nervsystemet
Virusencephalit, ospecificerad
Encefalit orsakad av herpes simplex-virus
Meningit, bakteriell *
Meningit, ospecificerad *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Intrakraniell abscess *
Intraspinal abscess. Epidural abscess *
Amyotrofisk lateralskleros(ALS)
Multipel skleros
Myasthenia gravis
Guillain-Barrés syndrom
Primär muskelsjukdom
Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
Hydrocefalus
Anoxisk / hypoxisk cerebral skada
Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
Hjärnödem (ej traumatiskt)
Total hjärninfarkt
Ryggmärgskompression, ospecificerad
Sjukdom i ryggmärgen
Sjukdom i nervsystemet UNS
Shuntdysfunktion
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sida 3 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9
I20.9
Z03.4
R07.4
I21.9
I22.9
I24.1
I26.9
O88.2
I27.0
I27.8
I30.9
I31.9
I33.0
I35.0
I38.9
I40.9
I42.9
I44.2
I45.9
I46.9
I47.2
I48.9
I49.0
I49.5
R00.0
R00.1
I49.9
I50.1
J81.9
I50.9
I51.9
R57.0
I60.0
I60.1
I60.9
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5
I62.9
I63.6
I63.9
I66.9
I67.8
I67.9
I71.0
I71.8
I71.9
I73.9
I74.9
I80.9
I82.9
I85.0
I85.9
Hypertoni
Angina pectoris
Observation för misstänkt hjärtinfarkt
Bröstsmärtor, ospecificerade
Hjärtinfarkt (< 28 dagar från symtomdebut)
Reinfarkt inom 28 dagar från första symtomdebut
Postinfarktsyndrom, PMI-syndrom
Emboli / Trombos i lungartär (ej obstetrisk)
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Perikardit, akut
Hjärttamponad
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Aortastenos
Hjärtklaffel UNS
Myokardit, akut
Kardiomyopati
Atrioventrikulärt block, totalt
Retledningsrubbning, ospecificerad
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp
Paroxysmal ventrikulär takykardi
Förmaksflimmer och förmaksfladder
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder
Sick sinus syndrome
Takykardi, ospecificerad
Bradykardi, ospecificerad
Hjärtarytmi, ospecificerad
Vänsterhjärtsvikt, (akut)(subakut) med och utan lungödem
Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt)
Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS
Hjärtsjukdom, ospecificerad
Kardiogen chock
Subduralblödning (icke traumatisk)
Epiduralblödning (icke traumatisk)
Subaraknoidalblödning (ej trauma)
Intracerebral supratentoriell blödning
Intracerebral blödning i hjärnstammen
Intracerebellär blödning
Intraventrikulär blödning
Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad
Cerebral sinustrombos
Cerebral infarkt, ospecificerad
Cerebral trombos utan infarkt
Cerebral vasospasm
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Emboli och trombos i icke specificerad artär
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation
Venös emboli och trombos i icke specificerad ven
Esofagusvaricer med blödning
Esofagusvaricer utan blödning
Sida 4 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Andningsorganens sjukdomar
R09.0
R09.2
R04.9
R06.1
P28.8
J04.2
J05.0
J05.1
J12.1
J12.9
J15.9
J38.4
J44.9
J46.9
J69.0
J80.9
J81.9
J84.1
J86.9
J93.9
P25.1
S27.0
J94.8
J95.0
J95.2
J96.9
J98.1
J98.5
A16.2
Asfyxi
Andningsstillestånd
Blödning från luftvägarna
Stridor, ej medfödd
Stridor, medfödd (laryngeal)
Laryngotrakeit, akut *
Pseudokrupp
Epiglottit, akut *
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Larynxödem
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Akut svår astma
Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda)
Lungödem, ospecificerat ( ej kardiellt)
Lungsjukdom med fibros, lungfibros
Empyem *
Pneumotorax (ej traumatisk)
Pneumotorax under den perinatala perioden
Pneumotorax, traumatisk
Hydrothorax
Dysfunktion av trakeostomi
Respiratorisk insufficiens-postoperativ
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Atelektas
Mediastinit *
Lungtuberkulos *
Matsmältningsorganens sjukdomar
K12.2
K22.3
K25.1
K27.9
K46.0
K46.1
K52.9
A04.7
A09.9
K55.0
K56.7
K65.0
K72.9
K81.9
K83.0
K85.9
K92.2
I85.0
I85.9
R10.4
R18.9
Inflammation och abscess i munregionen *
Esofagusruptur/perforation
Sår i magsäcken, akut med perforation
Sår i magsäck eller tolvfingertarm
Bukbråck, inklämt utan gangrän
Bukbråck, med gangrän
Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
Enterokolit orsakad av Clostridium difficile *
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Akuta kärlsjukdomar i tarmen. Tarmischemi. Trombos / emboli
Ileus
Peritonit, akut. Bukabscess *
Leversvikt
Kolecystit *
Kolangit *
Pankreatit, akut
Gastrointestinal blödning, ospecificerad
Esofagusvaricer med blödning
Esofagusvaricer utan blödning
Buksmärtor, ospecificerade
Ascites
Sida 5 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Hudens sjukdomar
L08.9
L27.0
L89.9
L98.9
Infektion i hud och underhud *
Generaliserad hudreaktion orsakad av läkemedel
Trycksår
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M00.9
M41.9
M72.6
M86.9
Artrit, infektiös *
Skolios
Nekrotiserande fasciit *
Osteomyelit. Infektion i benvävnad *
Urinorganens sjukdomar
D59.3
N10.9
N17.9
N18.9
N25.1
N39.0
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Pyelonefrit, akut. Pyelit, akut *
Akut njursvikt
Kronisk njursvikt
Nefrogen diabetes insipidus
Urinvägsinfektion, ospecificerad. Urosepsis *
Kvinnliga bäcken-/könsorganens sjukdomar
N93.9
Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad
Graviditet / Förlossning / Barnsängstid
O14.1
O14.9
O15.9
O72.3
O88.1
O88.2
O99.4
O99.5
HELLP-syndrom
Preeklampsi
Eklampsi
Blödning, post-partum
Fostervattenemboli
Lungemboli under barnsängstiden UNS
Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Sjukdomar i andningsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid
Vissa perinatala tillstånd
P21.9
P22.0
P24.0
P25.1
P27.1
P28.2
P28.4
P28.8
R95.9
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Respiratory distress syndrome hos nyfödd, IRDS
Mekoniumaspiration hos nyfödd
Pneumotorax under den perinatala perioden
Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
Cyanosattacker hos nyfödd
Apné hos nyfödd
Stridor, medfödd (laryngeal)
Plötslig spädbarnsdöd
Medfödda missbildningar
Q07.9
Q18.9
Q24.9
Q34.9
Q45.9
Q64.9
Q79.0
Q79.9
Q89.9
Medfödd missbildning i nervsystemet
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Medfödd missbildning av andningsorganen
Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfött diafragmabråck
Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Medfödd missbildning, ospecificerad
Sida 6 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Trauma
S01.9
S02.1
S02.9
S06.0
S06.1
S06.2
S06.3
S06.9
S06.4
S06.5
S06.6
S12.9
S14.1
S24.1
S34.1
S15.9
S22.0
S22.2
S22.4
S25.9
S26.9
S27.0
S27.1
S27.3
S32.8
S35.9
S36.9
S37.9
T07.9
T10.9
T11.9
S72.0
T12.9
T13.9
T14.1A
T14.9
T79.2
Sårskada på huvudet
Fraktur på skallbasen
Fraktur på skalle och ansiktsben.
Hjärnskakning. Commotio cerebri
Hjärnödem, traumatiskt
DAI. Diffus kontusion/laceration
Fokal cerebral kontusion
Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
Epidural blödning, traumatisk
Subdural blödning, traumatisk
Subaraknoidal blödning, traumatisk
Fraktur på halskota / halskotpelaren
Ryggmärgsskada, cervikal nivå
Ryggmärgsskada, thorakal nivå
Ryggmärgsskada, lumbal/sacral nivå
Skada på blodkärl i halsregionen
Fraktur på bröstkotpelaren
Fraktur på sternum
Multipla frakturer på revben
Kärlskada på bröstkorgsnivå
Hjärtkontusion
Pneumotorax, traumatisk
Hemotorax, traumatisk
Lungkontusion
Fraktur på bäcken / ländkotpelare
Kärlskada på buknivå / bäckennivå
Skada på icke specificerat organ i buken
Skada på icke specificerat bäckenorgan
Multipla skador. Multitrauma UNS
Fraktur, övre extremitet
Annan skada övre extremiteten
Höftfraktur
Fraktur, nedre extremitet ospecificerad
Annan skada nedre extremiteten
Bett av djur, ospecificerat
Skada, ospecificerad
Posttraumatisk blödning
Främmande kropp
T17.9
T18.1
T18.9
Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i esofagus
Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T27.3
T27.7
T30.0
T30.4
Brännskada i andningsvägarna
Frätskada i andningsvägarna
Brännskada UNS
Frätskada UNS
Sida 7 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Köldskada
T35.7
T68.9
Köldskada
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Förgiftning
T39.0
T39.1
T39.3
T40.1
T40.2
T40.6
T40.7
T41.4
T42.3
T42.4
T42.7
T43.0
T43.2
T43.5
T43.6
T43.9
T44.7
T45.5
T46.0
T46.1
F10.0
F13.0
T51.1
T51.2
T52.3
T52.9
T54.9
T57.3
T58.9
T59.9
T63.0
T63.4
T65.9
Z03.6
Salicylater
Paracetamol. Anilider
NSAID
Heroin
Opiater, opioider
Andra och icke specificerade narkotiska medel
Cannabis
Anestetikum, ospecificerat
Barbiturater
Bensodiazepiner eller bensodiazepinlika sedativa/hypnotika
Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade
Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel
Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel. Används för SSRI-intoxikationer
Neuroleptika och antipsykotiska läkemedel
Amfetamin
Psykotropt medel, ospecificerat
Beta-receptorblockerare
Antikoagulantia
Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
Kalciumantagonister
Alkoholintoxikation, akut
Intoxikation med GHB eller närbesläktade medel
Metanol
Isopropylalkohol
Glykoler
Organiskt lösningsmedel, ospecificerat
Frätande substans, ospecificerad
Cyanväte
Toxisk effekt av kolmonoxid
Gaser, rök och ångor, ospecificerade
Toxisk effekt av ormgift
Insektsbett eller stick, giftigt
Förgiftning, ospecificerad
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Sida 8 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Andra effekter av yttre orsaker
T14.1A
T67.0
T68.9
T70.2
T70.3
T71.9
T74.9
T75.0
T75.1
T75.4
T78.2
T78.4
T79.2
T79.3
T79.6
T79.7
T80.9
T81.0
T81.2
T81.3
Y83.2
T81.4
T81.9
T88.3
T88.4
T88.5
T88.7
T88.9
Y69.9
Y40.9
Y42.3
Y43.3
Y44.2
Y44.5
Y45.0
Y47.9
Y57.5
Y63.9
Bett av djur, ospecificerat
Värmeslag och solsting
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Barotrauma UNS. Lungbristning
Dykarsjuka
Kvävning / strypning (ej kolmonoxid, T58.9)
Misshandelssyndrom, barnmisshandel
Effekter av blixtnedslag
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av elektrisk ström
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Allergi, ospecificerad
Posttraumatisk blödning
Posttraumatisk sårinfektion *
Kompartmentsyndrom. Krosskadesyndrom. Rhabdomyolys
Subkutant emfysem
Patientsäkerhetsdiagnoser
A. Komplikation till kirurgisk och medicinsk vård
Transfusionsreaktion
Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
Accidentell punktion eller perforation av kärl, nerv eller organ
Ruptur av operationssår
Gastrointestinal anastomosinsufficiens
Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp. CNS-infektion, postoperativ *
Icke specificerad komplikation till ingrepp
Malign hypertermi orsakad av anestesi
Misslyckad eller försvårad intubation
Hypotermi som följd av anestesi / operation
Ogynnsam effekt av anestesiläkemedel, ospecificerad
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Icke specificerat missöde vid kirurgisk och medicinsk behandling
B. Ogynnsam effekt av läkemedel i terapeutiskt bruk
Antibiotika
Insulin och perorala antidiabetika
Cytostatika
Antikoagulantia
Trombolytiska läkemedel
Opiater och besläktade analgetika
Sedativum, hypnotikum och anxiolytikum
Röntgenologiska kontrastmedel
Feldosering av läkemedel
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse
R58.9
T85.0
Z94.9
Z04.9
Blödning, ospecificerad
Shuntdysfunktion
Transplantationstillstånd
Observation UNS. Postoperativ vård UNS
Sida 9 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
B)
Diagnoser för vårdtyp BIVA, kodning enligt KSH97
Infektionssjukdomar, infektionsutlösta tillstånd, infektiösa agens, antibiotikaresistens
* Om kriterier för svår sepsis eller septisk chock är uppfyllda anges även R65.1 eller R57.2.
* Vid infektion anges verifierat infektiöst agens enligt kodlista nedan (se under rubrik: "B. Övriga infektiösa agens").
Ev. antibiotikaresistens tilläggskodas med "U-koder " (se nedan).
R65.1
R57.2
A09.9
A37.0
A87.9
G00.9
G04.9
D59.3
I33.0
J05.1
J06.9
J09.9
J12.1
J12.9
J15.9
J20.9
J85.2
J85.3
J98.5
K12.2
K65.0
T85.7
B99.9
A32.9
A39.9
A48.1
A69.2
A74.9
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.5
B95.6
B95.7
B96.0
B96.1
B96.2
B96.3
B96.4
B96.5
B96.8
U82.1
U82.2
U84.3
U83.0
U83.9
A. Vissa infektionsrelaterade sjukdomar
Svår sepsis. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Septisk chock. Anges om definierade kriterier (se riktlinjer för diagnossättning)
är uppfyllda och bör kompletteras med kod för infektionstyp och eventuellt verifierat infektiöst agens
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Kikhosta
Virusmeningit, ospecificerad
Meningit, bakteriell *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Epiglottit, akut *
Övre luftvägsinfektion, akut
Virusinfluensa av pandemikaraktär
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Bronkit, akut
Lungabscess *
Abscess i mediastinum *
Mediastinit *
Inflammation och abscess i munregionen *
Peritonit, akut. Bukabscess *
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Andra infektionssjukdomar, lokalisation ej specificerad *
B. Övriga infektiösa agens
Listeria
Meningokocker
Legionella
Borrelia
Klamydia
Streptokocker grupp A
Streptokocker grupp B
Enterokocker, Streptokocker grupp D
Pneumokocker (Streptococcus pneumonie)
Streptokocker övriga och ej specificerade
Staphylococcus aureus
Koagulasnegativa stafylokocker, KNS
Mycoplasma
Klebsiella
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Proteus (mirabilis) (morgagni)
Pseudomonas (aeruginosa). Stenotropomonas maltophilia
Övriga verifierade bakterier
C. Antibiotikaresistens ( "U" koden skrivs in direkt efter aktuell bakteriekod)
Methicillinresistens, MRSA (methicillinresistenta staph. aureus )
Extended spectrum betalactamase resistance (ESBL)
Resistens mot tuberkulostatika
Vancomycinresistens, VRE, VRSA (vancomycinresistenta enterokocker resp. staph. aureus)
Antibiotikaresistens UNS
Sida 10 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Tumörer
C80.9
C96.9
D36.9
D48.9
Malign tumör utan specificerad lokalisation
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Benign tumör utan specificerad lokalisation
Tumör av osäker eller okänd natur utan specificerad lokalisation
C96.9
D68.9
D75.9
Blod och blodbildande organ
Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad
Koagulationsrubbning
Sjukdom i blod och blodbildande organ
Vissa rubbningar i immunsystemet
D82.1
D84.9
CATCH 22 /Di Georges syndrom
Immunbrist
Endokrina och metabola sjukdomar
E14.1
E34.9
E84.9
Diabetes med ketoacidos
Endokrin rubbning
Cystisk fibros
Vätska/Elektrolyt/Syra-Bas rubbningar
E87.8
E88.9
Elektrolyt och/eller vätskebalansrubbning, ospecificerad
Ämnesomsättningsrubbningar (inborn error of metabolism)
Psykiska sjukdomar / beteendestörningar
F05.9
F79.0
F83.9
Delirium/konfusion uppkommen på IVA "IVA syndrom"
Psykisk utvecklingsstörning
Motorisk utvecklingsstörning
Sjukdomar i nervsystemet
A87.9
G00.9
G04.9
G12.9
G71.0
G71.9
G80.9
G83.9
G91.9
G93.5
G93.8
G98.9
I62.9
I67.9
Q04.9
Q05.9
R56.8
T85.0
T85.7
Virusmeningit, ospecificerad
Meningit, bakteriell *
Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad *
Spinal muskelatrofi
Muskeldystrofi
Primär muskelsjukdom
Cerebral pares
Förlamningssyndrom. Reserveras för "Critical illness, polyneuropati/myopati"
Hydrocefalus
Hjärnkompression/inklämning (ej traumatisk)
Total hjärninfarkt
Sjukdom i nervsystemet UNS
Intrakraniell blödning (icke traumatisk), ospecificerad
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Spina bifida. MMC
Kramper, UNS
Shuntdysfunktion
Ventrikeldrän-associerad meningit *
Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H35.1
Prematuritetsretinopati
Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
G47.3
J35.9
H93.9
Sömnapnésyndrom
Kronisk sjukdom i tonsiller och adenoider
Öronsjukdom, ospecificerad
Sida 11 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Cirkulationsorganens sjukdomar
I10.9
I27.0
I27.8
I30.9
I31.9
I33.0
I38.9
I40.9
I42.4
I42.9
I46.9
I49.9
I50.9
I67.9
I71.0
I71.8
I71.9
I73.9
I85.0
I97.0
Hypertoni
Primär pulmonell hypertension
Sekundär pulmonell hypertension
Perikardit, akut
Hjärttamponad
Endokardit, akut och subakut, infektiös *
Hjärtklaffel UNS
Myokardit, akut
Endokardiell fibroelastos
Kardiomyopati
Hjärtstillestånd / Hjärtstopp
Hjärtarytmi, ospecificerad
Hjärtinsufficiens, hjärtinkompensation UNS
Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad
Aortaaneurysm, dissekerande (oavsett lokalisation)
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet
Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet
Perifer vaskulär sjukdom, ospecificerad
Esofagusvaricer med blödning
Postkardiotomisyndrom
Andningsorganens sjukdomar
R09.2
J05.0
J05.1
J06.9
J12.1
J12.9
J15.9
J20.9
J38.0
J38.6
J43.9
J44.9
J46.9
J69.0
J80.9
J84.1
J85.2
J85.3
J86.9
J93.9
P25.1
S27.0
J94.0
J96.9
J98.5
J98.6
Andningsstillestånd
Pseudokrupp
Epiglottit, akut *
Övre luftvägsinfektion, akut
RS-viruspneumoni
Viruspneumoni, ospecificerad
Pneumoni, bakteriell *
Bronkit, akut
Stämbandspares
Cricoidstenos
Lungemfysem
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Akut svår astma
Aspirationspneumoni pga maginnehåll/föda
ARDS (Anges alltid om definierade kriterier är uppfyllda)
Lungsjukdom med fibros, lungfibros
Lungabscess *
Abscess i mediastinum *
Empyem *
Pneumotorax (ej traumatisk)
Pneumotorax under den perinatala perioden
Pneumotorax, traumatisk
Kylotorax
Respiratorisk insufficiens, ospecificerad
Mediastinit *
Diafragmapares
Sida 12 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Matsmältningsorganens sjukdomar
K12.2
K22.9
K31.9
K40.9
K52.9
A09.9
K56.1
K56.7
K65.0
K72.9
I85.0
K85.9
K92.2
K92.9
Inflammation och abscess i munregionen *
Sjukdom i esofagus (skilt från missbildningar)
Sjukdom i magsäck och tolvfingertarm (skilt från missbildningar)
Ljumskbråck
Icke infektiös gastroenterit och kolit. Se även A09.9
Gastroenterit och kolit av infektiös och ospecificerad orsak (se även K52.9) *
Invagination
Ileus
Peritonit, akut. Bukabscess *
Leversvikt
Esofagusvaricer med blödning
Pankreatit, akut
Gastrointestinal blödning, ospecificerad
Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad
Hudens sjukdomar
L98.9
Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
M35.9
M41.9
Inflammatorisk systemsjukdom
Skolios
Urinorganens sjukdomar
D59.3
N17.9
N18.9
N28.9
Hemolytiskt-uremiskt syndrom
Akut njursvikt
Kronisk njursvikt
Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad
Vissa perinatala tillstånd
P07.2
P07.3
P20.9
P21.9
P24.0
P25.1
P26.9
P27.1
P28.4
P28.8
P28.9
P29.3
P52.9
P56.0
P59.9
P70.4
P75.9
P77.9
P78.0
P90.9
P91.4
R95.9
Höggradigt underburet barn <28v
Andra underburna barn <37v
Intrauterin hypoxi
Asfyxi vid förlossningen, ospecificerad
Mekoniumaspiration hos nyfödd
Pneumotorax under den perinatala perioden
Lungblödning under den perinatala perioden
Bronkopulmonell dysplasi under den perinatala perioden
Apné hos nyfödd
Stridor, medfödd (laryngeal)
Sjukdomstillstånd i andningsorganen hos nyfödd, ospecificerat
Kvardröjande fostercirkulation
Intrakraniell, icke traumatisk blödning hos foster och nyfödd
Hydrops fetalis
Gulsot hos nyfödd
Hypoglykemi hos nyfödd
Mekoniumileus
Nekrotiserande enterokolit hos foster och nyfödd
Tarmperforation hos nyfödd
Kramper hos nyfödd
Sänkt medvetandegrad hos nyfödd
Plötslig spädbarnsdöd
Sida 13 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Medfödda missbildningar
Q03.9
Q04.9
Q05.9
Q07.9
Q18.9
Q20.0
Q20.1
Q20.2
Q20.3
Q20.4
Q20.5
Q20.6
Q20.9
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.9
Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.9
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.9
Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.9
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26.0
Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.9
Q27.9
Q28.3
Q30.0
Q32.0
Q33.6
Q34.9
Q39.9
Q40.0
Q43.9
Medfödd hydrocefalus
Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad
Spina bifida, ospecificerad. MMC
Medfödd missbildning i nervsystemet
Medfödd missbildning av ansiktet och halsen
Truncus communis
Dubbelt utflöde från höger kammare
Dubbelt utflöde från vänster kammare
Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse
Dubbelt inflöde till kammare
Diskordant atrioventrikulär förbindelse
Förmaksisomerism
Medfödd missbildning av hjärtats kamrar och förbindelser, ospecificerad
Kammarseptumdefekt
Förmaksseptumdefekt
Atrioventrikulär septumdefekt
Fallots tetrad
Aortopulmonell septumdefekt
Medfödd missbildning av hjärtskiljevägg, ospecificerad
Atresi av pulmonalisklaff
Medfödd stenos av pulmonalisklaff
Medfödd insufficiens av pulmonalisklaff
Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff
Medfödd trikuspidalisstenos
Ebsteins anomali
Hypoplastiskt högerhjärtsyndrom
Medfödd missbildning av trikuspidalisklaff, ospecificerad
Medfödd aortaklaffstenos
Medfödd aortaklaffinsufficiens
Medfödd mitralisstenos
Medfödd mitralisinsufficiens
Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom
Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad
Dextrokardi
Levokardi
Cor triatriatum
Infundibulär pulmonalisstenos
Medfödd subaortastenos
Kranskärlsmissbildning
Medfött hjärtblock
Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad
Öppetstående ductus arteriosus
Coarctatio aortae
Atresi av aorta
Stenos av aorta
Andra medfödda missbildningar av aorta
Atresi av lungartären
Stenos av lungartären
Andra medfödda missbildningar av lungartären
Andra specificerade medfödda missbildningar av de stora artärerna
Medfödd missbildning av de stora artärerna, ospecificerad
Medfödd stenos av vena cava
Kvarstående vänstersidig övre hålven
Totalt anomalt mynnande lungvener
Partiellt anomalt mynnande lungvener
Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad
Anomali av portavensförbindelsen
Fistel mellan portavenen och arteria hepatica
Medfödd missbildning av de stora venerna, ospecificerad
Medfödd missbildning av det perifera kärlsystemet
Cerebral kärlmissbildning
Koanalatresi
Medfödd trakeomalaci
Hypoplasi och dysplasi av lunga
Medfödd missbildning av andningsorganen
Esofagusatresi
Pylorusstenos
Tarmmissbildning
Sida 14 av 17
Diagnosförteckning för registrering enligt SIR inom Intensivvård i Sverige
Q45.9
Q52.9
Q55.9
Q63.9
Q64.9
Q67.5
Q75.0
Q79.0
Q79.2
Q79.3
Q79.9
Q89.4
Q89.7
Q89.9
Q90.9
Q99.9
Medfödd missbildning av matsmältningsorganen, ospecificerad
Missbildning av kvinnliga könsorgan
Medfödd missbildning av manligt könsorgan
Medfödd missbildning av njure
Medfödd missbildning av urinorganen, ospecificerad
Medfödd deformitet av kotpelaren
Kraniosynostos
Medfött diafragmabråck
Omfalocele
Gastroschisis
Medfödd missbildning av muskler och skelett, ospecificerad
Siamesiska tvillingar
Multipla missbildningar
Medfödd missbildning, ospecificerad
Downs syndrom
Kromosomavvikelse, ospecificerad
Trauma
S06.0
S06.9
S27.0
S27.1
S39.9
T07.9
T09.3
T14.1A
Hjärnskakning. Commotio cerebri
Intrakraniell skada, ospecificerad (används för alla skallskador utom S06.0)
Pneumotorax, traumatisk
Hemotorax, traumatisk
Trauma (ej huvudskada)
Multipla skador. Multitrauma UNS
Skada på ryggmärgen
Bett av djur, ospecificerat
Främmande kropp
T17.9
T18.1
T18.9
Främmande kropp i andningsvägarna
Främmande kropp i esofagus
Främmande kropp i matsmältningsorganen
Bränn-/Frätskada
T30.0
T30.4
Brännskada UNS
Frätskada UNS
Köldskada
T35.7
Köldskada
Förgiftning
F10.0
T46.0
T65.9
Z03.6
Alkoholintoxikation, akut
Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan
Förgiftning, ospecificerad
Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans
Andra effekter av yttre orsaker
T68.9
T74.9
T75.1
T75.0
T75.4
T78.2
Hypotermi, accidentell (ej hypotermi orsakad av anestesi)
Misshandelssyndrom, barnmisshandel
Drunkning och drunkningstillbud
Effekter av blixtnedslag
Effekter av elektrisk ström
Anafylaktisk chock, Allergisk chock. Anafylaxi UNS
Patientsäkerhetsdiagnoser. Komplikationer till kirurgisk och medicinsk vård
T81.0
T88.9
Y63.9
Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp
Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade
Feldosering av läkemedel
Yttre orsak till sjukdom och död
X84.9
Avsiktligt självdestruktiv handling
Övriga diagnoser och faktorer av betydelse
R58.9
Z04.9
Z94.9
Blödning, ospecificerad
Observation UNS. Postoperativ vård UNS
Transplantationstillstånd
Sida 15 av 17
Ändringshistorik IVA/TIVA listan
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt.
Flera nya diagnoser har tillkommit och några har utgått (se nedan)
Nya diagnoser:
A32.9, A48.1, A69.2, A74.9, A87.9 B49.9, B54.9, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.5, B95.6, B95.7,
B96.0, B96.1, B96.2, B96.3, B96.4, B96.5, B96.8, B99.9, D36.9, D48.9, D59.3, F29.9, G93.8, G98.9,
I31.9, I38.9, I50.1, I50.9, I60.0, I60.1, I61.2, I61.3, I63.6, I66.9, I67.8, J05.0, J09.9, J98.5,K12.2, K22.3,
L08.9, L98.9, M00.9, M86.9, N10.9, N39.0, O88.2, O99.4, O99.5, P28.8, R57.2, R65.1, S06.1, S06.2, S06.3,
S14.1, S22.0, S24.1, S25.9, S34.1, S35.9, S72.0, T11.9, T13.9, T14.1A, T43.5, T45.5, T46.0, T85.0,
T85.7, U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3, Z94.9
Utgående diagnoser:
A04.1, A41.9, B95.6, B95.6A, B96.8, F39.9, G40.9, G41.9, J68.1,J94.2, N11.9, P28.1, Q31.4, S22.9,
S27.2, S37.7, T09.3, T43.3, T43.4 /JM
2009-06-09 Tillägg av Nekrotiserande fasciit (M72.6) samt av vissa sjukdomstillstånd i CNS
(trauma: S06.4, S06.5, S06.6, infektioner: G06.0, G06.1
samt tumörer: C72.9, D33.9, D43.9)
Vissa textmässiga förändringar gjorda i syfte att få överensstämmande text
mellan IVA/TIVA och BIVA listorna /JM,SG
Ändrat ICD 10 till KSH97 (ICD10)
2008-06-05 Y69 kompletteras med decimalsiffra till Y69.9.
2008-05-31 Riktlinjen fastställs och gäller retroaktivt för 2008 om vårdtillfällen registreras in med
nya diagnoser i efterhand
2008-05-26 Anges att G35.0 Multipel skleros från 1/1 2009 ändras till G35.9(G35.0 accepteras
dock fortsättningsvis)
2008-05-08 Till diagnos T42.4 har adderats " och bensodiazepinlika sedativa/hypnotika" /JM
2007-12-06 Tillägg av patientsäkerhetsdiagnoser: Y40.9, Y42.3,Y44.2, Y44.5, Y45.0, Y47.9,
Version 5.0 Y57.5, Y63.9, Y69.
Tillägg av diagnoserna: T81.1 samt T43.4
För A41.9 används konsekvent terminologin svår sepsis/septisk chock
För I40.9 har " ej reumatisk" tagits bort. I övrigt har några språkliga korrigeringar
och förtydliganden gjorts
Ändringshistorik BIVA listan
2010-06-15 Diagnosförteckningen har genomgått en omfattande revision både textmässigt och innehållsmässigt.
Flera nya diagnoser har tillkommit och några har utgått (se nedan)
Nya diagnoser:
A32.9, A48.1, A69.2, A74.9, B95.0, B95.1, B95.2, B95.3, B95.5, B95.6, B95.7, B96.0, B96.1, B96.2,
B96.3, B96.4, B96.5, B96.8, B99.9, D48.9, D59.3, D68.9, D75.9, G04.9, G93.8, I10.9, I31.9, I33.0,
I38.9, I50.9, I67.9, I73.9, J05.1, J09.9, J20.9, J86.9, K72.9, P25.1, P28.8, Q75.0, Q90.9
R09.2, R57.2, R58.9, R65.1, S06.0, S27.0, S27.1, T09.3, T17.9, T18.1, T18.9, T75.0, T75.4, T78.2
T85.0, T85.7, U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3 Z03.6, Z04.9
Utgående diagnoser:
A41.9, B95.6A, B96.8, I15.9, J98.2, P23.9, P25.0, P25.2, P25.3, P28.1, P39.9, P54.9, P55.9 /JM, SG
2009-06-09 Vissa textmässiga förändringar gjorda i syfte att få överensstämmande text
mellan IVA/TIVA och BIVA listorna /JM,SG
Ändrat ICD 10 till KSH97 (ICD10)
2008-05-26 Nya diagnoskoder
B95.6A, B96.8, D84.9, F05.9, G00.9, G83.9, G93.5, J35.9, I71.0, I71.8, I71.9, J44.9, J80.9, K56.7,
K65.0, K85.9, K92.2, P21.9, P28.1, P28.4, Q31,4, T07.9, T81.0, Y63.9, Z94.9
Byte nummer/text
C96.9 Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad,
ospecificerad (tidigare Leukemi C95.9)
I46.9 Hjärtstillestånd / Hjärtstopp UNS. (tidigare Hjärtstillestånd med framgångsrik HLR I46.0)
T88.9 Övriga postoperativa komplikationer. Ospecificerad.
(tidigare Komplikationer till kirurgiska och medicinska åtgärder)
Utgående diagnoser
Q20.8, Q21.8, Q22.8, Q23.8, Q24.8, Q26.8
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards